Statut

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006) je izredni  zbor  Združenja, dne 14. 5. 2008, sprejel spremembe sedeža, spremembe in dopolnitve Statuta Združenja twirling sodnikov Slovenije, ki v nadaljevanju glasi:
STATUT ZDRUŽENJA TWIRLING SODNIKOV SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je ZDRUŽENJE TWIRLING SODNIKOV SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu Združenje). Združenje je samostojno, strokovno, nepridobitno in prostovoljno združenje kvalificiranih twirling sodnikov na področju twirling športa, ki se združujejo z nameni in cilji, opredeljenimi v tem statutu.
2. člen

Sedež društva: Slov. Bistrica
3. člen

Združenje deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen

Logotip Združenja je twirling palica na kateri je napis za skrajšano ime Združenja ZTSS.
Pečat Združenja je okrogle oblike, premera 3 cm. Okoli njega je izpisan celoten naziv Združenja: ZDRUŽENJE TWIRLING SODNIKOV SLOVENIJE
II. JAVNOST DELA

6. člen

Združenje obvešča širšo in ožjo javnost o ciljih in delu preko javnih medijev: tiska, radia, televizije in lastnih publikacij.
Ožjo javnost Združenje obvešča z vabili, zapisniki, izdajanjem internih obvestil Združenja, in tako, da so zapisniki sej organov Združenja dostopni in na vpogled vsem članom Združenja.
Širšo javnost Združenje obvešča preko javnih sej organov Združenja, na katere z vabili vabi  predstavnike sredstev javnega obveščanja in druge zainteresirane osebe. Združenje sodeluje tudi na tiskovnih konferencah s predstavniki javnega obveščanja.
Podatke, ki predstavljajo poslovno tajnost, sme Združenje dati samo pooblaščenim organom.
Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik Združenja.
7. člen

Združenje je včlanjeno v športno zvezo Twirling zveza Slovenije (TZS), ker ima status strokovnega telesa. Združenje se lahko včlani tudi v sorodne tuje in mednarodne strokovne organizacije s podobnimi nameni in cilji, predpisani s tem statutom.
III. NAMEN  IN CILJI

8. člen

Združenje je strokovno društvo, ki se ukvarja z izobraževanjem strokovnega kadra oz. izobraževanjem twirling sodnikov  za twirling športno dejavnost.
9. člen

Namen Združenja je, da z združevanjem že delujočih ter z vključevanjem novih članov – twirling sodnikov doseže in ohranja njihovo enotno programsko in sistematsko delo na področju twirling športne  dejavnosti v Republiki Sloveniji.
10. člen

Zato Združenje svojim članom nudi strokovno pomoč, organizira strokovne izpopolnjevalne seminarje za dvig njihove strokovnosti in s šolanjem vzgaja nov učni kader – twirling  sodnike.
IV. NALOGE

11. člen

Član združenja skrbi, da:
 • izvaja pravilni razvoj sojenja twirling  tekmovanj;
 • pripravlja, organizira in izvaja izpite za twirling sodnike;
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje sodnikov in za njihovo obvezno sodelovanje na licenčnih seminarjih;
 • analizira kakovost sojenja twirling sodnikov;
 • skrbi, da se po potrebi preverja teoretično in praktično znanje sodnikov;
 • določa liste sodnikov za sojenje na tekmovanjih v domovini in delegira sodnike za sojenje na mednarodnih tekmovanjih;
 • vodi register sodnikov;
 • sodeluje pri oblikovanju programskih načel (Twirling zveze Slovenije) in drugih asociacij, ki v svoje delo vključujejo tematiko s področja twirlinga.
V. ČLANSTVO

12. člen

Član Združenja lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo (izpit za twirling sodnika) ali se želi izobraževati za twirling sodnika, ki ob vstopu v članstvo poravna članarino in vpisnino, ter se zaveže delovati v skladu statutom in ostalimi akti Združenja. Član Združenja lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuji državljan. Ali kandidat za članstvo v Združenju izpolnjuje pogoje članstva, odloči upravni odbor združenja. Članstvo v Združenju je prostovoljno.
13. člen
                    
Član Združenja ima lahko v Združenju status rednega člana, zaslužnega ali častnega člana.
14. člen

