Kodeks etike in morale združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije

Na podlagi določil
• Evropske listine o športu in Kodeksa etike v športu (sprejetih na 7. konferenci ministrov, odgovornih za šport, na Rodosu v Grčiji v maju 1992, ki jih je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije v februarju 1994)
• določil Zakona o športu (ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 04.03.1998)
• temeljnih določil o namenu delovanja in nalog, opredeljenih v statutu Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: Združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 15.06.2007, da bi strokovno usposabljalo in združevalo profesionalne in amaterske strokovne kadre in poenotilo programsko in sistematično delo na področju twirling dejavnosti v Sloveniji v kulturnem, estetskem in vzgojnem smislu)
• določil o medsebojnem sodelovanju Fakultete za šport v Ljubljani, Združenja in Twirling zveze Slovenije, sklenjeno 17.10.2007 in s podpisom pogodbi z dne 01.08.2008 (izvedba izobraževanja za izpopolnjevanje pridobljenega znanja ustrezne usposobljenosti strokovnih delavcev v športu za pridobljene nazive, I. stopnja – vaditelj twirlinga, II. stopnja – učitelj twirlinga in III. stopnja – trener twirlinga)
Zbor Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije je na svoji redni seji, dne 13.08.2011 sprejel dopolnitve kodeksa.

KODEKS ETIKE IN MORALE V TWIRLINGU

»POŠTENOST je del človekove morale. Pošten je tisti, ki naredi, kar obljubi, čeprav ga k temu ne zavezuje zapisana obljuba. To so lastne norme, ki se jih drži.«
1. člen
Član Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije si mora po svojih najboljših močeh prizadevati in tudi delovati tako:
I. da ohranja pozitiven lik osebnosti člana Združenja s tem:
1. da se zgledno vede v javnosti v skladu z bontonom – pravili lepega vedenja
2. da njegovi odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu ter izključujejo dejanja poniževanja, podcenjevanja, zapostavljanja ipd
3. da je urejen pri vodenju twirling tečajev (osebna higiena, obleka, obutev ipd.)
4. da se izogiba nezdravim razvadam, kot so pitje alkoholnih pijač, kajenje ali uživanje drugih škodljivih snovi
II. da skrbi za pravilen razvoj družabnega in športnega twirlinga na kulturni, estetski in vzgojni ravni in si še posebej prizadeva za širjenje twirling športa tudi v tistih predelih Slovenije, kjer ta dejavnost še ni razvita v skladu s smernicami Združenja in twirling zveze Slovenije
III. da deluje v skladu s poslovno etiko in moralo tako:
1. da je korekten do poslovnih partnerjev pri plačevanju svojih finančnih obveznosti
2. da je korekten pri izvedbi twirling tečajev glede na dogovore in sklenjene pogodbe o cenah, rokih in kakovosti izvedbe
3. da ne uporablja zavajajočih reklam za pridobivanje twirling tečajev in tudi ne metod nelojalne konkurence
4. da upošteva priporočene višine tečajnin za twirling tečaje, ki jih Združenje oblikuje za različne twirling zvrsti, za različne obsege vaj in za posamezna krajevna območja v državi
5. da varuje poslovne tajnosti pravnih in fizičnih oseb, za katere opravlja pedagoška oziroma strokovno-tehnična in organizacijska opravila in spoštuje določila konkurenčne klavzule
6. da je materialno in kazensko odgovoren
IV. da si prizadeva za osebni strokovni razvoj na twirling področju in nenehno izpopolnjevanje v okviru krovnih twirling organizacij Združenja in Zveze v domovini ter v tujini
V. da spoštuje Statut, splošne akte, pravilnike, poslovnike, pogodbe in druge akte Združenja ter sklepe organov, ki vodijo Združenje.
2. člen
Kršenje določil tega Kodeksa etike in morale je podvrženo disciplinski odgovornosti in izreku disciplinskih ukrepov, kot je opredeljeno v Disciplinskem pravilniku Združenja.
3. člen
Ta Kodeks delovanja članov Združenja je splošni akt Združenja in začne veljati z dnem sprejetja 13.08.2011.


Predsednica ZTVUTS
Monika ZALAR