Statut

Na podlagi 4. 8. in 9. Člena Zakona o društvih (Ur. List RS št. 61/2006) je redni zbor  Združenja dne, 13.8.2011 sprejel, dopolnitve in spremembe Statuta Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije, ki v nadaljevanju glasi:
S T A T U T
ZDRUŽENJA TWIRLING VADITELJEV, UČITELJEV IN TRENERJEV SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ime društva je »ZDRUŽENJE TWIRLING VADITELJEV, UČITELJEV IN TRENERJEV SLOVENIJE« (v nadaljnjem besedilu »Združenje«). Združenje je samostojna, strokovna, nepridobitna in prostovoljna asociacija kvalificiranih twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev na področju twirling športa, ki se združujejo z nameni in cilji, opredeljenimi v tem statutu.
2. člen

Sedeš društva:  Slov Bistrica
3. člen
Združenje deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen

Logotip Združenja je twirling palica na kateri je napis skrajšano ime Združenja ZTVUTS.
Žig Združenja je okrogle oblike, premera 3cm. Okoli njega je izpisan celoten naziv Združenja: ZDRUŽENJE TWIRLING VADITELJEV, UČITELJEV IN TRENERJEV SLOVENIJE
II. JAVNOST DELA

6. člen

Združenje obvešča širšo in ožjo javnost o ciljih in delu preko javnih medijev: tiska, radia, televizije in lastnih publikacij.
Ožjo javnost Združenje obvešča z vabili, zapisniki, izdajanjem internih obvestil Združenja in tako, da so zapisniki sej organov Združenja dostopni in na vpogled vsem članom Združenja.
 Organi Združenja zagotavljajo javnost svojega dela tako, da dajejo pravočasne, popolne in resnične informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja, pomembnih za delo članov Združenja, ter o vprašanjih, pomembnih za skupnost. Tovrstne informacije dajejo na zahtevo svojih članov.
Širšo javnost Združenje obvešča preko javnih sej organov Združenja, na katere vabi z vabili predstavnike sredstev javnega obveščanja in druge zainteresirane osebe. Združenje sodeluje tudi na tiskovnih konferencah s predstavniki javnega obveščanja.
Podatke ki predstavljajo poslovno tajnost, sme združenje dati samo pooblaščenim organom.
Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik Združenja.
7. člen

Združenje se lahko vključi v sorodne strokovne organizacije v Republiki Sloveniji.
Združenje je včlanjeno v športno zvezo Twirling zvezo Slovenije (TZS), ker ima status strokovnega telesa. Združenje se lahko včlani tudi v sorodne tuje in mednarodne strokovne organizacije s podobnimi nameni in cilji , predpisani s tem statutom .
8. člen

Združenje sodeluje s twirling plesnimi šolami, twirling  klubi in drugimi organizacijami , ki ne delujejo v nasprotju  s statutom Združenja.
III. NAMEN, CILJI IN NALOGE

9.člen
   
Združenje je strokovno društvo,  ki vključuje, združuje in zastopa osebe, ki se ukvarjajo s twirling dejavnostjo in  se ukvarjajo z izobraževanjem strokovnega kadra za pridobitev strokovnega naziva twirling vaditelj ,  učitelj in  trener  v  twirling  športni panogi.
Namen Združenja je, da z združevanjem že delujočih in vzgojo ter vključevanjem novih članov – twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev doseže in ohranja njihovo enotno programsko in sistematsko delo na področju twirling športa v Republiki Sloveniji.
Zato Združenje svojim članom nudi strokovno pomoč, organizira strokovne izpopolnjevalne seminarje za dvig njihove strokovnosti in s šolanjem vzgaja nov učni kader – twirling  vaditelje, učitelje in trenerje .
IV. NALOGE