Naziv zaslužnega člana v Združenju podeli upravni odbor Združenja rednemu članu Združenja za zasluge na strokovnem ali organizacijskem področju delovanja Združenja.
15. člen

Redni člani Združenja so kvalificirani oz. licenčni  twirling sodniki z ustrezno strokovno izobrazbo in izpitom s tega področja. Delo  twirling sodnikov na twirling  tekmovanjih lahko opravljajo le licenčni twirling sodniki z opravljenim izpitom in zanj prejemajo plačilo.
16. člen

Članstvo twirling sodnikov v Združenju je določeno s pogoji in delokrogom twirling sodnikov, ki jih sodnik  prejme v pisni obliki po opravljenem šolanju za ta naziv.
17. člen

Zaslužni član je oproščen plačevanja članarine, ima pa vse pravice in dolžnosti rednega člana.
18. člen

Naziv častnega člana se lahko podeli članu Združenja ali nečlanu, ki ima posebne in dolgoletne zasluge pri razvoju in popularizaciji twirlinga.
Naziv častnega člana, ki pomeni obliko posebnega priznanja, podeli zbor Združenja na predlog upravnega odbora Združenja.
Častni član je oproščen plačevanja članarine. Sodeluje lahko pri delu organov Združenja in razpravlja na sejah zbora Združenja, nima pa aktivne in pasivne volilne pravice, razen v primeru, če je bil naziv častnega člana podeljen osebi s statusom rednega ali zaslužnega člana.
19. člen

Člani Združenja so lahko tudi športniki twirlinga; če se želijo šolati oz. izobraževati za twirling sodnika, lahko  postanejo  redni člani Združenja.
20. člen

Pravice članov so:
 • volijo in so izvoljeni v organe Združenja,
 • so izvoljeni kot delegati Združenja,
 • sodelujejo pri delu organov Združenja in so seznanjeni s poslovanjem Združenja ter njegovimi finančnim in materialnimi poslovanjem,
 • organom Združenja dajejo predloge in sugestije za izpolnjevanje nalog,
 • prisostvujejo na zboru Združenja,
 • udeležujejo se strokovnih seminarjev, tečajev in predavanj, ki jih Združenje organizira in izvaja samostojno ali v sodelovanju s tujimi strokovnjaki,
 • sodijo na twirling  tekmovanjih doma in v tujini,
 • se strokovno dopolnilno izobražujejo,
 • sprejemajo nagrade in pohvale za prizadevno delo v Združenju in za dosežene uspehe.
  
21. člen

Obveznosti članov so:
 • volijo in so voljeni v organe Združenja,
 • sodelujejo pri delu organov Združenja,
 • spoštujejo statut in druge splošne akte in pravilnike Združenja ter sklepe organov Združenja,
 • delujejo v skladu s predpisanim sodniškim Kodeksom delovanja in z osebnim delom, prizadevanjem in vzorom pripomorejo k širjenju pozitivnega videza Združenja in njegovih članov,
 • sodijo twirling  tekmovanja po kriterijih sojenja v skladu z določili tekmovalnih in sodniških pravilnikov ter tako prispevajo k pravilnemu razvoju tekmovalnega twirlinga,
 • redno obiskujejo licenčne sodniške seminarje, ki jih razpisuje Združenje,
 • redno in v predpisanem roku (najkasneje do konca meseca januarja za tekoče leto) poravnajo članarino in druge prispevke v višini, ki jo določi zbor sodnikov ali upravni odbor.
Člani – profesionalci so se dolžni ravnati po pravilih tega statuta in posebnih določbah
22. člen

Članstvo v Združenju preneha:
 • z izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo.
S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice člana Združenja.
23. člen

Član sme kadarkoli prostovoljno izstopiti iz članstva Združenja. To stori s priporočenim pismom, naslovljenim na upravni odbor Združenja. Tak izstop člana ne razbremeni preteklih in tekočih obveznosti do Združenja.
24. člen

Črtanje iz članstva se opravi, če član do predpisanega roka ne plača članarine za tekoče leto ali ne plača prispevkov, ki jih določita zbor Združenja ali upravni odbor, oziroma če ne upošteva pogojev delovanja, ki jih določa statut Združenja. Črtanje izvrši upravni odbor. Črtani član ima pravico do ponovnega članstva v Združenju, če to odobri upravni odbor, poravnati pa mora zaostale obveznosti, ponovno vpisnino in članarino.
25. člen

