Statut

STATUT – TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE

 1. I. SPLOŠNE DOLOČBE
 2. II. CILJI IN NALOGE
 3. III. ČLANSTVO
 4. IV. ORGANIZIRANOST ZVEZE
 5. V. FINANČNO POSLOVANJE IN PREMOŽENJE
 6. VI. ZASTOPANJE IN OGOVORNOST
 7. VII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA
 8. VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 9. IX. KONČNE DOLOČBE

Na podlagi 8., 9. In 16. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006 z dne 13.06.2006), Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/2000) je Twirling zveza Slovenije na izredni skupščini dne 8.4.2011 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta, ki se v nadaljevanju glasi (čistopis)

  I. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen

  Ime zveze je Twirling zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu skrajšano ime : TZS) in ima sedež v Slovenski Bistrici. O spremembi naslova odloča izvršilni odbor TZS.

  2. člen

  Twirling zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna in prostovoljna zveza društev (v nadaljnjem besedilu: članic), ki v TZS usklajujejo svoje delovanje in uresničujejo skupne cilje v naslednjih zvrsteh twirling športa (vsebina twirlinga je preplet plesa, gimnastike, akrobatike z uporabo rekvizita twirling palice): solo – obvezni program (solo-S, solo par SP), freestyle – prosti stil (freestyle  F, freesteyle par FP) in skupinsko tekmovanje (team – mala skupina (T) in group – velika skupina (G), v Republiki Sloveniji ob upoštevanju Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.

  3. člen

  Twirling zveza Slovenije  deluje v javnem interesu.

  4. člen

  Pečat zveze je okrogle oblike s premerom 30 mm. Na obodu je napis: TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE, v sredini je znak figure s twirling palivo. Ta znak je tudi uradni znak  Twirling zveze Slovenije in se uporablja na vseh uradnih dokumentih in ostalih predmetih, s katerimi se predstavlja TZS . V blagovni in  storitveni znamki in uradnih dokumentih zveze se uporablja tudi napis TWIRLING ŠPORT SLOVENIJA, katerega je s sklepom potrdila Vlada Republike Slovenije leta 2001.

  5. člen

  TZS ima svojo zastavo na kateri je napis TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE in znak zveze.

  6. člen

  TZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) in Evropske twirling zveze – Confederation europeenne de twirling baton (CETB).

  7. člen

  TZS deluje na območju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila 23.7.1996. Ima status nacionalne panožne zveze, v mednarodnem merilu pa ima status reprezentativne organizacije v vseh mednarodnih asociacijah športnega, tekmovalnega in netekmovalnega rekreativnega twirlinga, v katere je vključena.

  8. člen

  TZS se povezuje tudi z zvezami doma in v tujini, če dejavnost teh organizacij ni v nasprotju s Statutom zveze. Članice zveze tekmujejo in sodelujejo z mednarodnimi zvezami, katere članica je zveza in sodeluje z ostalimi njihovimi članicami.

  Soglasje s sklepom da izvršilni odbor zveze (IO) za tekmovanja in sodelovanja med članicami zveze in z mednarodnimi zvezami , katere članica je TZS in sodeluje z ostalimi njihovimi članicami.

  9. člen

  TZS nima pravice vmešavanja v politična ali verska vrašanja. Tega pravila se morajo držati tudi članice zveze.

  10. člen

  TZS deluje po načelih amaterizma, zato morajo biti vsa nadomestila oz. nagrade, ki jih prejmejo člani organov, delovnih teles in komisij v skladu s temi določili.

  11. člen

  Delo organov TZS je javno. Javnost dela TZS se zagotavlja z izdajanjem pisnih informacij, z možnostjo vpogleda v zapisnike organov TZS in možnostjo vpogleda v finančno ter materialno poslovanje TZS.
  Javnost dela se zagotavlja tudi z vabili na seje organov TZS,  z gradivi za seje in preko sredstev javnega obveščanja ter s sodelovanjem na sejah organov brez možnosti glasovanja.
  Za javnost dela je odgovoren predsednik TZS, ki lahko posamezne naloge prenese na generalnega sekretarja TZS, podpredsednike TZS ali drugo odgovorno osebo.

  12. člen

  TZS posebno pozornost namenja zagotavljanju pogojev za delovanje rekreativnih in tekmovalnih oblik twirling dejavnosti za osebe z gibalnimi ali drugim omejitvami (invalide). Vse aktivnosti članic in članov v okviru dejavnosti TZS potekajo na osnovi prostovoljne odločitve in na lastno odgovornost. TZS ne prevzema nobenih finančnih ali odškodninskih odgovornosti, zlasti ne za morebitne terjatve upnikov, državnih inštitucij ter avtorskih in podobnih agencij, ali za odškodninske zahtevke zaradi morebitnih poškodb, ki bi jih v okviru izvajanja dejavnosti utrpeli tekmovalci, gledalci, osebje, najeto s strani organizatorja za izvedbo prireditve, ipd.