9a. člen

Člani Združenja skrbijo za pravilen razvoj družabnega twirlinga v kulturni, estetski in vzgojni obliki. Njihovo delo temelji na mednarodnem razvoju twirlinga, potrebah in željah predšolske, šolske in druge mladine ter delovnih ljudi, ki jim twirling  pomeni razvedrilo in rekreacijo. Družabni twirling  razvijajo tudi v dovršeni tekmovalni športni obliki preko svojih članov – trenerjev twirling športa.
Vodi evidenco in nadzira strokovnost svojih članov, jim daje potrebne smernice in pomaga reševati probleme s področja twirling športa.
Vodi evidenco twirling plesnih tečajev vaditeljev, učiteljev in trenerjev, in obravnava tovrstno problematiko in opravlja druge naloge, ki so skupnega pomena za boljši in pravilen razvoj twirling dejavnosti. Svoje ugotovitve in napotke za reševanje aktualnih vprašanj s tega področja posreduje odgovornim institucijam in tisku.
Združenje prireja javne nastope in tekmovanja twirling šol in tečajnikov. Na ta način širi in vzpodbuja pravilno vzgojo v twirlingu.
Združenje lahko samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi organizira, prireja in vodi občasne ali stalne twirling  tečaje.
Prireja strokovno izobraževanje ,seminarje in predavanja ter po usposabljanju podeljuje licence za delo na twirling plesnem področju
Združenje izdaja strokovno literaturo in biltene, organizira licenčne seminarje in tako skrbi za strokovnost svojega članstva.
Združenje lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost s poučnim gradivom izdajo  DVD-jev , izdaja  literature –  knjige o strokovnem poučevanju twirlinga in s prodajo športne opreme ,ki je za  pravilni razvoj twirling športa  nujna potrebna.
Naloga in pravica Združenja je, da  skrbi za pravilno in strokovno twirling  vzgojo mladine. Če ugotovi neprimerno delovanje twirling šol, tečajev in klubov ter nestrokovnost njihovih organizacijskih in drugih vodij, potem je dolžno preko pristojnih  organov Združenja ukreniti , da se prepreči in onemogoči nestrokovno delo.
V. ČLANSTVO

10. člen

Članstvo v Združenju je prostovoljno. Kandidat  podpiše pristopno izjavo, plača vpisnino in članarino in predloži potrebna dokazila Izobrazba, strokovni izkazi diplome oz certifikat). Ob vstopom se zaveže spoštovati  ta statut in ostale akte in pravilnike zduženja, ter se obveže ravnati po njih. Sprejem v članstvo odobri upravni odbor Združenja.
Člani Združenja so mentorji twirlinga s strokovnim izpitom , kvalificirani twirling vaditelji, twirling učitelji in twirling trenerji z ustrezno strokovno izobrazbo in izpitom s twirling področja in opravljeno licenco, ravno tako tudi športniki twirlinga, če se želijo šolati oz. izobraževati za twirling vaditelje , učitelje ali trenerje. Delo na twirling  področju lahko opravljajo poklicno (ukvarjajo se samo s poučevanjem twirlinga) ali amatersko (poleg svojega rednega poklica) in zanj prejemajo plačilo. Strokovni delavci usposobljeni v twirlingu po potrjenem nacionalnem programu , so odgovorni da po programu tudi poučujejo in pravilno razvijajo twirling šport in je njihovo članstvo v združenju obvezno.
V primeru, da se usposobljen strokovni delavec twirlingu v TZS in Združenju vključi in poučuje twirling v klub oz. društvo , ki ni član TZS in je član druge twirling zveze, se zoper njemu uvede odškodninski zahtevek (odškodninski zahtevek priprvi IO zveze in UO Združenja).
11. člen

Pogoji za članstvo v Združenju iz 10. člena veljajo tako za državljane R Slovenije kot tudi za tujce.
12. člen

Član Združenja ima v Združenju lahko status zaslužnega člana , častnega člana in profesionalca  na področju twirling športa.
13. člen

Naziv twirling vaditelja, twirling učitelja ali twirling trenerja je določena s pogoji in delokrogom, ki so ga člani pridobili po opravljenem šolanju za imenovane nazive. Naziv se pridobi v pisni obliki (Diplome).
   
