TEKMOVALNI PRAVILNIK

TEKMOVALNI PRAVILNIK TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

 

Tekmovalni pravilnik pripravlja strokovni odbor Zveze, v nadaljevanju SO ter ga v potrditev posreduje izvršilnemu odboru Zveze, v nadaljevanju IO.

 

Tekmovalni pravilnik predpisuje vrsto, način in potek twirling tekmovanj, katerih organizacija je v pristojnosti Twirling zveze Slovenije, v nadaljevanju TZS.

 

Tekmovalni pravilnik ureja tudi medsebojne odnose tekmovalcev, sodnikov, vodstev tekmovanj, twirling organizacij in pristojnih organov TZS.

 

 

2. člen

 

 

Naloge, ki jih je potrebno opravljati v zvezi z delovanjem tekmovalnega sistema in organizacijo tekmovanj, so zlasti:

•     priprava letnih koledarjev tekmovanj,

•     podeljevanje pravic za organizacijo tekmovanj in sklepanje pogodb z organizatorji,

•     spremljanje in ugotavljanje poteka tekmovanj v skladu s sprejetimi pravili,

•     vodenje evidenc o tekmovanjih, rezultatih tekmovalcev in njihovem napredovanju,

•     delo z reprezentancami,

•     pošiljanje ekip in tekmovalcev na mednarodna tekmovanja,

•     določanje delegata TZS za tekmovanja pod okriljem TZS,

•     druge naloge v zvezi s tekmovanji v skladu s tem pravilnikom in drugimi pravili TZS.

 

Pristojnosti in obveznosti glede nalog v tem pravilniku so v skladu s tem pravilnikom, statutom TZS in drugimi akti, ki jih sprejme predsedstvo TZS, porazdeljene med naslednje organe:

•     strokovni odbor (SO),

•     izvršilni odbor (IO),

•     selektor reprezentance.

 

3. člen

 

STROKOVNI ODBOR

 

•     Doba opravljanja funkcije predsednika SO od in ostalih članov od izvolitve je 4 leta.

•     Predsednik ali namestnik SO (s pooblastilom TZS) predstavlja celotni SO na sestankih mednarodne matičnih Zveze, katere član je TZS in ima en glas.

•     Pripravi in posreduje urnike sestankov vsem članom SO in izvršilnemu odboru.

•     Skrbi za tekoče in nemoteno usklajevanje in prilagajanje tekmovalnega pravilnika, če je to potrebno.

•     Skrbi za pravočasno in zanesljivo distribucijo pravilnika vsem članom in organom TZS.

•     Funkcijo predsednika SO in članov lahko opravljajo le tisti, ki imajo določeno znanje in izkušnje v twirling športu (o primernosti odloča skupščina Zveze).

•     Predsednik SO poroča ostalim članom SO, IO in skupščini o finančnih dejavnostih znotraj SO (finančne potrebe, finančno stanje, stroški).

•     Poskrbi za udeležbo na sestankih SO matične Evropske twirling Zveze. V primeru, da se sestankov ne more udeležiti, mora poskrbeti, da se sestanka udeleži drug član SO.

•     Zveza poskrbi za finančno kritje omenjenih sestankov (potni stroški, stroški bivanja in prehrane).

•     Sodeluje in predstavlja SO Zveze v razmerju do domačih in mednarodnih sodnikov na domačih in mednarodnih tekmovanjih.

•     V primeru nepravilnosti na tekmovanjih znotraj Zveze, se sestane z ostalimi člani SO, kateri sprejmejo dokončno odločitev o morebitnih sankcijah oz. diskvalifikacijah.

•     Predsednik SO v imenu komisije sporoča dokončno odločitev.

•     Vodi in povezuje sestanke SO znotraj Zveze in ima vlogo odgovornega in glavnega koordinatorja strokovnega dela na tekmovanjih.

•     Ima nalogo sklicati sestanek SO za potrebe odbora – vabilo ali obvestilo o sestanku mora biti poslano, vročeno, izrečeno – najmanj 10 dni pred dnevom sestanka. Seje so lahko tudi korespondenčne.

 

4. člen

 

IZVRŠILNI ODBOR

 

•     Podeljuje na osnovi veljavnih kriterijev pravice za organizacijo tekmovanj twirling organizacijam, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so usposobljene in razpolagajo s potrebnimi viri za čim boljšo organizacijo tekmovanja. Organizatorji se določijo ali izberejo na podlagi razpisa v TZS.

•     Postopki izbire in sklenitev pogodbe z organizatorjem morajo biti izvedeni v takšnih rokih, da lahko organizator izvede vse potrebne aktivnosti v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti, s tem pravilnikom in drugimi pravili TZS.

•     Izvršilni odbor v času tekmovanja lahko določi za pomoč člane iz klubov in strokovne delavce

(vaditelje, učitelje in trenerje), katerim se dodelijo določene naloge, ki jih opravljajo v času tekmovanja.

•     IO je pristojen za odločanje o organizaciji turnirjev, šolskih tekmovanj, odprtih, mednarodnih in državnih tekmovanj.

 

 

II. Tekmovalci

 

 

5. člen

 

Tekmovalec je športnik, ki je v skladu z Registracijskim pravilnikom TZS registriran pri TZS. Beseda tekmovalec se v nadaljevanju uporablja za ženski in moški spol.

 

6. člen

 

Tekmovalci, ki se izobražujejo za strokovne delavce v športu, so lahko včlanjeni v Združenje twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZTVUTS). Z registracijo se zavežejo, da bodo spoštovali določila tega tekmovalnega pravilnika.

 

7. člen

 

Tekmovalec sme strokovno delovati v okviru TZS na twirling področjih, ki niso tekmovalna, pod pogoji, ki jih določajo usklajeni akti TZS in ZTVUTS ter sklepi organov vodenja obeh organizacij, v osnovi pa:

•       pravilnik o izobraževanju, delokrogu delovanja aktivnih tekmovalcev, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih TZS ter

•       pravilnik o delokrogu in pogojih delovanja vaditeljev twirlinga.

 

Vsi tekmovalci, ki delujejo kot strokovni kadri na twirling področju (vaditelji – pripravniki, vaditelji, učitelji ali trenerji twirlinga), morajo biti evidentirani – registrirani pri TZS in ZTVUTS. Registracija se izvede ob soglasju twirling organizacije, katere član je tekmovalec, za obdobje enega leta in se lahko ponovi. Ponovitev je možna, kadar je mogoče oceniti, da to koristi razvoju twirling organizacije in ne ogroža interesov poklicnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev twirlinga.

8. člen

 

Tekmovalcu se lahko odvzame status tekmovalca:

•     če brez registracije opravlja dejavnosti strokovnih kadrov na twirling področju,

•     če brez vednosti twirling organizacije, katere član je, in mentorja opravlja dejavnosti strokovnih kadrov na twirling področju,

•     če nastopa na radiu, televiziji ali drugih prireditvah brez vednosti twirling organizacije (brez soglasja trenerja), katere član je, oz. brez vednosti TZS,

•     če brez ustrezne sodniške licence sodeluje kot sodnik na twirling tekmovanju v Sloveniji ali tujini,

•     če mu je pravnomočno dokazano jemanje prepovedanih substanc,

•     če krši ostala določila pravilnikov, navedenih v 8. členu tega pravilnika.

•     če deluje v nasprotju s statutom in pravili TZS.

 

Izključitev tekmovalca je lahko izrečena za dobo 1 do 3 let ali trajno.

 

9. člen

 

 

Skupščina TZS lahko v primeru kršenja pravil in izgube statusa tekmovalca z 2/3 večino glasov prisotnih delegatov na skupščini in v dogovoru z ZTVUTS odloči, ali tekmovalec lahko ponovno vzpostavi status tekmovalca, in pod kakšnimi pogoji.