  13.člen

  TZS sme organizirati in neposredno opravljati pridobitno dejavnost, vendar le kot dejavnost, ki mora biti povezana z dejavnostjo iz 2. člena tega Statuta, in pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
  Pridobitne dejavnosti, ki jih TZS opravlja, so zlasti:

  • organizacija tekmovanj in drugih prireditev, za katere je potrebno plačati vstopnino;
  • organizacija plačljivih strokovnih seminarjev;
  • prodaja pravic za twirling tekmovanja in nastope;
  • objavljanje plačljivih reklamnih sporočil na prireditvah, na spletnih straneh in v drugih publikacijah;
  • izdajanje plačljive strokovne literature s področja twirlinga.
  • TZS lahko opravljanje pridobitne dejavnosti poveri drugim osebam ali organizacijam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe, ali pa ustanovi za opravljanje pridobitne dejavnosti gospodarsko družbo.
    

   II. CILJI IN NALOGE

   14. člen

   Cilji in naloge zveze so naslednji. TZS udejanja svoj namen in cilje zlasti z realizacijo naslednjih nalog:

   • zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje TZS in uveljavljanje nadzora nad zakonito in racionalno porabo razpoložljivih sredstev;
   • ustvarjanje pogojev za ustanavljanje, vključevanje in razvoj twirling društev v Republiki  Sloveniji;
   • svetovanje in nudenje pomoči članicam pri njihovem delu, obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za članice;
   • redno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev na twirling področju (twirling vaditelji, twirling učitelji, twirling trenerji in twirling sodniki);
   • sledi načelom Olimpijske listine, organizira seminarje in tečaje za športnike, vaditelje, učitelje, trenerje in sodnike ter spodbuja strokovno izmenjavo mnenj med njimi;
   • razpravlja o predlogih in pobudah CETB-ja ter pri tem uveljavlja svoja stališča in daje svoje predloge:
   • v okviru svojih zmožnosti organizira usposabljanje, izpopolnjevanje in licenciranje strokovnih kadrov, za izvajanje ciljev in nalog Twirling zveze Slovenije skrbijo organi TZS
   • določa sistem državnih tekmovanj in tekmovalnih prepozicij ter določa kriterije za sestavo državnih reprezentanc v vseh starostnih kategorijah:
   • organizira priprave in tekmovanja za tekmovalke in tekmovalce, ki imajo status državnega reprezentanta z namenom doseganja vrhunskih tekmovalnih dosežkov:
   • v sodelovanju s članicami razpisuje in organizira tekmovanja v skladu s sprejetimi tekmovalnimi programi ter skrbi za nastope državnih reprezentanc Slovenije v okviru mednarodnega programa:
   • aktivno sodeluje z nacionalnimi institucijami za vzgojo in izobraževanje, šport in kulturo pri zagotavljanju pogojev za delovanje, zlasti z  Ministrstvom za šolstvo in šport, Olimpijskim komitejem – Združenjem športnih zvez, s Fakulteto za šport in z ustreznimi institucijami na regionalnem in mestnem nivoju, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja twirlinga;
   • ustvarjanje pogojev za razvoj in delo reprezentanc posameznih disciplin;
   • vodi in koordinira projekte, ki vzpodbujajo  rekreativno twirling dejavnost od vrtca do tretjega življenjskega obdobja z organizirano rekreacijsko vadbo, rekreativnimi tekmovanji in organizacijo prireditev z rekreativno vsebino;
   • širjenje in popularizacija twirliga z uporabo sredstev javnega obveščanja z izdajanjem strokovne literature s twirling področja in drugimi oblikami promocije twirlinga;
   • uveljavljanje visokih standardov v kakovosti medsebojnih odnosov, standardov etike in športnega fair-playa;
   • preprečevanje vseh oblik zasvojenosti, vključno z aktivnim sodelovanje z institucijami, ki v športu uveljavljajo pravila anti-dopinga, katera je sprejel potrdil IO TZS.
   III. ČLANSTVO

   15. člen

   1.)  Članice TZS so:

   • twirling  klubi
   • športna in druga društva, v katerih deluje twirling  sekcija
   • strokovna društva in združenja, ki delujejo na twirling področju

   2.) Članstvo v TZS je prostovoljno. Članice v TZS zastopajo njihove pooblaščene osebe.