Izključitev iz članstva se izreče članu, ki grobo krši statutarna določila Združenja, zavestno ravna proti interesom in smernicam Združenja ali stori hujši prekršek, ki škoduje ugledu in namenu Združenja, ali če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. Izključitev izreče disciplinski organ Združenja, ki deluje v skladu z disciplinskim pravilnikom Združenja.
26. člen

Združenje ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Ti so fizične ali pravne osebe, ki Združenju pomagajo s finančnimi in materialnimi prispevki ali pa kako drugače sodelujejo pri izvajanju dejavnosti Združenja.
               
Donatorji in sponzorji niso člani Združenja. Lahko sicer sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora Združenja in upravnega odbora, nimajo pa pravice odločanja.
V. UPRAVLJANJE ZDRUŽENJA

27. člen

Člani združenja sodelujejo pri upravljanju društva neposredno na zboru Združenja in preko izvoljenih predstavnikov v organih društva.
Organi Združenja so:
 • zbor Združenja,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.
Člani organov in komisije Združenja ne prejemajo plačilo za svoje delo. Upravni odbor sme kljub temu dodeliti ustrezno nagrado tistim članom, ki pri delu pokažejo izjemne dosežke in požrtvovalnost.
Upravni odbor je pristojen, da ustanovi strokovne komisije, ki na  posameznih področjih delujejo kot posebne strokovne komisije, komisije, ki koordinirajo sistem izobraževanja twirling sodnikov.
 • sodniška komisija za twirling
Zbor Združenja

28. člen

Zbor Združenja je najvišji organ Združenja, ki voli vse svoje druge organe.
Sestavljajo ga vsi člani Združenja: redni, zaslužni in častni člani, profesionalni člani na področju twirling športa.

29. člen

Oblike in načine dela zbora Združenja, način glasovanja, veljavnost sprejetih sklepov in druge pomembne elemente za delo zbora določa Poslovnik zbora Združenja.
30. člen

Zboru Združenja smejo prisostvovati vsi, ki so vabljeni in želijo biti posredno ali neposredno povezani z delovanjem Združenja, kot npr. predstavniki twirling šol, twirling klubov, državnih organov, donatorjev in sponzorjev, simpatizerji .
31. člen

Zbor Združenja je lahko reden ali izreden.
Redno sejo zbora se skliče vsako leto. Skliče jo upravni odbor, praviloma ob letnem strokovnem licenčnem seminarju.
Izredno sejo zbora prav tako skliče upravni odbor na osnovi lastne presoje ali na zahtevo 1/2 članov z volilno pravico oziroma na zahtevo nadzornega odbora.
Izredni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor v 30 dneh od dneva, ko je prejel pisno zahtevo, v nasprotnem primeru sme izredni zbor sklicati predlagatelj sam, skladno z določili poslovnika zbora in statuta. Sklicu priloži ustrezno pisno gradivo.
32. člen

Sklic zbora Združenja z navedbo datuma, kraja in ure ter dnevnega reda mora biti objavljen najmanj 10 dni pred zasedanjem zbora.
33. člen

Zbor Združenja je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku navzočih več kot polovica evidentiranih članov Združenja z volilno pravico. Ob manjšem številu navzočih članov je sklepčen po preteku 15 minut od določenega časa za začetek zbora, vendar ob navzočnosti vsaj 1/3 članov z volilno pravico.
34. člen

Sejo zbora prične predsednik Združenja, v primeru odsotnost  podpredsednik, in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg tega zbor izvoli še zapisnikarja, dva overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno, kandidacijsko in druge komisije ter delovne organe.
35. člen

Zbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov navzočih članov z volilno pravico.
Kadar se odloča o sprejetju temeljnega akta – statuta oziroma o njegovih spremembah in dopolnitvah ali če se odloča o prenehanju delovanja Združenja, morata za te sklepe glasovati najmanj 2/3 navzočih članov z volilno pravico, ob dodatnem pogoju, da je ob prvem sklicu navzočih vsaj polovica članov z volilno pravico, ob morebitnem ponovnem sklicu pa dodatni pogoj odpade.
Glasovanje je praviloma javno, razen če zbor ne odloči, da je tajno.
Ko se glasuje o razrešnici organov Združenja, ne morejo o njej glasovati člani teh organov.
36. člen