 

 

III. Koledar tekmovanj

 

 

10. člen

 

 

Predlog koledarja tekmovanj pripravi izvršilni odbor, tudi s posvetovanjem strokovnega odbora, za naslednje leto najkasneje do 20. 10. tekočega leta na podlagi kandidatur twirling organizacij. Potrdi ga izvršilni odbor do 31. 10. tekočega leta.

 

Twirling organizacije smejo dodatno kandidirati za izvedbo posameznih kvalifikacijskih tekmovanj STL, vendar le na proste termine.

 

IV. Razpis tekmovanj

 

11. člen

 

Razpis za vsa tekmovanja v državi mora vsebovati najmanj:

•     ime prireditelja – organizatorja,

•     vrsto in naziv tekmovanja,

•     kraj in čas tekmovanja,

•     tekmovalne nivoje, za katere velja tekmovanje,

•     ime vodje tekmovanja,

•     ime delegata,

•     način ocenjevanja,

•     velikost in kakovost plesišča, višina športne dvorane,

•     predviden urnik tekmovanja v posameznih disciplinah, starostnih kategorijah in tekmovalnih nivojih,

•     rok in naslov za prijavo,

•     vrsto priznanj in nagrad.

V. Obveznosti organizatorja tekmovanja

12. člen

 

 

Organizator tekmovanja je dolžan poslati ponudbe za prenočišča in prehrano TZS:

• vsaj 40 dni pred državnim prvenstvom in rating tekmovanji,

• vsaj 30 dni pred ostalimi tekmovanji v domovini KV.

 

 

13. člen

 

 

Organizator tekmovanja je dolžan:

•     poskrbeti pri pristojnih organih za prijavo prireditve,

•     poskrbeti za ustrezno oglaševanje prireditve s plakati in v medijih,

•     zagotoviti kvalificirano vodstvo tekmovanja ter zbiranje sodniških listov,

•     DJ-ozvočenje, napovedovalka, redar so le z izkazano  licenco oz. z referencami(potrjuje jih IO)

•     zagotoviti nivoju prireditve primerno osvetljenost plesišča, sceno in dekoracijo dvorane, državne simbole in simbole TZS,

•     zagotoviti primerno plesišče predpisane velikosti (minimalno 12 × 22 × 9 metrov, parket),

•     poskrbeti za primerne garderobe za tekmovalce in sodnike,

•     poskrbeti za voditelja – povezovalca programa,

•     poskrbeti za ocenjevalni oder za tekmovalce in sodniški oder s pregradno steno,

•     poskrbeti za prehrano za sodnike, DJ-ja, napovedovalko in redarje, zdravstveno osebje.

•     poskrbeti za službo prve pomoči na tekmovanju

•     poskrbeti za dodatno redarsko službo (so člani kluba)

•     zagotoviti prostor za tehnično ekipo, ki ni dostopen nepooblaščenim osebam in tekmovalcem,

•     zagotoviti rezultate tekmovanja strokovnemu odboru v skladu z določili tega pravilnika,

•     poskrbeti za primerno ogrevano in zračeno dvorano,

•     prepovedati na območju poteka tekmovanja kajenje ter promet z alkoholnimi pijačami,

•     poskrbeti za biltene in diplome,

•     zagotoviti vse ostale pogoje za nemoten potek tekmovanja.

 

Na medaljah je obvezen logotip Zveze in napis državnega prvenstva z datumom in krajem v katerem se odvija tekmovanje. Logotip Zveze in organizatorja je tudi na biltenih, diplomah, plakatih, letakih. prav tako tudi logotip organizatorja. O obliki medalj, pokalov in diplom odloča IO. O izdelavi diplom in biltenov pa odloča organizator.

 

 

 

VI. Vodstvo tekmovanja

 

14. člen

 

Vodstvo tekmovanja je odgovorno za nemoten potek tekmovanja v skladu s tem pravilnikom.

 

Vodstvo tekmovanja sestavljajo:

• vodja tekmovanja/organizator,

• uradni napovedovalec tekmovanja,

• delegati TZS (SO, IO, NO),

• strokovni organ Združenja twirling sodnikov Slovenije (ZTSS).

 

Delegati SO, IO, NO in strokovni organ ZTSS na tekmovanju zastopajo TZS.

Delegat TZS in člani tehnične ekipe morajo biti na prireditvi prisotni najmanj 50 minut pred predvidenim začetkom  tekmovanja prireditve.

15. člen

 

 

Organizator tekmovanja zagotovi tehnično ekipo, ki je na voljo vodstvu tekmovanja. Sestavljena mora biti tako, da lahko nemoteno izvaja operativne naloge, zlasti povezovanje programa, sprejem tekmovalcev, razdelitev in zbiranje sodniških listov, objavo o napredovanju posameznih tekmovalcev med tekmovanjem ipd.

 

 

VII. Tekmovalni sistem

 

16. člen

 

 

Vsi registrirani člani v Twirling zvezi Slovenije imajo pravico do sodelovanja na:

• kvalifikacijskih tekmovanjih,

• državnem prvenstvu,

• mednarodnih tekmovanjih,

• odprtih prvenstvih (nacionalnih, mednarodnih),

• turnirjih.

 

17. člen

 

Kvalifikacijsko tekmovanje je tekmovanje pred uradnim Državnim prvenstvom. Na kvalifikacijskem tekmovanju tekmujejo vsi tekmovalci, ki se želijo udeležiti Državnega prvenstva.

 

18. člen

 

Klubska tekmovanja imajo praviloma značaj internega tekmovanja. Twirling organizacije jih izvajajo zaradi razvrščanja klubskih tekmovalcev za udeležbo na tekmovanjih TZS.

 

19. člen

 

Turnirji so tekmovanja, na katerih tekmovalci tekmujejo v enotnem razredu, ločeno po starostnih kategorijah. Datumi turnirjev ne smejo sovpadati z datumi uradnih prvenstev in datumov mednarodnih tekmovanj.

 

20. člen

 

Šolska tekmovanja so namenjena predvsem popularizaciji twirling dejavnosti med mladimi in imajo značaj rekreacije. Potekajo lahko v posameznih twirling disciplinah ali skupinah, ne smejo pa se jih udeležiti osebe, ki so ali so bile registrirane kot tekmovalci.

 

21. člen

 

Državno prvenstvo se organizira enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Na državnem prvenstvu tekmujejo vsi finalisti iz kvalifikacijskih tekmovanj v disciplinah solo, solo par, two baton, freestyle, freestyle par, ter dodatno brez kvalifikacij še skupine (teami in groupi) ter novinci.

 

Na državnem prvenstvu tekmovalci tekmujejo ločeno po tekmovalnih disciplinah, nivojih in starostnih kategorijah. Pravico nastopa na državnem prvenstvu imajo tisti tekmovalci, ki so se v obdobju med zadnjim prvenstvom udeležili vsaj enega kvalifikacijskega turnirja (KV) STL v zvrsti razpisanega prvenstva. Tekmovalci, ki so v tekočem letu pričeli tekmovati v kategoriji »nivo 1« – novinci, se državnega prvenstva lahko udeležijo brez udeležbe na kvalifikacijskem turnirju (KV).

 

22. člen

 

Odprto prvenstvo Slovenije – Slovenia Open se organizira enkrat letno, predvidoma v mesecu juniju. Na prvenstvu lahko v razpisanih disciplinah tekmujejo registrirani člani TZS in člani drugih twirling organizacij, ki so bili na tekmovanje povabljeni s strani TZS.

 

 

VIII. Tekmovanja v tujini

 

23. člen

 

 

V tujini lahko tekmujejo registrirani tekmovalci TZS na:

• uradnih prvenstvih (evropsko, svetovno območno in mednarodnih odprtih prvenstvih),

• uradnih pokalnih prvenstvih (pokal Slovenije, evropski pokal, svetovni pokal),

• uradnih rang (rating) turnirjih,

• mednarodnih odprtih turnirjih.

Tekmovalci ne smejo sodelovati na tistih tekmovanjih v tujini, ki so v nasprotju s statutom TZS.