14. člen

Naziv častnega člana se lahko podeli članu Združenja ali nečlanu, ki ima posebne in dolgoletne zasluge pri razvoju in popularizaciji twirling športa.
Naziv častnega člana, ki pomeni obliko posebnega priznanja, podeli zbor Združenja na predlog upravnega odbora Združenja.
Častni član je oproščen plačevanja članarine. Sodeluje lahko pri delu organov Združenja in razpravlja na sejah zbora Združenja, nima pa aktivne in pasivne volilne pravice, razen v primeru, če je bil naziv častnega člana podeljen osebi s statusom rednega .
15. člen

Amaterski twirling plesalci, ki želijo postati profesionalci v twirlinga , morajo poleg pisne izjave, da se odpovedujejo amaterizmu, predložiti tudi izjavo Twirling zveze Slovenije o izpolnitvi pogojev po registracijskem pravilniku.
16. člen

Pravice članov so:
 • volijo in so izvoljeni v organe Združenja
 • so izvoljeni kot delegati Združenja
 • sodelujejo pri delu organov Združenja in so seznanjeni s poslovanjem Združenja, ter njegovimi finančnim in materialnimi poslovanjem.
 • organom Združenja dajejo predloge in sugestije za izpolnjevanje nalog
 • prisostvujejo zboru Združenja
 • udeležujejo se strokovnih seminarjev, tečajev in predavanj, ki jih Združenje organizira in izvaja samostojno ali v sodelovanju s tujimi strokovnjaki
 • ukvarjajo se z izvajanjem twirling vzgoje kot twirling vaditelji, učitelji ali trenerji
 • glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na twirling  tekmovanjih doma in v tujini
 • sprejemajo nagrade in pohvale za prizadevno delo v Združenju in za dosežene uspehe.
17. člen

Obveznosti članov so:
 • sodelujejo pri delu organov Združenja
 • udeležujejo se sestankov in zbora Združenja
 • spoštujejo statut in druge splošne akte in pravilnike Združenja ter sklepe organov Združenja
 • uresničujejo sklepe organov Združenja in s svojim delovanjem prispevajo k razvoju družabne twirling športne vzgoje in tekmovalnega plesa
 • strokovno se nenehno dopolnilno izobražujejo
 • starejši člani posredujejo svoje znanje kolegom in mlajšim članom
 • delujejo v skladu s podpisanim Kodeksom delovanja in z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k širjenju pozitivnega videza Združenja in njegovih članov
 • sodelujejo pri organizaciji tekmovanj Združenja
 • redno plačujejo članarino najkasneje do konca meseca januarja za tekoče leto in druge prispevke v višini in roku, ki jih določata zbor Združenja ali upravni odbor.
Člani – profesionalci so se dolžni ravnati po pravilih tega statuta in posebnih določbah aktov Združenja.
Člani – samostojni ustvarjalci na področju twirling športa so se dolžni ravnati po pravilih tega statuta in ostalih aktov in pravil Združenja.

18. člen

Članstvo v Združenju preneha:
 • z izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo
 • s smrtjo.
S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice člana Združenja.
19. člen

Član sme kadarkoli prostovoljno izstopiti iz članstva Združenja. To stori s priporočenim pismom, naslovljenim na upravni odbor Združenja. Tak izstop člana ne razbremeni preteklih in tekočih finančne obveznosti do Združenja.
20. člen

Črtanje iz članstva se opravi, če član do predpisanega roka ne plača članarine za tekoče leto, ali ne plača prispevkov, ki jih določita zbor Združenja ali upravni odbor, oziroma če ne upošteva pogojev delovanja, ki jih določa statut Združenja. Če ob prijavi na seminar in ob  prijavi na  izpit o preizkusu znanja ne poravna prijavnine kljub njegovemu odstopu. Črtanje izvrši upravni odbor. Črtani član ima pravico do ponovnega članstva v Združenju, če to odobri upravni odbor, poravnati pa mora zaostale finančne obveznosti, ponovno vpisnino in članarino.
21. člen

