Sodniški pravilnik

ZDRUŽENJE TWIRLING SODNIKOV SLOVENIJE

I. Splošne določbe
1. člen
Sodniški pravilnik določa načela delovanja in organiziranost twirling sodnikov za področje twirlinga, ter pogoje in postopke za njihovo kvalifikacijo in kategorizacijo.
2. člen
Twirling sodniki morajo biti člani Združenja twirling sodnikov Slovenije (v nadaljevanju: ZTSS), ki posluje v skladu s Statutom ZTSS in z drugimi splošnimi akti in pravilniki ZTSS ter akti in pravilniki Twirling Zveze Slovenije ( v nadaljevanju TZS), v katero je ZTSS včlanjeno s Statusom strokovnega telesa.
3. člen
ZTSS vodi upravni odbor (UO), ki ga izvoli zbor Združenja. Za delovanje UO imenuje sodniško komisijo . Ta je dolžna delovati v skladu s Statutom ZTSS in drugimi pravili in izvajati naloge in zadolžitve po sklepih zbora Združenja in UO ZTSS.
4. člen
Naloge sodniške komisije za področje twirlinga so:
• uresničuje program dela in sklepe zbora združenja in UO ZTSS;
• delegira sodnike na domače rating turnirje, državna prvenstva in mednarodne turnirje v tujini ter potrjuje sezname sodnikov za sojenje na kvalifikacijskih in mednarodnih turnirjih v domovini (ki jih predlaga organizator tekmovanja);
• pripravlja osnutke sodniškega pravilnika, kriterijev sojenja in drugih pravilnikov za področje twirlinga ter osnutke njihovih sprememb in dopolnitev in jih po izvedenem postopku javne obravnave in razpravi na članskem sestanku sodnikov twirlinga v obliki predloga preda UO v sprejetje;
• organizira licenčne in ostale strokovne seminarje za sodnike;
• pripravlja, organizira in izvaja izpite za twirling sodnike;
• imenuje in razrešuje tričlanske izpitne komisije za izvedbo sodniških izpitov (člani izpitne komisije so lahko samo sodniki mednarodne kategorije);
• pripravlja predloge za kategorizacijo sodnikov;
• vodi register sodnikov;
• po potrebi opravlja druge naloge.
5. člen
Pisna potrdila o sojenju sodnikov v tujini odpošilja sekretar ZTSS, seveda v soglasju s predsednikom sodniške komisije.
II. Izpiti za twirling sodnika
6. člen
Naziv twirling sodnika se pridobi z izpitom.
7. člen
Izpit za sodnika lahko opravlja vsaka polnoletna oseba, ki ima vsaj srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) in deluje v twirling športu, kot tekmovalec, učitelj ali trener twirlinga.
8. člen
Kandidat opravlja izpit za sodnika twirlinga I., II. in III. stopnjo in po končanem izpitu mora opraviti poskusno sojenje ( je sodniški asistent) za vse tri stopnje.
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
Kandidat opravi praktični in teoretični del izpita na seminarju , ki mu ga določi izpitna komisija.
Postopek opravljanja izpita za twirling sodnika je podrobneje opredeljen v Pravilniku o opravljanju izpitov za twirling sodnika.
9. člen
Kandidati za opravljanje sodniškega izpita morajo vložiti pisno prošnjo, ki jo naslovijo na ZTSS in TZS.
10. člen
ZTSS je dolžno organizirati strokovni seminar in izpite po njem najmanj enkrat na dve leti, če je število kandidatov zadostno. Če ta pogoj ni izpolnjen, se seminar ne izvede. Izobraževanje samoplačnikov se opravi pod mentorskim vodstvom.
11. člen
Izpitna komisija v roku 15 dni predloži sodniški komisiji in UO ZTSPS celovito poročilo o opravljenih izpitih.
III. Kategorizacija sodnikov
12. člen
Twirling sodniki so razporejeni v naslednji kategoriji:
• državna kategorija
• mednarodna kategorija.
Kategorizacija velja od dneva, ko je izdan sklep o kategorizaciji.
13. člen
Pogoji in način pridobivanja sodniških kategorij so naslednji:
1. državna kategorija: da je kandidat uspešno opravil sodniški izpit za twirling
2. mednarodna kategorija:
o da je poskusno sodil na mednarodnem tekmovanju)
o da je kot sodnik redno prisoten na licenčnih sodniških seminarjih
o da kot sodnik v zadnjih treh letih ni bil disciplinsko kaznovan.
14. člen
Sodniška komisija posreduje predlog za pridobitev mednarodne kategorije upravnemu odboru ZTSS. Predlog mora vsebovati:
• splošne podatke o sodniku
• kronološki seznam vseh sojenj v državni kategoriji
• potrdilo, da ni bil disciplinsko kaznovan.
UO ZTSS odloči o napredovanju sodnika oziroma predlog zavrne.
15. člen
UO ZTSS na predlog sodniške komisije oblikuje listo sodnikov twirlinga za evidentiranje pri mednarodnih organizacijah katere je član , aktivnih članov sodnikov ZTSS.
Listo imenovanih sodnikov mora potrditi tudi predsedstvo TZS.
UO ZTSS na predlog sodniške komisije oblikuje listo sodnikov za evidentiranje pri mednarodnih organizacijah katerih je član – aktivnih članov ZTSS, ki so tudi aktivni člani Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije.