 

 

IX. Tekmovalne discipline

 

 

24. člen

 

 

Tehnična disciplina posameznika, »solo«:

Posameznik nastopa na predpisano glasbo in uporablja smiselno povezane obvezne prvine, ki so določene glede na težavnostni razred. Tekmovalec prvine izvaja na mestu in ne uporablja premikov, razen tistih, ki so v skladu s prvino. V disciplini solo se lahko moška in ženska tekmovalna disciplina združita. Znotraj discipline solo lahko pride tudi do združitev posameznih starostnih skupin. O primernosti le-tega odloča strokovni odbor.

 

 

25. člen

 

NOVINCI 1 – SOLO

V to kategorijo sodijo tisti, ki so se včlanili v klub z novo šolsko sezono in prvič začeli delovati in trenirati v twirling športu in se v isti šolski sezoni udeležijo tekmovanja. V kategoriji Novinci 1 tekmovalci tekmujejo posamično v tehnični disciplini – solo na finalu državnega prvenstva.

 

NOVINCI 1 – TEAM

V to kategorijo sodijo tisti, ki so se včlanili v klub z novo šolsko sezono in prvič začeli delovati in trenirati v twirling športu in se v isti šolski sezoni udeležijo tekmovanja.

 

V isti sezoni se lahko udeležijo tudi tekmovanja Slovenia Open, v kategoriji Novinci 1freestyle in Freestyle pari

 

 

 

 

 

 

NOVINCI 2

V to kategorijo sodijo  novinci preteklih 2 let. V kategoriji NOVINCI 2 lahko nastopajo v kategorijah Freestyle, Freestyle Pari, Solo in Solo Pari in Team. NOVINCI 2 se morajo  udeležiti kvalifikacij

(Freestyle, Freestyle Par, Solo in Solo Pari )

 

Disciplina »solo novinci« (Novinci 1, Novinci 2) je razdeljena na več starostnih kategorij, katere pa po letih razvršča ali združuje SO:

• najmlajši novinci: 5–7 let

• mlajši novinci: 7–11 let in

• starejši novinci: 12–16 let

 

Starostne kategorije za disciplino Novinci 1 TEAM

• najmlajši novinci: povprečna starost tekmovalcev je med 5,00 in 6,99 let,

 

Starostne kategorije za disciplino Novinci 1in Novinci 2, katere pa po letih razvršča ali združuje SO:

• mlajši novinci: povprečna starost tekmovalcev je med 7,00 in 11,99,

• starejši novinci: povprečna starost tekmovalcev je med 12,00 in 16,99

 

26. člen

 

Tehnična disciplina para, »solo par«

Dvojica tekmuje na predpisano glasbo in uporablja smiselno povezane obvezne prvine, ki so določene glede na težavnostni razred. Obvezna je tudi vključitev različnih menjav (člana izmenjata svoji palici). Tekmovalca prvine delata na mestu in ne uporabljata premikov, ki niso v skladu s prvino razen, ko gre za menjavo pozicij dvojice, tudi pri menjavah palice.

 

27. člen

 

Tehnična disciplina z dvema palicama, »two baton«

Posameznik nastopa na predpisano glasbo z dvema palicama in uporablja smiselno povezane obvezne prvine, ki so določene glede na težavnostni razred. Tekmovalec prvine dela na mestu in ne uporablja premikov, ki niso v skladu s prvino.

 

Two baton ima 3 težavnostne kategorije: »nivo 1«, »nivo 2« in »nivo 3«. Po presoji SO se za posamezno tekmovanje razpiše katere težavnostne kategorije v disciplini two baton bodo odprte za tekmovanje.

 

Disciplina »two baton« je razdeljena na tri starostne kategorije:

• mlajši: 10–14 let

• starejši: 15–19 let

• odrasli: 20 let in več

 

28. člen

 

Prosti program posameznika, »freestyle«

Posameznik nastopa sam na izbrano glasbo, ki jo skozi tekmovalno sestavo smiselno izraža. V sestavi je obvezna uporaba prvin, ki so predpisane za posamezni težavnostni razred. Sodniki ocenjujejo tehnično vrednost ter umetniški vtis sestave.

 

Prosti program para, »freestyle par«

V tej disciplini se tekmuje v dvojicah na izbrano glasbo, ki jo člana skozi tekmovalno sestavo smiselno izražata. V sestavi je obvezna uporaba prvin, ki so predpisane za posamezni težavnostni razred. Obvezna je tudi vključitev različnih menjav.

 

 

29. člen

 

Majhna skupina, »team«

Majhna skupina je skupina tekmovalcev, v kateri tekmuje najmanj 5 in največ 9 tekmovalcev na izbrano glasbo, ki jo skozi tekmovalno sestavo smiselno izražajo. V tekmovalni sestavi je obvezna uporaba prvin, ki so predpisane za posamezni težavnostni razred. Obvezna je tudi vključitev različnih menjav.

 

Velika skupina, »group«

Velika skupina je skupina tekmovalcev, v kateri tekmuje najmanj 10 tekmovalcev na izbrano glasbo, ki jo skozi tekmovalno sestavo smiselno izražajo. V tekmovalni sestavi je obvezna uporaba prvin, ki so predpisane za posamezni težavnostni razred. Obvezna je tudi vključitev različnih menjav.

 

Tekmovalci lahko tekmujejo največ v dveh team-ih (različnih starostnih kategorij), s tem da je to dovoljeno za maksimalno dva tekmovalca. Hkrati pa lahko vsi člani team-a tekmujejo tudi v group-u.

 

30. člen

 

Mešana skupina

Skupino (team ali group) lahko izjemoma sestavljajo tekmovalci iz različnih društev. Tekmovalec, ki prihaja iz drugega kluba, mora biti tudi član kluba za katerega tekmuje v skupini. Vsak klub sme za skupinska tekmovanja poleg tekmovalcev matičnega kluba v skupino vključiti največ dva tekmovalca iz drugih klubov. Tekmovalec lahko v tekočem letu nastopa samo za en klub v skupinskih tekmovanjih.

 

X. Težavnostni nivoji in starostne kategorije

31. člen

 

 

Na tekmovanjih TZS so trije težavnostni nivoji: »nivo 1« ali nižji nivo, »nivo 2« ali srednji nivo ter »nivo 3« ali višji nivo.

 

Vsak težavnostni nivo ima svoje starostne kategorije ter določene omejitve nekaterih prvin.

 

Pri prijavi na tekmovanje se upošteva dosežena starost tekmovalca med 1.1. in 31.12. v tekočem tekmovalnem letu (primer: za tekmovanja v letu 2015 se upošteva dosežena starost tekmovalca med1.1.2015 in 31.12.2015). Par se razporedi v posamezno kategorijo glede na starejšega tekmovalca v paru (primer: če je starost tekmovalcev v paru 8 in 10 let, par sodi v kategorijo Mlajši dečki in deklice).

 

 

32. člen

 

»NIVO 1« ALI NIŽJI NIVO

 

Dovoljene prvine in omejitve:

• ni omejitve pri uporabi rol in kontakta, dovoljene so vse variacije izpustov in prijemov palice;

• pri metih se dovolita največ 2 obrata pod palico ter 1 gimnastični element (kolo, premet, salta ali illusion) pod palico v vodoravni ali navpični smeri, vendar le z običajnim prijemom in izpustom palice v levi ali desni roki.

 

Starostne kategorije za discipline solo, solo par, freestyle in freestyle par:

• 7–8 let: cicibani,

• 9–10 let: mlajši dečki in deklice,

• 11–12 let: starejši dečki in deklice,

• 13–14 let: mlajši mladinci,

• 15–16 let: starejši mladinci,

• 17 let in več: člani.