Izključitev iz članstva se izreče članu, ki grobo krši statutarna določila Združenja, zavestno ravna proti interesom in smernicam Združenja, ali stori hujši prekršek, ki škoduje ugledu in namenu Združenja. Izključitev izreče disciplinski organ Združenja, ki posluje v skladu z disciplinskim pravilnikom Združenja.
22. člen

Združenje ima lahko tudi simpatizerje. To so osebe, ki spremljajo dejavnost in akcije Združenja ter v njih sodelujejo. Združenje jim nudi določene ugodnosti pri spremljanju oziroma sodelovanju v svojih dejavnostih.
Simpatizerji niso člani Združenja, zato ne plačujejo članarine in nimajo aktivne oziroma pasivne volilne pravice.
23. člen

Združenje ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Ti so fizične ali pravne osebe, ki Združenju pomagajo s finančnimi in materialnimi prispevki, ali pa kako drugače sodelujejo pri izvajanju dejavnosti Združenja.
Donatorji in sponzorji niso člani Združenja. Lahko sicer sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora Združenja in upravnega odbora, nimajo pa pravice odločanja.
VI. UPRAVLJANJE ZDRUŽENJA

24. člen

Člani združenja sodelujejo pri upravljanju društva neposredno na zboru Združenja in preko izvoljenih predstavnikov v organih društva.
Organi Združenja so:
 • zbor Združenja
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija
Na posameznih področjih delujejo tudi posebne strokovne komisije , ki koordinirajo sistem izobraževanja za vaditelje , učitelje in trenerje.
Komisija za izobraževanje strokovnih kadrov. Komisija za nadzor delovanja vaditeljev,učiteljev in trenerjev twirlinga..
Komisija izvaja sklepe upravnega odbora. O svojem delu poroča upravnemu odboru in zboru Združenja. Zadolžitve komisije so :
 • uresničujejo programe dela Združenja na svojem področju delovanja
 • pripravljajo osnutke  pravilnikov, kriterijev izobraževanja za vaditelje , učitelje in trenerje twirlinga in drugih pravilnikov, osnutke njihovih sprememb in dopolnitev; nato jih po izvedenem postopku javne obravnave in razpravi na sestanku komisije Združenja  predajo UO Združenja v sprejetje.
 • delegirajo razporeditev trenerjev v pomoč domačim in mednarodnim klubom
 • organizirajo licenčne in ostale strokovne seminarje za vaditelje , učitelje in trenerje
 • pripravljajo predloge za kategorizacijo trenerjev
 • imenujejo in razrešujejo tričlanske izpitne komisije za izvedbo  izpitov vaditeljev , učiteljev in trenerjev
 • vodijo register kvalificiranih strokovnih delavcev v twirlingu ( pripravnikov, mentorjev,  vaditeljev  , učiteljev in trenerjev).
 
Zbor Združenja

25. člen

Zbor Združenja je najvišji organ Združenja, ki ga sestavljajo vsi člani Združenja.
26. člen

Načine dela zbora Združenja, način glasovanja, veljavnost sprejetih sklepov in druge pomembne elemente za delo zbora določa Poslovnik zbora Združenja.
27. člen