Zbor Združenja opravlja naslednje naloge:
 • sklepa o dnevnem redu svojih sej;
 • sprejema poslovnik o svojem delu;
 • razpravlja o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in drugih stalnih in občasnih komisij, pa tudi o poročilih posameznih članov Združenja, ter sklepa o njih;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov Združenja;
 • sprejme letno poročilo, ki zajame bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom, ter poročilo o poslovanju;
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje obdobje;
 • sprejema letne in večletne načrte dela ter delovni program Združenja in spremlja njihovo realizacijo;
 • sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta in drugih splošnih aktov Združenja;
 • z javnim ali tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika Združenja in ostale člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • podeljuje nazive častnega člana Združenja;
 • določa višino članarine in prispevkov ali pa za to pooblasti upravni odbor;
 • odloča o prenehanju Združenja in statusnih spremembah;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani in organi v skladu z nameni in cilji združenja.
37. člen
O delu zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika ter zapisnikar.
Upravni odbor

38. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora Združenja in opravlja organizacijske, administrativne in strokovno-tehnične zadeve, ki mu jih poveri zbor, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost.
Upravni odbor vodi delo Združenja v času med dvema zboroma po sprejetem programu dela in sklepih zbora.
39. člen

Upravni odbor predstavlja Združenje pred javnostjo in pristojnimi državnimi organi. Funkcije v delegacijah Združenja opravljajo člani upravnega odbora, lahko pa tudi drugi člani Združenja, če jih za to pooblastita zbor Združenja ali upravni odbor.
40. člen

Upravni odbor (UO) šteje  5 (pet) članov. To so: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in član.
Člane upravnega odbora voli zbor za dobo štirih let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik Združenja, je izvoljen neposredno na zboru. Neposredno so izvoljeni na zboru Združenja ostali člani upravnega odbora: podpredsednik, tajnik, blagajnik in član.
41. člen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
 • strokovno in organizacijsko vodi delo Združenja v skladu s statutarnimi določili;
 • sklicuje seje zbora in izvaja njegove sklepe;
 • poroča zboru o delu upravnega odbora in Združenja za preteklo obdobje;
 • pripravlja letno poročilo in program dela združenja;
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva Združenja ter upravlja s premoženjem Združenja;
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev splošnih aktov Združenja, ki jih sprejema zbor Združenja;
 • sprejema pravilnike in akte iz svoje pristojnosti;
 • sprejema pogodbe in sporazume o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med Združenjem in ostalimi podpisniki pogodb in sporazumov;
 • imenuje delegate, ki Združenje zastopajo v Twirling zvezi Slovenije in drugih asociacijah;
 • imenuje začasne in stalne komisije;
 • imenuje izpitne komisije ob izvedbi šolanja bodočih sodnikov in izpitne komisije za sprejem v izobraževalni program in članstvo Združenja;
 • imenuje in razrešuje profesionalnega sekretarja in ostale sodelavce Združenja;
 • imenuje zaslužne člane Združenja;
 • odloča o sprejemu novih članov v članstvo in sklepa o črtanju članov iz članstva Združenja;
 • vodi evidenco članstva;
 • sestavlja letni koledar strokovnih sodniških seminarjev;
 • kategorizira sodnike;
 • sprejme sklep o spremembi sedeža Združenja;
 • imenuje sodnike na listo sodnikov pri državni zvezi, mednarodnih zvezah za sojenje na  državnih in mednarodnih tekmah;
 • sprejema sklep o včlanitvi v Evropska in Svetovna Združenja;
 • sklepa o začasni prepovedi sodelovanja v aktivnostih Združenja in sojenje na tekmovanjih tistih članom, ki niso poravnali tekoče finančne in ostale obveznosti do Združenja;
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo ta statut in druga pravila.
42. člen

Upravni odbor odloča na sejah, ki jih po potrebi sklicuje predsednik upravnega odbora. Sklepe sprejema, če seji prisostvuje več kot polovica njegovih članov. O nujnih zadevah lahko odloča tudi s korespondenčno sejo. Sklepi so veljavni, če so izglasovani z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
43. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru Združenja.
44. člen