 

Starostne kategorije za disciplini team in group:

• cicibani: povprečna starost tekmovalcev je med 7,00 in 8,99,

• mlajši in starejši dečki in deklice: povprečna starost tekmovalcev je med 9,00 in 12,99,

• mladinci: povprečna starost tekmovalcev je med 13,00 in 16,99,

• člani: povprečna starost tekmovalcev je več kot 17,00.

 

Povprečna starost se izračuna glede na starost vseh prijavljenih tekmovalcev, vključno z rezervami.

 

Primer: v skupini tekmuje šest tekmovalcev, starih 7,8,8,8,11,11 let ter rezerva, ki ima 10 let. Povprečna starost se izračuna po formuli: (7+8+8+8+11+11+10)/7 = 63/7 = 9 let

Skupina torej sodi v kategorijo mlajši in starejši dečki in deklice.

 

V kolikor ima skupina prijavljeno rezervo, nato pa zaradi poškodbe nekdo izmed tekmovalcev ne nastopi in skupina ne uporabi rezerve, se glede na vse nastopajoče še enkrat izračuna povprečna starost skupine in se skupina ustrezno prerazporedi v ustrezno kategorijo.

 

Primer: pri skupini iz zgornjega primera odpove tekmovalka, ki ima 11 let, namesto nje pa ne nastopi rezerva. Tekmovalci na parketu imajo torej povprečno starost (7+8+8+8+11)/5 = 46/5 = 8,4 in skupina se prerazporedi v kategorijo Cicibani.

 

 

33. člen

 

 

»NIVO 2« ALI SREDNJI NIVO

 

Dovoljene prvine in omejitve:

•     ni omejitve pri uporabi rol in kontakta, dovoljene so vse variacije izpustov in prijemov palice;

•     pri metih se dovolijo največ 3 obrati pod palico ter 1 gimnastični element (kolo, premet, salta ali illusion) skupaj s skokom, obratom ali podobnim elementom pod palico v vodoravni ali navpični smeri, vendar le z običajnim prijemom in izpustom palice v levi ali desni roki;

•     pri izvajanju metov nižje zahtevnosti od maksimalno dovoljene, se lahko uporabijo vse variacije pri izpustih in prijemih palice (npr. loop, backhand izpust, slepi prijem, prijem za hrbtom, pod nogo…);

•     v programu se lahko uporabi en met, ki sicer sodi v »Nivo 3« (izbira se lahko med dvojnim gimnastičnim elementom). Uporaba takega elementa ni obvezna, pomeni pa lažji prehod tekmovalcev iz srednjega v višji težavnostni nivo.

 

Starostne kategorije za discipline solo, solo par, freestyle in freestyle par:

• 7–12 let: mlajši junior,

• 13–16 let: junior,

• 17 let in več: senior.

 

 

 

 

 

 

34. člen

 

»NIVO 3« ALI VIŠJI NIVO

 

Dovoljene prvine in omejitve:

• ni omejitve pri uporabi rol, kontakta in metov, dovoljene so vse variacije izpustov in prijemov palice;

• pričakuje se visok nivo in kvalitetna ter enakovredna izvedba vseh segmentov tehnike palice (meti, kontakt in role).

 

 

Starostne kategorije za discipline solo, solo par, freestyle in freestyle par:

• 7–16 let: junior,

• 17 let in več: senior.

 

V primeru manjšega števila prijavljenih skupin v team in/ali group v »nivo 2« in »nivo 3«, se kategoriji lahko združita.

 

Starostne kategorije za disciplini team in group za »nivo 2« in »nivo 3«:

• mlajši junior (povprečna starost tekmovalcev je med 7,00 in 12,99),

• junior (povprečna starost tekmovalcev je med 13,00 in 16,99),

• senior (povprečna starost tekmovalcev je več kot 17).

 

 

35. člen

 

Strokovni odbor si pridržuje pravico do drugačnega razporeda starostnih in do združitve sorodnih kategorij, v kolikor so v posamezni kategoriji prijavljeni manj kot trije tekmovalni nastopi ali če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

 

XI. Odbitek za padec palic

36. člen

 

Odbitek za padec palice na tekmovanju se razlikuje glede na discipline:

•     solo, twobaton, freestyle, novinci: 0,2 točke/padec,

•     solo pari, freestyle pari: 0,4 točke/padec,

•     team in group: 0,4 točke/padec.

•     pridržana pravica do spremembe odbitka na padec palice na samem tekmovanju (pomanjkanje sodnikov, sprememba točkovanja…)

 

XII. Tekmovalna oprema

37. člen

 

PALICA

 

Palica je osnovni rekvizit in mora biti v skladu s standardi:

·      bunkice (čepi) ne smejo biti preluknjani in morajo biti trdno pritrjeni (ne smejo s potegom za čep pasti s palice).

·      trak na palici je lahko poljubne barve. V disciplini pari (solo pari, Freestyle pari) in v disciplini skupine (team, group) morajo vsi tekmovalci imeti enake barve trakov, palice pa morajo biti enako povite.

·      trak na palici lahko pokriva največ 50 % dolžine kovinskega dela palice (povitost traku mora biti enako razporejena od centra palice)

 

 

 

38. člen

 

TEKMOVALNA OBLEKA

 

Oblačilo je lahko poljubno, vendar primerno za twirling šport.

Intimni deli telesa morajo biti zakriti in nevidni. Spodnje perilo ne sme biti vidno oz. mora biti ustrezno twirlingšportu. Oblačilo tekmovalca ne sme pokrivati dlani in prstov obeh rok.

 

V disciplinah pari (solo pari, Freestyle pari) in skupine (team, group) sta dovoljena največ 2 različna modela oblačil (koncept, barva, model).

 

Obvezni del tekmovalne opreme so hlačne nogavice, ki pa so lahko poljubne barve in primerne za twirlingšport.

 

Vsi tekmovalci na otvoritev posameznega tekmovanja pridejo v klubskih oblačilih. Na razglasitev rezultatov tekmovalci pridejo v tekmovalnih oblačilih s palico in urejeni (pričeska)

 

Vsi tekmovalci, ki so udeleženci tekmovanj morajo biti prisotni na otvoritvenem in zaključnem delu vsakega tekmovanja.

 

39. člen

 

OBUTEV

 

Tekmovalci lahko uporabijo primerne copate, copate za jazz balet, ali specifične twirling copate.

Copati so lahko v črni, kožni, beli barvi ali v barvi oblačila. V disciplinah pari (solo pari, Freestyle pari) in skupine(team, group) morajo vsi tekmovalci imeti enak model in barvo copat. V primeru, da ima tekmovalec (moški tekmovalec) hlačni kostum morajo biti copati enake barve kot je barva kostuma.

 

 

40. člen

 

NAKIT

 

Nakit in vsi tipi pearsinga niso dovoljeni. V primeru telesnih poslikav in tatujev morajo le-ti biti ustrezno pokriti. Dovoljeno je nošenje očal z dioptrijo, sončna in druga očala pa niso dovoljena.

 

 

41. člen

 

PRIČESKA IN LIČILA

 

Pričeska je lahko poljubna, vendar primerna za twirling šport. Tekmovalci morajo imeti urejeno in trdno pričesko. Dovoljujejo se lasni okraski (rožice, kamenčki), v kolikor so trdno pritrjeni in ne ogrožajo varnosti. V primeru, da imajo tekmovalci v pričeski dodatke, le-ti ne smejo presegati nivoja obrvi.

 

Make up je lahko poljuben, vendar naj bo primeren za twirling šport. Make up poslikave niso dovoljene.Na obrazu ali telesu, ne sme biti nič pritrjeno (kristalčki, peresa), narisano ali napisano.

 

 

42. člen

 

 

 

ODGOVORNOST ZA TEKMOVALNO OPREMO

 

Ustreznost pričeske in opreme (dres, palica, copati) je v domeni tekmovalca in trenerja oziroma polnoletnega tekmovalca do uvedbe pregleda tekmovalne opreme (costumecheck).