Zboru Združenja smejo prisostvovati vabljeni z vabili vsi, ki so ali želijo biti posredno ali neposredno povezani z delovanjem Združenja, kot npr. predstavniki twirling  šol, telesnokulturnih organizacij, državnih organov, donatorjev in sponzorjev, simpatizerji in občani nasploh, vendar nimajo glasovalne pravice.
28. člen
Zbor je lahko reden ali izreden.
Redno sejo zbora se skliče  vsako leto. Skliče jo upravni odbor, praviloma ob letnem strokovnem licenčnem seminarju pod okriljem TZS.
Izredno sejo zbora prav tako sklice upravni odbor na osnovi lastne presoje ali na zahtevo 1/2 članov z volilno pravico oziroma na zahtevo nadzornega odbora.
Izredni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor v 30 dneh od dneva, ko je prejel pisno zahtevo, v nasprotnem primeru sme izredni zbor sklicati predlagatelj sam skladno z določili poslovnika zbora in statuta. Sklicu priloži ustrezno pisno gradivo.
29. člen

Sklic zbora Združenja z navedbo datuma, kraja in ure ter dnevnega reda mora biti objavljen najmanj 10 dni pred zasedanjem zbora.
30. člen

Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku navzočih več kot polovica evidentiranih članov Združenja z volilno pravico. Ob manjšem številu navzočih članov je sklepčen po preteku 15 minut od določenega časa za začetek zbora, vendar ob navzočnosti vsaj 1/3 članov z volilno pravico.
Ob nujnih zadevah pa se lahko izvede tudi korespondenčna seja zbora.
31. člen

Sejo zbora prične predsednik Združenja, v primeru odsotnosti pa podpredsednik in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg tega zbor izvoli še zapisnikarja, dva overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno.
32. člen

Zbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov navzočih članov z volilno pravico. Kadar se odloča o sprejetju temeljnega akta – statuta oziroma o njegovih spremembah in dopolnitvah, ali če se odloča o prenehanju delovanja Združenja, morata za te sklepe glasovati najmanj 2/3 navzočih članov z volilno pravico.
Glasovanje in volitve so praviloma javne, razen če zbor ne odloči, da so tajne.
33. člen

Zbor Združenja opravlja naslednje naloge:
 • sklepa o dnevnem redu svojih sej
 • sprejema Poslovnik o svojem delu
 • razpravlja o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in drugih stalnih in občasnih komisij, pa tudi o poročilih posameznih članov Združenja, ter sklepa o njih
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov Združenja
 • sprejme letno poročilo, ki zajame bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom, ter poročilo o finančnem poslovanju
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje obdobje
 • sprejema letne in večletne načrte dela ter delovni program Združenja in spremlja njihovo realizacijo
 • sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta in drugih splošnih aktov Združenja
 • z javnim ali tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika Združenja in ostale člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije
 • podeljuje nazive častnega člana Združenja
 • določa višino članarine  
 • odloča o prenehanju Združenja in statusnih spremembah
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani in organi v skladu z nameni in cilji Združenja
34. člen

O delu zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika ter zapisnikar.
Upravni odbor

35. člen

Upravni odbor  je izvršilni organ zbora Združenja in opravlja organizacijske , administrativne  in strokovno – tehnične zadeve, ki mu jih poveri zbor,ter zadeve, ki po naravi spadajo v njegovo pristojnost. Sprejema splošne akte , ki so v  pristojnosti UO.
36. člen