Predsednik Združenja opravlja predvsem naslednje naloge:
 • zastopa in predstavlja Združenje pred državnimi organi in drugimi organizacijami v državi in tujini;
 • sklicuje seje zbora Združenja;
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
 • podpisuje akte, pogodbe, sporazume in finančno-materialne listine Združenja;
 • spremlja uresničevanje sklepov zbora Združenja in upravnega odbora;
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor Združenja in upravni odbor;
 • odgovarja za zakonito poslovanje združenja v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.
Podpredsednik ima v času odsotnosti predsednika enaka pooblastila in naloge kot predsednik.
45. člen

Tajnik združenja opravlja zlasti naslednje naloge:
 • skrbi za zakonito in pravilno administrativno poslovanje Združenja;
 • skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje zbora Združenja in upravnega odbora;
 • skrbi za uresničevanje sklepov zbora Združenja in upravnega odbora;
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor Združenja in upravni odbor.
46. člen

Upravni odbor lahko poleg tajnika Združenja imenuje tudi poklicnega sekretarja. Ta opravlja tista dela, ki mu jih določi upravni odbor. Sekretar je zaposlen in prejema plačilo v skladu z Zakonom o delovnem razmerju. Na sejah upravnega odbora nima glasovalne pravice. Njegov delokrog in pooblastila so določena v pisnem dogovoru.
47. člen

Sodniška komisija za izobraževanje strokovnih kadrov šteje najmanj 3 člane, to so predsednik in 2 člana. Njihov mandat traja štiri leta in se lahko večkrat zaporedoma ponovi. Člani te komisije smejo biti tudi člani drugih organov Združenja.
Predsednika komisije in člane izvoli zbor Združenja.
Sodniška komisija izvaja sklepe upravnega odbora. O svojem delu poroča upravnemu odboru in zboru Združenja. Zadolžitve komisije so:
 • uresničujejo programe dela Združenja na svojem področju delovanja;
 • pripravljajo osnutke sodniških pravilnikov, kriterijev sojenja in drugih pravilnikov, osnutke njihovih sprememb in dopolnitev; nato jih po izvedenem postopku javne obravnave in razprave na članskem sestanku med sodniki člani Združenja  predajo UO Združenja v sprejetje, UO pa v potrditev zboru Združenja;
 • delegirajo sodnike na domača in mednarodna tekmovanja;
 • organizirajo licenčne in ostale strokovne seminarje za sodnike;
 • pripravljajo predloge za kategorizacijo sodnikov;
 • imenujejo in razrešujejo tričlanske izpitne komisije za izvedbo sodniških izpitov;
 • vodijo register sodnikov.
Nadzorni odbor

48. člen

Nadzorni odbor (NO) šteje tri (3) člane: predsednika in 2 člana, ki so na zboru Združenja izvoljeni za dobo štirih let in ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora Združenja. Člani nadzornega odbora so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
49. člen

Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da nadzoruje finančno in materialno poslovanje Združenja in predlaga razrešnico organov Združenja. Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeležbe na sejah upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe z večino glasov svojih članov. Sklepčen je, če so prisotni vsi 3 člani.
50. člen

Nadzorni odbor je odgovoren zboru Združenja, kateremu mora pisno poročati na vsaki njegovi redni seji. Pred vsakoletnim zborom združenja mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Združenja ter ugotoviti, ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja Združenja in ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljenih za uresničevanje namena ter ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.
Disciplinska komisija

51. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo: predsednik in 2 člana, ki so na zboru Združenja izvoljeni za dobo štirih let. Člani disciplinske komisije so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
52. člen

Člani disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni zboru Združenja.
53. člen

Za disciplinski prekršek člana šteje nespoštovanje statuta in ostalih aktov ter sklepov organov Združenja in vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Združenja ali njegovih članov.
54. člen

Disciplinski organ vodi disciplinske postopke proti članom Združenja in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku.
Disciplinski pravilnik in njegove spremembe sprejme zbor Združenja.