 

V primeru, da tekmovalec ni urejen v skladu s pravili (palica, tekmovalna obleka, obutev, nakit, pričeska in make up), dobi odbitek v višini 10% celotne ocene (celotna ocena: seštevek vseh sodniških ocen + odbitek za padec palice). Neprimernost oblačila presodijo sodniki.

 

Omenjen ukrep velja v primeru, ko na tekmovanju ni nadzornika za opremo (floor monitor). Floor monitor je oseba, ki nadzoruje upoštevanje zgoraj navedenih pravil (palica, tekmovalna obleka, obutev, nakit, pričeska in make up). V primeru, da nadzornik ugotovi nepravilnosti tekmovalca, ga pozove k upoštevanju le-teh. Dokončno odločitev in dovoljenje za tekmovalni nastop sprejme nadzornik opreme.

 

XIII. Glasba

43. člen

 

 

Glasba mora biti primerne dolžine, kot je predpisana za posamezno disciplino in starostne kategorije.

 

ZA SOLO, SOLO PAR, TWO BATON

 

• predpisana glasba, ki je enaka za vse tekmovalce.

 

ZA FREESTYLE in FREESTYLE PAR

•     1:30–2:00, tolerira se ±10 sekund (1:20–2:10) – za vse kategorije v »nivoju 1« razen kategorije člani, za kategoriji mlajši junior in junior v »nivoju 2« ter za kategorijo junior v »nivoju 3«.

•     2:00–2:30, tolerira se ±10 sekund (1:50–2:40) – za kategorijo člani v »nivoju 1«, za kategorijo senior v »nivojih 2 in 3«.

 

ZA TEAM in GROUP

 

•     2:30–3:00, tolerira se ±10 sekund (2:20–3:10) za – za vse kategorije v »nivoju 1« razen kategorije člani, za kategoriji mlajši junior in junior v »nivoju 2« ter za kategorijo junior v »nivoju 3«.

•     3:00–3:30, tolerira se ±10 sekund (2:50–3:40) – za kategorijo člani v »nivoju 1« ter za kategorijo senior v »nivojih 2 in 3«.

 

 

Glasbo za discipline freestyle, freestyle par, team in group je potrebno poslati na elektronski naslov, naveden v razpisu tekmovanja, najkasneje do datuma, določenega s strani TZS. Glasba mora biti v mp3 formatu. Glasba se meri od prvega do zadnjega slišanega takta. Dolžino in format glasbe preveri SO. Če glasba ne ustreza (format ali dolžina), jo lahko zavrne in zahteva popravek.

 

XIV. Startnina

44. člen

 

 

Na vseh državnih tekmovanjih morajo tekmovalci za posamezen tekmovalen nastop plačati startnino, ki jo nakažejo na račun TZS. Zbrana startnina se nameni za pokrivanje stroškov kvalifikacijskih tekmo tekmovanj in državnega prvenstva (predlog SO o višini startnine potrdi IO TZS).

 

 

45. člen

 

O višini startnine za tekmovanja odloča IO.

 

XV. Potek tekmovanj

46. člen

 

 

Twirling tekmovanje poteka v krogih po sistemu izločanja (kvalifikacije). SO lahko presodi, da na posameznem tekmovanju, ki ne spada v domeno državnega prvenstva, izločanja ni.

 

 

 

 

47. člen

TEKMOVALNE DISCIPLINE

 

Vsak posameznik lahko tekmuje v šestih tekmovalnih disciplinah (solo, solo par, freestyle, freestyle par, twobaton ter team ali group). V vsaki izmed zgoraj naštetih tekmovalnih disciplinah lahko vsak tekmuje samo po enkrat na letnem državnem ali drugem tekmovanju (primer: tekmovalec hkrati ne more tekmovati v solo »nivo 1« in solo »nivo 2«, enako velja za vse ostale tekmovalne discipline).

 

Izjema je tekmovanje v teamu in groupu. 50% tekmovalcev iz teama lahko istočasno tekmuje tudi v groupu.

 

 

 

48. člen

 

KVALIFIKACIJE

 

Vsi tekmovalci, ki tekmujejo v solo, solo par ter freestyle, freestyle par imajo kvalifikacijsko tekmovanje, ki je praviloma ločeno od Državnega prvenstva. Državno prvenstvo (finale) je praviloma v mesecu aprilu.

 

Kvalifikacijska tekma za posamezne kategorije lahko poteka v vsaj dveh različnih terminih in lokacijah:

• kvalifikacijsko tekmovanje za discipline solo, solo par in twobaton (v januarju);

• kvalifikacijsko tekmovanje za disciplini freestyle in freestyle par (v marcu).

 

V finale na državnem prvenstvu se praviloma uvrsti prvih 6 tekmovalcev v vsaki disciplini. SO lahko določi tudi večje število tekmovalcev, ki se uvrstijo v finale.

 

Strokovni odbor si glede na dane pogoje pridržuje pravico o razpisu dodatnih kvalifikacijskih tekem oz. o razdelitvi že obstoječih. V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev, pa je možno tudi tekmovanje v več krogih (1/16 šestnajstina finala, 1/8 osmina finala, 1/4 četrtina finala, 1/2 polfinale in finale).

 

Če so na kvalifikacijskem tekmovanju v tekmovalnih kategorijah, za katere velja ista stopnja omejitve tekmovalnega programa, prijavljeni manj kot trije tekmovalci, se sme tekmovanje izvesti v združenem – kombiniranem razredu.

 

 

 

49. člen

 

SISTEM PREDNOSTI

 

Sistem prednosti pomeni, da v primeru enakega števila točk v disciplini Freestyle pri posamičnih tekmovalnih nastopih pripada višja uvrstitev tistemu, ki ima višjo oceno pri tehnični vrednosti sodniške ocene. V primeru da bi bila dva ali več tekmovalcev izenačenih tudi pri tehnični vrednosti ocene sodnikov, se uvrstitve delijo.

 

Če si več tekmovalcev deli mesta za napredovanje v drugi krog, lahko SO odloči, da število nastopajočih preseže normirano število kvalifikacij za kvalifikacije.

• iz šestnajstine v osmino finala za 6 tekmovalnih nastopov,

• iz osmine v četrtino finala za 3 tekmovalne nastope,

• iz četrt finala v pol finale za 2 tekmovalna nastopa,

• iz pol finala v finale za 1 tekmovalni nastop.

 

 

50. člen

 

 

POŠKODBE IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH

 

Udeležba na finalnem delu tekmovanja ni mogoča brez kvalifikacijskega tekmovanja, kljub morebitnim poškodbam in boleznim.

 

TZS lahko zahteva zdravniško potrdilo od posameznega športnika oz. kluba o fizični in psihološki ustreznosti športnika za tekmovanje. V primeru nenadnih poškodb na samem tekmovanju o primernosti nadaljnjega tekmovanja za športnika odloča strokovno medicinsko osebje na samem tekmovanju oz. za to pristojna oseba v TZS.

 

 

51. člen

 

 

VRSTNI RED TEKMOVANJA

 

Vrstni red tekmovalnih nastopov se določi z žrebom, ki ga izvede strokovni odbor na sestanku najkasneje mesec dni pred datumom tekmovanjem. Vrstni red tekmovalnih nastopov skozi posamezne kroge tekmovanja na državnem prvenstvu/turnirju se izvede od zadnjega do prvega mesta. Vrstni red kategorij tekmovanja določi strokovni odbor sporazumno in v sklopu časovne omejitve tekmovanja – po svoji strokovni presoji.

 

52. člen

 

POTEK TEKMOVANJA

 

Tekmovanje poteka po urniku, ki ga določi strokovni odbor. Tekmovanje se lahko prekine iz strokovnih oz. drugih razlogov – o tem odloči predsednik strokovnega odbora na pobudo članov strokovnega odbora ali predsednika Zveze.