Upravni odbor predstavlja Združenje pred javnostjo in pristojnimi državnimi organi. Funkcije v delegacijah Združenja opravljajo člani upravnega odbora , lahko pa tudi drugi člani Združenja s pooblastilo predsednika ali upravnega odbora.
Upravni odbor  šteje  5 (pet) članov. Ti so: predsednik, podpredsednik in tajnik in dva člana
Člane upravnega odbora voli zbor za dobo štirih let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik Združenja, je izvoljen neposredno na zboru . Neposredno je  izvoljen na zboru Združenja podpredsednik  tajnik in dva člana.
37. člen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
 • strokovno in organizacijsko vodi delo Združenja v skladu s statutarnimi določili
 • poroča zboru o delu upravnega odbora in Združenja za preteklo obdobje
 • pripravlja letno poročilo in program dela združenja
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva Združenja ter upravlja s premoženjem Združenja
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statutu in splošnih aktov Združenja, ki jih sprejema zbor Združenja
 • sprejema pogodbe in sporazume o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med Združenjem in ostalimi podpisniki pogodb in sporazumov
 • imenuje delegate, ki Združenje zastopajo v Twirling zvezi Slovenije in drugih asociacijah
 • prireja strokovne seminarje in predavanja ter podeljuje licence pod okriljem TZS za delo na twirling področju.
 • imenuje začasne in stalne komisije
 • imenuje izpitne komisije ob izvedbi šolanja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev, pa tudi avdicijske oz. izpitno komisijo o preizkusu znanaja in izpitne komisije za sprejem v izobraževalni program  Združenja.
 • sestavlja letne koledarje tekmovanj v twirling šolah ,šolskih tekmovanj v družabnem twirling plesu
 • imenuje in razrešuje profesionalnega sekretarja
 • odloča o sprejemu novih članov v članstvo in sklepa o črtanju članov iz članstva Združenja
 • vodi evidenco članstva
 • sklepa o začasni prepovedi sodelovanja v aktivnostih Združenja in na tekmovanjih tistim članom, ki niso poravnali tekoče finančne in ostale obveznosti do Združenja
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo ta statut in splošni akti združenja.
 • sprejema pravilnike in akte iz svoje pristojnosti
 • sprejme sklep  o spremembi sedeža Združenja
 • sprejema sklep o včlanitvi v Evropska in Svetovna Združenja.
 • določa višino vpisnino pri včlanitvi.

38. člen

Upravni odbor odloča na sejah, ki jih po potrebi sklicuje predsednik upravnega odbora. Sklepe sprejema, če seji prisostvuje več kot polovica njegovih članov. O nujnih zadevah lahko odloča tudi s korespondenčno sejo. Sklepi so veljavni, če  zanj glasuje več kot polovico prisotnih  članov upravnega odbora.
39. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru Združenja.
40. člen

Predsednik Združenja opravlja predvsem naslednje naloge:
 • zastopa in predstavlja Združenje pred državnimi organi in drugimi organizacijami v državi in tujini
 • sklicuje seje zbora Združenja
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora
 • podpisuje akte, pogodbe, sporazume in finančno-materialne listine Združenja
 • spremlja uresničevanje sklepov zbora Združenja in upravnega odbora
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor Združenja in upravni odbor.
 • Odgovarja za zakonito poslovanje združenja v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.
Podpredsednik ima v času odsotnosti predsednika enaka pooblastila in naloge kot predsednik.
41. člen

Tajnik združenja opravlja zlasti naslednje naloge:
 • skrbi za zakonito in pravilno administrativno poslovanje Združenja
 • skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje zbora Združenja in upravnega odbora
 • skrbi za uresničevanje sklepov zbora Združenja in upravnega odbora
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor Združenja in upravni odbor
42. člen

Upravni odbor lahko v primeru , če se pojavi potreba zaposli  tudi poklicnega sekretarja . Ta opravlja dela iz prejšnjega člena, ter dela  ki mu jih določi upravni odbor s pogodbo o zaposlitvi. Sekretar je zaposlen in prejema plačilo v skladu z delovno pravno zakonodajo . Na sejah upravnega odbora nima glasovalne pravice. Njegov delokrog in pooblastila so določena v pisnem dogovoru.
43. člen

Komisija za izobraževanje strokovnih kadrov šteje najmanj 3 člane, to so predsednik in dva člana. Lahko pa se predlagata še dva nadomestna  člana. Njihov mandat traja štiri leta in se lahko večkrat
zaporedoma ponovi. Člani te komisije smejo biti tudi člani drugih organov Združenja ne more pa  biti član  nadzornega odbora.
Predsednika komisije in člane izvoli upravni odbor.
Komisija izvaja sklepe upravnega odbora. O svojem delu poroča upravnemu odboru in zboru Združenja.
44. člen