55. člen

O prekršku določa na prvi stopnji disciplinska komisija, ki vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. O pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije odloča na svojem prvem sklicu članov Združenja kot drugostopenjski organ.
56. člen

Disciplinski organ lahko izreče članom Združenja naslednje ukrepe:
 • opomin;
 • javni opomin (o izrečeni kazni obvesti vse člane Združenja);
 • denarno kazen;
 • prepoved izvrševanja funkcije v Združenju za določen čas;
 • stalna prepoved opravljanja funkcije v Združenju;
 • prepoved udeležbe na seminarjih;
 • izključitev iz članstva.
Zoper sklep disciplinske komisije se član ali funkcionar lahko v roku 30 dni pritoži na zbor Združenja, ki o zadevi dokončno določa.
VI. PREMOŽENJE ZDRUŽENJA IN FINANČNO POSLOVANJE

57. člen

Premoženje združenja sestavljajo denarna sredstva in druga sredstva, ki jih Združenje pridobi:
 • članarina, vpisnina in drugi prispevki članov;
 • prihodki iz naslova materialnih pravic ter dejavnosti Združenja;
 • sredstva, ki jih Združenje prejme za posebne namene na osnovi dogovorov in pogodb s sponzorji in drugimi organizacijami;
 • prispevki donatorjev;  
 • dodeljena javna sredstva in dotacije;
 • darila in volila;
 • drugi viri;
 • njegove nepremičnine  in premičnine stvari.
Združenje samostojno razpolaga s svojimi finančnimi sredstvi v okvirih odobrenega finančnega načrta. Če Združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežke prihodkov nad odhodki, jih mora porabiti za izvajanje svojih osnovnih dejavnosti.
58. člen

Premoženje Združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Združenja in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupujejo ali odtujujejo tretjim osebam samo na podlagi sklepa seje upravnega odbora, o odtujitvi ali nakupu nepremičnin pa sklepa zbor Združenja.
Vsaka delitev premoženja med člane Združenja je nična.
59. člen

Združenje posluje preko svojega transakcijskega računa, odprtega pri banki.
Združenje mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo. Letno poročilo za preteklo poslovno leto do 31. marca tekočega leta, v primeru statističnih spremembah prenehanja združenja pa v roku 2 mesecev po spremembi oz. prenehanju poslati Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
60. člen

Finančno-materialno poslovanje Združenja je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo poslovanja združenja. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo – RS s tega področja.
61. člen

Finančno-materialne listine posamično podpisuje predsednik, podpredsednik ali tajnik Združenja. Upravni odbor sme pooblastiti tudi dodatne podpisnike.
Odredbodajalec je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik Združenja.
62. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje na način in obliki, ki ju Združenje določi v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva.
63. člen

Upravni odbor lahko vodenje knjigovodskih evidenc o finančnem in materialnem poslovanju pogodbeno poveri ustrezno usposobljenim osebam ali podjetjem.
64. člen

Združenje preneha delovati:
 • po volji članov po sklepu zbora Združenja, sklicanega prav v ta namen, ki ga sprejme 2/3 večina navzočih članov z volilno pravico;
 • če se število članov Združenja zmanjša pod 3;
 • s spojitvijo z drugimi društvi;
 • s pripojitvijo k drugemu društvu;
 • s stečajem;
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 • po samem Zakonu.
VII. KONČNE DOLOČBE

65. člen
Zbor združenja sprejme odločitev o prenehanju delovanja Združenja z dvotretjinsko večino vseh prisotnih članov. V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se bo po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Združenja. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu. V primeru, da zadnji zbor združenja  ni določil prevzemnika premoženja, se preostanek premoženja prenese na Twirling zvezo Slovenije.
Sklepu o prenehanju delovanja društva mora zastopnik v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra. Zahtevi in sklepu mora predložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa premoženja društva na prevzemnika premoženja

66. člen

Združenje ima poleg statuta, ki je temeljni akt, še naslednje splošne akte: Poslovnik zbora Združenja, Disciplinski pravilnik in Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju. Zbor Združenja lahko sprejme tudi druge splošne akte.
67. člen

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju združenje sprejme v roku 90 dni od dneva sprejema tega statuta.
68. člen

Ta Statut je bil sprejet na izrednem zboru Združenja, dne 14. 5. 2008,  in velja z dnem sprejetja. S tem  preneha veljati dosedanji statut Združenja, sprejet  dne 15. 6. 2007.
Predsednik Združenja
Saša Koprivnik