 

 

53. člen

 

 

PONOVITEV TEKMOVALNEGA NASTOPA

 

Tekmovalni nastop se lahko enkrat ponovi, če posameznik, par ali skupina zaradi trenutnih zdravstvenih razlogov ne morejo nadaljevati ali začeti tekmovalnega programa. Enkratna ponovitev je mogoča tudi v primeru, kadar obstaja tehnična napaka organizatorja (izpad električne energije, napaka pri ozvočenju, drugi moteči dejavniki) ali na pobudo sodnikov, ki sodijo.

 

 

54. člen

 

 

»FAIR PLAY« IN NAČELO ENAKOSTI

 

Vsi nastopajoči imajo pravico do poštenega sojenja in enakih možnosti tekmovanja. V primeru nepravilnosti in neizpolnjevanja slednjega, imajo pravico do ustne in pisne pritožbe na kraju tekmovanja in najkasneje v roku 30 dni po končanem tekmovanju. Pritožnik mora plačati takso pritožbe 200,00 €.

 

V primeru da je bila pritožba utemeljena, se pritožniku plačana taksa vrne, v neupravičenem primeru pa se pritožbena taksa shrani v sklad za izobraževanje športnikov. V primeru bojkota – protesta nastopajočega, ustvarjanje zmede v času tekmovanja, mora posameznik zapustiti tekmovalno prizorišče in se zoper njega in njegov matični klub uvedejo ustrezni disciplinski postopki.

 

Enako velja za navijaške skupine in ostale člane publike, ki bi z nešportnim navijanjem in obnašanjem moralno škodovali nastopajočim v času tekmovanja ali vsesplošnemu delu tekmovanja. Proti slednjim ukrepa redarska služba.

 

 

55. člen

 

 

UDELEŽBA IN IZVEDBA TEKMOVALNEGA NASTOPA

 

Vsak prijavljen udeleženec ima pravico do nastopa. Tekmovalec, par ali skupina se morajo najkasneje 30 sekund od njegove/njihove najave odzvati in biti v pripravljenosti izvesti tekmovalni program, v nasprotnem primeru se upošteva, kot da ni/niso udeleženec/udeleženci tekmovanja in s tem izgubi/izgubijo pravico do izvedbe nastopa na tekmovanju. Prihod na tekmovalno prizorišče do začetka izvajanja programa po glasbi ne sme trajati več kot 30 sekund, odhod iz prizorišča do ocenjevalnega odra pa ne sme trajati več kot 60 sekund (usklajeno po Evropskem pravilniku tekmovanja).

 

 

 

56. člen

 

 

TEKMOVALNI PROSTOR

 

 

Tekmovanje v športnem objektu, ki ne zadostuje pravilom o organizaciji tekmovanja, se lahko izvede le, če o tem izda dovoljenje strokovni odbor ali skupščina zveze, ki na predlog strokovnega odbora odloča o primernosti športnega objekta. Tekmovalna površina/plesišče ima predpisane velikosti (min. 12 × 22 × 9 metrov, parket).

 

 

57. člen

 

 

OGREVANJE PRED TEKMOVANJEM

 

SO pri načrtovanju urnika vanj vključi tudi ogrevanja po kategorijah. Vsaka tekmovalna kategorija ima na voljo vsaj 5 min ogrevanja.

 

Možna so dodatna daljša ogrevanja pred pričetkom tekmovanja in med odmorom za malico.

 

Strokovni odbor in organizator lahko poljubno in po dogovoru določita morebitne termine ogrevanj po končanem prvem tekmovalnem dnevu, če mu sledi še drug tekmovalni dan.

 

V primeru nespoštovanja terminov ogrevanja pred ali med tekmovanjem se posameznika, par, skupino oziroma klub opozori; če s kršitvami nadaljujejo, se jih lahko kaznuje.

 

 

58. člen

 

 

Rezultati na prvenstvih, rating tekmovanjih in KV ter KV-r tekmovanjih se razglasijo po uradnem zaključku tekmovanja za vse discipline in razrede. Na kvalifikacijskih tekmovanjih se razglasi finaliste.

 

XVI. Ocenjevanje

59. člen

Tabela ocenjevanja disciplin:

DISCIPLINA TEHNIČNA DESCIPLINA PROSTI STIL SKUPINA OCENJEVALNE TOČKE OCENJEVALNE TOČKE ZA UMETNIŠKI VTIS
1. SOLO     od 1 do 10  
2. SOLO PAR     od 10 do 100  
3. TWO BATON     od 1 do 10  
4.   FREESTYLE   od 1 do 10 od 1 do 10
5.   FREESTYLE PAR   od 10 do 100  
6.     TEAM od 10 do 100  
7.     GROUP od 10 do 100  

 

 

60. člen

 

 

Na državnih, rating ter na kvalifikacijskih (KV) tekmovanjih morata soditi najmanj 2 sodnika, na vseh ostalih tekmovanjih najmanj 4 do 5 sodnikov. Na državnih prvenstvih smejo soditi sodniki z mednarodno ali nacionalno licenco.

 

Izvršilni odbor lahko ob določitvi koledarja državnega prvenstva za naslednje leto od sodniške komisije ZTSS zahteva oceno, koliko sodnikov je potrebno določiti za posamezno tekmovanje in koliko od teh mora biti tujcev, pri čemer je zaželeno, da so iz različnih držav.

 

 

61. člen

 

Sodnike za sojenje vseh tekmovanj v okviru TZS določa v skladu s Sodniškim pravilnikom za področje twirling športa sodniška komisija (Združenja twirling sodnikov Slovenije), upoštevajoč:

• kategorizacijo in strokovnost sodnikov,

• enakomerno zastopanost po krajevni in morebitni klubski pripadnosti,

• pravico vseh aktivnih sodnikov, da so v vsakem koledarskem letu določeni na približno enakem številu tekmovanj, ki jih imajo pravico soditi v skladu s svojo sodniško kategorizacijo in določili tega pravilnika.

 

Sodniška komisija določi za vsako tekmovanje enega rezervnega sodnika.

 

 

62. člen

 

Sodniki ocenjujejo tekmovalce z uporabo originalnih sodniških listov.

 

Javno ocenjevanje je praviloma na Državnem prvenstvu, SO pa lahko določi, da je tudi na kvalifikacijskih in drugih turnirjih.

 

Pri javnem ocenjevanju sodniki, preden oddajo sodniške liste, dvignejo ocenjevalno tablo in prikažejo ocene, ki jih voditelj/voditeljica javno prebere. Nato sodniške liste s podpisom po vsakem tekmovalnem nastopu oddajo tehnični  službi.

 

Preden so ocene uradno objavljene, jih pregleda SO.

 

 

XVII. Izračun rezultatov

 

 

63. člen

 

 

Za izračun rezultatov je na vseh tekmovanjih TZS obvezna uporaba zanesljivega predpisanega sistema za izračun rezultatov twirling tekmovanj.

 

Izračun rezultatov na tekmah državnega ranga vedno izvaja tehnična služba z nadzorom SO TZS. Na državnih in ostalih tekmovanjih je obvezno takojšnje objavljanje rezultatov tekmovalcev, ki so napredovali v naslednji krog tekmovanja. Rezultati se razobesijo na predpisanih mestih.

 

 

64. člen

 

 

Rezultati tekmovanja se objavijo, ko jih na tekmovanju pregleda in s podpisom potrdi delegat.

Rezultati so dokončni, če se v roku treh dni od objave na tekmovanju nanje nihče ne pritoži. V primeru da SO ugotovi, da so bili v »nivoju 1« in »nivoju 2« izvedeni nedovoljeni elementi, se dosežen rezultat razveljavi in se tekmovalca razvrsti na zadnje mesto.

 

Morebitno pritožbo mora obravnavati SO v roku pet dni od dneva vložitve. Svoje ugotovitve mora sprejeti v najkrajšem možnem roku in z njimi seznaniti vlagatelja pritožbe. Vlagatelj mora pritožbi priložiti dokazilo o vplačilu pritožbene takse v višini 200,00 euro. Če se v postopku izkaže, da je bila pritožba upravičena, se vlagatelju vrne vplačano takso.