Komisija za izobraževanje strokovnih kadrov sodeluje tudi s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, Inštitutom za šport in drugimi visokošolskimi ustanovami pri prirejanju seminarjev in tečajev za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov – twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev ter priznavanju in podeljevanju strokovnih nazivov in licenc za njihovo delo pod okriljem TZS.
Nadzorni odbor

45. člen

Nadzorni odbor ( NO) šteje 3 (tri) člane, predsednika in 2 člana, ki so na zboru Združenja izvoljeni za dobo štirih let in ne morejo biti hkrati tudi člani drugih odborov Združenja. Člani nadzornega odbora so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
46. člen

Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da nadzoruje finančno in materialno poslovanje Združenja in predlaga razrešnico organov Združenja. Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeležbe na sejah upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe z večino glasov svojih članov. Sklepčen je če so prisotni vsi 3 člani.
47. člen

Nadzorni odbor je odgovoren zboru Združenja, kateremu mora pisno poročati na vsaki njegovi redni seji. Pred vsakoletnim zborom združenja mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Združenja ter ugotoviti ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja združenja in ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljenih za uresničevanje namena ter ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti določene v tem statutu.
Disciplinska komisija

48. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik  in 2 člana, ki so na zboru Združenja izvoljeni za dobo štirih let.  Člani disciplinske komisije so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
49. člen

Člani disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni zboru Združenja.
50. člen
Za disciplinski prekršek člana šteje nespoštovanje statuta in ostalih aktov ter sklepov organov Združenja in vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Združenja ali njegovih članov.
51. člen

Disciplinski organ vodi disciplinske postopke proti članom Združenja in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku.
Disciplinski pravilnik in njegove spremembe sprejme zbor Združenja.
52. člen
O prekršku določa na prvi stopnji disciplinska komisija, ki vodi postopek in izreka  disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. O pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije odloča na svojem prvem sklicu članov zbora Združenja kot drugostopenjski organ.
53. člen

Disciplinski organ lahko izreče članom Združenja naslednje ukrepe:
 • opomin
 • javni opomin (o izrečeni kazni obvesti vse člane Združenja)
 • denarno kazen
 • prepoved izvrševanja funkcije v Združenju za določen čas
 • stalna prepoved opravljanja funkcije v Združenju
 • prepoved udeležbe na seminarji
 • izključitev iz članstva
Zoper sklepu disciplinske komisije se član ali funkcionar lahko v roku 30 dni pritoži na zbor Združenja, ki o zadevi dokončno določa.
VOLITVE V ORGANE ZDRUŽENJA

54. člen

Predsednika in ostale člane v organe Združenja voli zbor združenja za mandatno dobo 4 leta.
Predlagatelji kandidatov za volitve v organe združenja so lahko  vsi organi združenja. Iz zbranih predlogov upravni odbor pripravi kandidatno listo članov za posamezne organe, ki jo posreduje zboru združenja za volitve. Kandidate prav tako lahko dodatno predlagajo člani združenja na zboru združenja.
Volitve so javne , razen če člani na zboru ne odločijo drugače. Odločitev mora biti sprejeta z  večino vseh prisotnih članov. Tako da se predlagana kandidatna lista posreduje na zboru združenja pred potekom mandata.
Vsak izvoljen član je lahko pred potekom mandata razrešen na zahtevo članov , črtan iz članstva zaradi neporavnane članarine ali po lastni želji, lahko pa odstopi z voljene funkcije. Zbor članov pa na to izpraznjeno mesto izvoli nadomestnega člana.
VII. PREMOŽENJE ZDRUŽENJA IN FINANČNO POSLOVANJE