Listo imenovanih sodnikov mora potrditi tudi UO ZTVUTS.
IV. Pravice in dolžnosti sodnikov
16. člen
Twirling sodniki imajo enake pravice in dolžnosti kakor člani ostalih organizacij v TZS: sodelujejo pri delu, volijo in so voljeni v organe ZTSS, predvsem pa se udeležujejo strokovnih seminarjev in sodijo twirling tekmovanja, v skladu z veljavnimi tarifnimi postavkami TZS pa so jim povrnjeni tudi stroški sojenja. Stroški sojenja so sodnikom povrnjena še le po dveh letih sojenja ( ko mu poteče status – sodniškega asistenta)
17. člen
Pravice in dolžnosti twirling sodnikov so naslednje:
• sodijo twirling tekmovanja po predpisanih kriterijih sojenja in v skladu z določili tekmovalnega pravilnika in ostalih pravilnikov TZS, ter tako prispevajo k pravilnemu razvoju twirling športa;
• delujejo v skladu s Statutom ZTSS in predpisanim sodniškim Kodeksom etike in morale v twirlingu ter z osebnim delom, prizadevanjem in vzorom pripomorejo k širjenju ugleda Združenja in njegovih članov – twirling sodnikov;
• se vsako leto udeležijo najmanj dveh strokovnih seminarjev in tam poglabljajo svoje znanje;
• na zahtevo ZTSS podajo pisno obrazložitev, kadar njihovo sojenje na tekmovanjih bistveno odstopa od ocen ostalih sodnikov;
• redno plačujejo članarino;
• sodniško komisijo in organizatorja tekmovanja pravočasno obvestijo o svoji morebitni odsotnosti s tekmovanja, za katerega so določeni kot sodniki;
• kadar sodijo , smejo biti oblečeni v skladu s predpisanimi oblačili za sodnike.
18. člen
Pravice in dolžnosti glavnega sodnika so:
• zagotavlja, da je tekmovanje izvedeno v skladu s pravili; pregleda rezultate, ki z njegovim podpisom postanejo uradni. Rezultati so dokončni, če v roku 5 dni po tekmovanju ni pritožb nanje in če tekmovalna komisija ne ugotovi napak v poteku tekmovanja in v izračunu rezultatov. Če kateri izmed delegiranih sodnikov ne pride na tekmovanje, ima glavni sodnik pravico imenovati nadomestne sodnike, pri čemer pa mora najprej upoštevati rezervne sodnike, če jih je sodniška komisija imenovala.
19. člen
Sodniška komisija je dolžna vsako leto do konca meseca decembra objaviti listo sodnikov, ki jim je obnovljena licenca za sojenje v prihodnjem koledarskem letu (z morebitnimi spremembami kategorizacije). Vsak sodnik na listi ima pravico in dolžnost soditi tekmovanja, na katera je delegiran. Neudeležba zaradi bolezni, službenih ali vojaških obveznosti se šteje kot upravičena odsotnost.
20. člen
Sodnik izgubi licenco za eno leto:
• če se ne udeleži najmanj enega strokovnega seminarja letno in če se ne udeleži licenčnega seminarja.
• če mu je z odločbo disciplinske komisije ZTSS izrečen ukrep.
Twirling sodnik lahko trajno izgubi status twirling sodnika samo s pravnomočno odločbo disciplinske komisije ZTSS.
V. Delegiranje sodnikov
21. člen
Sodniška komisija upošteva pri delegiranju sodnikov naslednja načela:
• vsi sodniki določene kategorije morajo imeti možnost, da letno sodijo približno enako število tekmovanj
• sodniška komisija mora pri delegiranju zagotoviti, da so sodniki v vsaki sodniški ekipi zastopani kolikor mogoče enakomerno.
• državna prvenstva in mednarodna tekmovanja sodijo sodniki mednarodne kategorije (ali pa so vsaj v večini).
Za zamenjavo že delegiranega sodnika je pristojna sodniška komisija.
Izjemoma sme glavni sodnik neposredno na tekmi določiti zamenjavo za delegiranega sodnika, ki ni prišel na tekmovanje niti ni predhodno o tem obvestil organizatorja in sodniško komisijo.
VI. Disciplinska odgovornost sodnikov
22. člen
Vsi disciplinski prekrški sodnikov, postopek in izdaja odločb ter ukrepi so določeni v disciplinskem pravilniku ZTSS.
VII. Registracija sodnikov
23. člen
ZTSS vodi register twirling sodnikov po določilih registracijskega pravilnika TZS.
ZTSS vodi tudi kartoteko o udeležbi sodnikov na tekmovanjih.
24. člen
ZTSS vpiše v sodniško knjižico osebne podatke ter podatke o kategorizaciji in udeležbi na strokovnih in licenčnih seminarjih. Podatke o twirling tekmovanjih vpišejo v knjižico sodniška komisija.
VIII. Končne določbe
25. člen
Če pride do nejasnosti v tolmačenju določb tega pravilnika, odloča o njih na prvi stopnji sodniška komisija twirlinga, na drugi stopnji pa upravni odbor ZTSS.
26. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na zboru Združenja twirling sodnikov Slovenije dne, 15.06.2008 in začne veljati z dnem sprejetja.
Predsednik ZTSS
Saša Koprivnik