 

XVIII. Pravica in prepoved nastopa

65. člen

 

 

Tekmovalec, ki je registriran v skladu z Registracijskim pravilnikom TZS, ima pravico nastopati na vseh tekmovanjih, razen na tistih, na katerih ne more nastopiti po določbah tega pravilnika ali drugih pravilih TZS.

 

66. člen

 

Tekmovalec sme nastopiti samo v razredu, v katerem ima pravico nastopa v skladu z določili tega pravilnika.

 

67. člen

 

 

Tekmovalec se mora akreditirati in dvignit akreditacijo 1 uro pred uradnim začetkom tekmovanja oz. Državnega prvenstva.

 

68. člen

 

Tekmovalec lahko na plesno prizorišče vstopi po kontroli z akreditacijo. Tekmovalec sme priti na razglasitev rezultatov samo v plesni obleki.

 

 

69. člen

 

 

Tekmovalec mora biti za udeležbo na tekmovanje prijavljen v predpisanem roku, ki je naveden v razpisu tekmovanja. Na tekmovanje ga prijavi njegova twirling organizacija. V izjemnih primerih se sme tekmovalec prijaviti tudi sam in veljavno tekmovati. O tem odločata IO in SO na osnovi pisne vloge tekmovalca.

 

Twirling organizacija ima pravico preprečiti nastop tekmovalcu, če proti njemu sproži disciplinski postopek na ravni twirling organizacije in poda prijavo na TZS z istočasnim plačilom takse, ki je enaka desetkratni višini startnine, predpisane za to tekmovanje.

 

 

 

70. člen

 

 

Prijavljeni tekmovalec je dolžan odjaviti nastop, če ne more nastopiti zaradi bolezni ali poškodbe. TZS pisno obvesti po elektronski pošti s predloženim zdravniškim spričevalom. Če tekmovalec nima poravnane startnine, nima pravice nastopa na tekmovanju, na katerega se je prijavil.

 

 

71. člen

 

Tekmovalec ne more nastopiti na tekmovanju, če:

·         ni registriran pri TZS za tekoče koledarsko leto,

·         ni pravočasno prijavljen na tekmovanje ali je nepravilno prijavljen oz. kaznovan s prepovedjo tekmovanja ali suspendiran,

·         twirling organizacija, katere član je, ni poravnala vseh finančnih in ostalih obveznosti do TZS, razen v primeru, ko na prošnjo twirling organizacije ali tekmovalca drugače odloči TZS.

 

Nastopanje pod tujim imenom pomeni obvezno diskvalifikacijo tekmovalca in prijavo disciplinski komisiji.

 

Podajanje neresničnih podatkov o datumih rojstva pomeni disciplinski prekršek, ki se kaznuje s takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca, prepovedjo tekmovanja za dve leti in kaznijo matičnemu klubu v višini 500,00 eurov.

 

72. člen

 

 

Na mednarodnih tekmovanjih, na katera so tekmovalci vabljeni preko TZS, nastopajo le člani reprezentanc, ki so v skladu z veljavnimi pravili in odločitvami selektorja reprezentanc prijavljeni na tekmovanje s strani TZS.

 

73. člen

 

Na odprtih in ekipnih mednarodnih tekmovanjih sme tekmovati vsak tekmovalec, ki je na tekmovanje prijavljen v skladu s pravili TZS oz. v skladu s pravili organizatorja tekmovanja.

 

 

XIX. Državna reprezentanca in rating lista TZS

74. člen

 

Državna reprezentanca v starostnih kategorijah junior in senior se oblikuje na osnovi rating turnirjev, za katere štejejo kvalifikacijska tekmovanja, državno prvenstvo, odprta prvenstva Slovenije in tuja tekmovanja, ter po presoji selektorja reprezentance in IO.

 

75. člen

 

Za rating lestvico TZS se upoštevajo naslednja tekmovanja:

• državna prvenstva,

• vsa mednarodna tekmovanja v Sloveniji,

• mednarodna tekmovanja v tujini,

• vsa rating tekmovanja v Sloveniji,

• vsa KV-r tekmovanja in letni seštevek rezultatov posameznega para v STL,

• pri članskih parih 20 % točk aktualne svetovne rating lestvice.

 

Končni izbor tekmovanj, ki štejejo za rating lestvico, sprejme Izvršni odbor sekcije na predlog športnega direktorja kot koledar tekmovanj TZS. Izbor vsebuje termine tekmovanj in korekcijske faktorje, s katerimi se za posamezno tekmovanje množijo osnovne rating točke.

Izbor rating turnirjev mora biti sprejet in objavljen do 30. 10. tekočega leta za naslednje leto.

 

76. člen

 

Vsi rating turnirji, ki so navedeni v koledarju tekmovanj za tekoče leto, se točkujejo po naslednji tabeli, v kateri sta:

• točkovna lestvica za državna prvenstva in seštevek STL,

• osnovna točkovna lestvica za rating turnirje in izbrane turnirje STL (KV-r).

 

 

Osnovna točkovna rating lestvica

Mesto Rating lestvica Državna prvenstva in letni seštevek STL
1 160 125
2 150 100
3 140 80
4 130 65
5 120 55
6 110 45
7 100 35
8 90 30
9 80 25
10 70 20
11 60 15
12 50 10
13 48 5
14 46 5
15 44 5
16 42 5
17 40 5
18 38 5
19 36 5
20 34 5
21 32 5
22 30 5
23 28 5
24 26 5
25-30 24 3
31-36 20 3
37-42 15 2
43-48 10 2
49-96 5 1

Točke iz te lestvice se korigirajo s faktorjem, ki ga sprejme IO.

 

77. člen

 

 

Točke, ki jih tekmovalci pridobijo na določenem tekmovanju, ki šteje za rating, veljajo eno leto. Če je tekmovanje v naslednjem letu ponovno uvrščeno na seznam rating turnirjev, se izbris doseženih točk iz preteklega leta izvrši z iztekom dneva, ko se istovrstno tekmovanje v naslednjem letu ponovno odvije oz. če tekmovanja v prihodnjem letu ni, se točke izbrišejo po 1 letu. Selektor mora v predlogu izbire tujih tekmovanj, ki štejejo za rating lestvico TZS, upoštevati v največji meri ista tekmovanja kot predhodno leto. Za tekmovanja, po katerih so nekaj časa objavljena dosežena mesta le za finaliste, za uvrstitve do finala pa samo najvišji dosežen izločilni krog, se tekmovalcem nove rating točke vnesejo in upoštevajo takrat, ko so znani rezultati po mestih. Rezultati po doseženih krogih pa se do tedaj informativno objavijo.

 

Če bi bilo potrebno v obdobju do tovrstne tekme do objave celovitih rezultatov tekme sprejeti odločitev o nominaciji za udeležbo na kakšnem od uradnih Evropskih prvenstev ali Pokalov, in bi rezultat te tekme lahko vplival na to, kateri tekmovalec bo na rating lestvici zasedel mesto, na podlagi katerega pridobi kot naslednji tekmovalec pravico do nominacije, mora pristojni organ za namene navedene nominacije opraviti izračun ratinga kandidatov za nominacijo tako, da tekmovalcem, ki so na obravnavani tekmi dosegli uvrstitev v določeni krog, pripada povprečje točk tega kroga, ki se izračuna kot aritmetična sredina točk začetnega in zaključnega mesta obravnavanega kroga.

 

 

 

 

78. člen

 

 

Pri prehodu v višji starostni razred zadrži tekmovalec 50 % vseh rating točk, ki jih ima.

 

 

79. člen

 

 

Državna reprezentanca se za posamezno koledarsko leto oblikuje do 1. 1., dodatno pa v posamezni disciplini še po vsakem državnem prvenstvu.