55. člen

Premoženje združenja sestavljajo denarna sredstva in druga sredstva, ki jih Združenje pridobi:
 • članarine, vpisnine in drugi prispevki članov
 • prihodki iz naslova materialnih pravic ter  dejavnosti Združenja
 • sredstva, ki jih Združenje prejme za posebne namene na osnovi dogovorov in pogodb s sponzorji in drugimi organizacijami
 • prispevki donatorjev  
 • dodeljena javna sredstva in dotacije
 • darila in volila
 • drugi viri.
njegove premičnine in nepremičnine
Združenje samostojno razpolaga s svojimi finančnimi sredstvi v okvirih odobrenega finančnega načrta. Če Združenje pri opravljanju svoje  dejavnosti ustvari presežke prihodkov nad odhodki, jih mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti določene v tem statutu.
Na rednem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo po predhodno opravljenem notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem, ki ga opravi nadzorni odbor in na zboru poda poročilo o opravljenem nadzoru.
56. člen

Premoženje Združenja sestavljajo denarna sredstva in vse premičnine in nepremičnine, ki so last Združenja in so kot take vpisane v knjigovodske evidence. S premoženjem upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupujejo ali odtujujejo  samo na podlagi sklepa seje upravnega odbora, o odtujitvi ali nakupu nepremičnin pa sklepa zbor Združenja.
Vsaka delitev premoženja med člane Združenja je nična.
57. člen

Združenje posluje preko svojega transakcijskega računa odprtega pri banki.
Združenje mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu izdelati letno poročilo. Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora združenje do 31. marca tekočega leta , v primeru statusnih sprememb ali  prenehanja združenja pa v roku 2 mesecev po spremembi oz. prenehanju poslati Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
58. člen

Finančno-materialno poslovanje Združenja je javno. Vsak član ima pravico v pogledat v finančno in materialno dokumentacijo poslovanja združenja. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo – RS s tega področja.
59. člen

Finančno-materialne listine posamično podpisuje predsednik, podpredsednik ali tajnik Združenja. Upravni odbor sme pooblastiti tudi dodatne podpisnike.
Odredbodajalec je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik Združenja.
60. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje na način in v obliki , ki ju  Združenje določi v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva.
61. člen

Upravni odbor lahko vodenje knjigovodskih evidenc o finančnem in materialnem poslovanju pogodbeno preda ustreznemu knjigovodskemu servisu.
PRENEHANJE ZDRUŽENJA

62. člen

Združenje preneha delovati:
 • po volji članov po sklepu zbora Združenja, sklicanega prav v ta namen, ki ga sprejme 2/3 večina navzočih članov z volilno pravico
 • če se število članov Združenja zmanjša pod 3.
 • s spojitvijo z drugimi društvi
 • s pripojitvijo k drugemu društvu
 • s stečajem
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
 • po samem Zakonu
63. člen

Zbor združenja sprejme sklep o prenehanju delovanja Združenja z dvotretjinsko večino vseh prisotnih članov . V sklepu mora določiti društvo, zavod , ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se bo po poravnavi  vseh obveznosti preneso premoženje Združenja. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. V primeru da zadnji zbor združenja  ni določil prevzemnika premoženja , se preostanek premoženja prenese na Twirling zvezo Slovenije.
Sklepu o prenehanju delovanja združenja mora zastopnik v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris  združenja iz registra. Zahtevi in sklepu mora predložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja združenja , način poravnave vseh obveznosti združenja , višina neporabljenih javnih sredstev , način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa premoženja združenja na prevzemnika premoženja.
VIII. KONČNE DOLOČBE

64. člen

Združenje ima poleg statuta, ki je temeljni akt, še naslednje splošne akte: Poslovnik zbora Združenja in disciplinski pravilnik in Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju. Zbor Združenja lahko sprejme tudi druge splošne akte.
65. člen

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju združenje sprejme v roku 90 dni od dneva sprejema tega statuta.
66. člen

Ta statut je bil sprejet na rednem zboru Združenja dne, 13.08.2011 in velja z dnem sprejetja . S tem  preneha veljati dosedanji statut Združenja, sprejet  z dne, 14.05.2008.


Predsednik Združenja ZTVUTS
Monika Zalar