 

 

80. člen

 

SELEKTOR

 

Naloge selektorja so predvsem:

•     nominiranje tekmovalcev v državno reprezentanco,

•     delegiranje trenerjem v twirling organizacijah za pripravo treningov reprezentance,

•     vodenje in strokovno usposabljanje državne reprezentance,

•     ažuriranje podatkov o perspektivnih tekmovalcih v twirling klubih,

•     določanje rezultatov za kategorizacijo,

•     ažurna objava rezultatov,

•     priprava poročil za IO,

•     sprotno obveščanje članstva,

•     izvajanje nadzora na tekmah – skladnost tekmovanja s pravili in pogodbo,

•     opravljanje drugih nalog, potrebnih za brezhibno delovanje tekmovalnega sistema v okviru TZS.

 

Selektorja imenuje IO za dobo štirih let.

81. člen

 

Delo in pristojnosti selektorja državne reprezentance so:

•     skrb za promocijo državne reprezentance,

•     izdelava letnega načrte dela in predlog finančnega načrta reprezentance,

•     sodelovanje na sejah IO in po potrebi poročanje na seji o delu v reprezentanci,

•     imenovanje članov reprezentance v skladu z določili tega pravilnika,

•     imenovanje tekmovalcev za udeležbo na uradnih prvenstvih v skladu z določili tega pravilnika,

•     skrb za pravočasno prijavo in obveščanje parov o nominaciji za nastop na prvenstvu,

•     imenovanje spremljevalca – pomočnika za reprezentante na uradnih prvenstvih,

•     sodelovanje s trenerji klubov, še posebej s tistimi, iz katerih prihajajo reprezentanti,

•     sodelovanje pri izdelavi bazičnih strokovnih programov glede aktualnih programov posameznikov, parov in skupin,

•     opravljanje vseh drugih nalog, ki so potrebne pri operativnem vodenju reprezentance.

 

Selektor reprezentanc oblikuje državne reprezentance tako, da v vsaki tekmovalni disciplini  določi tekmovalce v reprezentanco.

 

82. člen

 

Določeni kandidati postanejo člani reprezentance s podpisom pogodbe, s katero sprejmejo pravice in obveznosti, ki ji določa Pravilnik o pravicah in obveznostih članov državne reprezentance TZS.

 

Selektor reprezentanc praviloma določi spremljevalca za tekmovalce in njegove naloge. Mladoletnim udeležencem prvenstva, ki po veljavni zakonodaji ne smejo potovati brez posebnega dovoljenja staršev ali skrbnikov, je določitev spremljevalca obvezna.

 

83. člen

 

KVALIFIKACIJE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA

 

 

Določanje (nominiranje) tekmovalcev za udeležbo na uradnih prvenstvih je v pristojnosti selektorja reprezentance. Praviloma so to državni prvaki in ostali finalisti v skladu s pravili Evropske twirling zveze EFBT za udeležbo na Evropskem pokalu in Evropskem prvenstvu.

 

EVROPSKO PRVENSTVO: na evropsko prvenstvo se kvalificirajo po naslednjem vrstnem redu. 4 junior ženske (1–4 mesta, 5. mesto kot rezerva), 4 senior ženske (1–4 mesta, 5. mesto kot rezerva), 3 junior moški, 3 senior moški, 1 team in 1 group.

 

Udeležba slednjih je po najboljših mestih tekmovalnih nastopov iz »nivoja 3«. V primeru da iz »nivoja 3« ni dovolj velikega števila tekmovalnih nastopov, ki bi se smeli prijaviti na evropsko prvenstvo, se da možnost tekmovalcem iz »nivoja 2«. Pri tem lahko SO poda strokovno mnenje.

 

EVROPSKI POKAL: na evropski pokal se kvalificirajo po naslednjem vrstnem redu. 3 junior ženske (1–3 mesta), 3 senior ženske (1–3 mesta), 3 junior moški, 3 senior moški, 2 junior team 2 senior team in 2 junior group 2 senior group.

 

Udeležba slednjih je po najboljših mestih tekmovalnih nastopov iz »nivoja 3«. V primeru da iz »nivoja 3« ni dovolj velikega števila tekmovalnih nastopov, ki bi se smeli prijaviti na evropski pokal, se da možnost tekmovalcem iz »nivoja 2«, vendar le z dovoljenjem in presojo selektorja in posvetovanjem SO, če je to potrebno.

 

Končno odločitev o izboru reprezentance poda selektor TZS. Selekcija je pogojena s pogoji, ki jih določi selektor oz TZS. Izbor se izvede glede na status posameznega tekmovanja. V primeru selektorjeve odsotnosti, končno odločitev poda strokovno telo matične zveze.

 

 

 

 

 

 

XX. Zloraba mamil

84. člen

 

Doping je prepovedan. Doping pomeni uporabo sredstev, prepovedanih s pravili o jemanju prepovedanih substanc. Prekršek je tudi sodelovanje oziroma spodbujanje drugih oseb k uporabi drog in kršitvi pravil o dopingu. Doping kontrola se opravi na domačem tekmovanju najmanj enkrat letno. Vsak tekmovalec mora na zahtevo uradne osebe, zadolžene za doping kontrolo, obvezno pristopiti k testu dopinga. Če testiranje odkloni, se smatra, kot bi bil rezultat njegovega testa pozitiven. Vsak pozitivni rezultat je potrebno sporočiti izvršilnemu odboru, predsedstvu in disciplinski komisiji TZS, ki sprejme ustrezne disciplinske ukrepe proti kršitelju pravil o dopingu.

 

XXI. Pravila reklamiranja

85. člen

 

 

Reklamiranje pomeni predstavljanje sponzorjev v vizualni in govorni obliki. Reklamiranje ne sme ogrožati moralnih norm in mednarodnih amaterskih pravil.

 

Reklamiranje na plesnih oblekah je omejeno na dva logotipa (npr. 8 × 5 cm). Logotip je lahko nameščen na pasu, prsih ali rokavih.

 

TV, avdio vizualne in tržne pravice snemanja, prenosa in posnetkov tekmovanj, ki so v pristojnosti TZS, so last TZS in jih ta lahko odstopi organizatorju s pogodbo.

 

Odškodninski zahtevki proti kršiteljem pravil reklamiranja so v pristojnosti predsedstva TZS, disciplinski ukrepi pa v pristojnosti disciplinske komisije TZS.

 

 

XXII. Končne določbe

86. člen

 

 

Registracijo in prestopanje tekmovalcev ureja Registracijski pravilnik TZS.

 

 

87. člen

 

 

Tekmovalec tekmuje in nastopa prostovoljno in na lastno odgovornost. TZS ne prevzema nobenih finančnih ali odškodninskih odgovornosti, zlasti ne za morebitne terjatve upnikov, državnih institucij ter avtorskih in podobnih agencij ali za odškodninske zahtevke zaradi morebitnih poškodb, ki bi jih v okviru izvajanja dejavnosti utrpeli tekmovalci, gledalci ali osebje, najeto s strani organizatorja za izvedbo tekmovanja.

 

 

 

88. člen

 

 

V času tekmovanja je prepovedano fotografiranje in snemanje z bliskavico. SO in IO si prilaščata pravico o spremembi fotografiranja in snemanja v primeru nespoštovanja pravil.

.

 

V primeru kršitev zgoraj navedenega, TZS ravna v okviru svojih pooblastil na podlagi veljavne zakonodaje.

 

Organizator mora poskrbeti, da so obiskovalci pred samim vstopom v dvorano informirani o prepovedi fotografiranja in snemanja z bliskavico (obvestila o prepovedi morajo biti na vidnih mestih ob vhodu).

 

 

89. člen

 

Ta pravilnik je bil po obravnavi med člani SO in IO TZS sprejet z dopolnitvami 11. 10. 2017. Tega dne preneha veljati tekmovalni pravilnik, ki je bil sprejet dne 20. 09. 2015.

 

 

STROKOVNI ODBOR

Twirling zveze Slovenije