   16. člen

   Vloga za sprejem v članstvo TZS:
   1.) Društvo, ki želi postati članica TZS, mora za članstvo zaprositi s pisno vlogo in vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:

   • svoja pravila delovanja (statut)
   • kopijo odločbe o vpisu v register društev pri pristojnem upravnem organu
   • sklep organa upravljanja društva, da sprejema statut in ostala pravila TZS
   • ime, naslov in telefonsko številko društva ter osebe, pooblaščene za njegovo zastopanje
   • kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi društva po dejavnosti, ki ga izda Urad Republike Slovenije za statistiko
   • kopijo potrdila o vpisu društva v davčni register z davčno številko, ki ga izda pristojni davčni urad.
   17. člen

   Odločanje o sprejemu v članstvo:

   1.) O sprejemu društva v članstvo TZS odloča Izvršilni odbor zveze  (IO TZS). Pri svoji odločitvi upošteva tudi mnenja obstoječih članic TZS, ki bi imele morebitne utemeljene zadržke za včlanitev kandidatke v članstvo TZS.
   2.) V primeru, da nobena od članic TZS nima nobenih zadržkov glede včlanitve kandidatke v članstvo TZS, ali če IO presodi, da morebitni podani zadržki niso utemeljeni ali dovolj tehtni, sprejme sklep o sprejemu v članstvo, ki prične teči z dnem poravnane vpisnine in letne članarine.
   3.) Če IO kandidatko zavrne, sme društvo, ki se želi včlaniti, nasloviti svojo vlogo neposredno na skupščino TZS. Odločitev skupščine je dokončna.
   4.) Članica, sprejeta po postopku iz 1. in 2. odstavka tega člena, pridobi pravico glasovanja na skupščini TZS in kandidiranja svojih predstavnikov v organe TZS naslednji dan potem, ko skupščina potrdi sklep predsedstva o sprejemu v članstvo TZS.
   5.) Članica, ki je bila izključena iz zveze ali sama izstopila zaradi kršitev Statuta TZS, ZTVUTS, ZTSS in aktov TZS, in je kakorkoli škodila ugledu zveze in je naknadno ugotovila, da želi ponovno postati članica TZS, se lahko včlani pod posebnimi pogoji, da nima glasovalne pravice dva mandata in da njihovi člani ne morejo biti voljeni v organe zveze dva mandata. Lahko sodelujejo v tekmovalnem sistemu in se udeležujejo izobraževanja.
   6.) Članstvo se vpiše v register članic TZS.

   18. člen

   Pravice članic TZS so zlasti:

   • dajanje predlogov in pobud organom TZS za delo in izpolnjevanje nalog;
   • prirejanje tekmovanj, ki so predvidena s tekmovalnimi pravili in koledarji tekmovanj TZS ter pravica, da se pod enakimi pogoji, kakor vse druge članice TZS, potegujejo za organizacijo drugih prireditev, ki so v pristojnosti TZS, ali za katere TZS pridobi pravico od mednarodnih ali drugih organizacij;
   • sodelovanje njihovih članov – registriranih tekmovalcev na tekmovanjih in drugih prireditvah TZS ter nastopanje v imenu TZS na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah v tujini glede na dosežene rezultate, oziroma v skladu z veljavnimi kriteriji;
   • da prispevajo sredstva za skupno dogovorjene naloge na ravni TZS;
   • da njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci lahko volijo in so voljeni v organe TZS.
   19. člen

   Obveznosti članic TZS so zlasti:

   • spoštovanje Statuta in drugih aktov TZS ter njenih organov pri sprejemanju svojih odločitev in pri svojem ravnanju;
   • plačevanje letne članarine do 31. januarja za tekoče leto in pravočasno poravnavanje vseh drugih finančnih obveznosti do TZS;
   • da s svojim delovanjem pripomorejo k uresničitvi programa dela TZS;
   • prirejanje tekmovanj, ki jih predvidevajo tekmovalna pravila ali drugi akti  TZS;
   • zagotavljanje udeležbe svojih članov – registriranih tekmovalcev na domačih tekmovanjih, na katera so prijavljeni in na drugih prireditvah, na katerih so dolžni sodelovati v skladu z veljavnimi pravili ali na podlagi pogodbenih obveznosti;
   • zagotavljanje udeležbe svojih članov – registriranih tekmovalcev na mednarodnih twirling tekmovanjih in prireditvah, na katere jih v skladu z veljavnimi pravili in kriteriji, delegira TZS.
   20. člen

   Članstvo v TZS preneha:

   • z izstopom
   • s črtanjem
   • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinskega organa TZS
   • s prenehanjem delovanja članice
   21. člen

   Članica sme kadarkoli izstopiti iz članstva TZS. To stori s priporočenim pismom, naslovljenim na Izvršilni odbor  TZS. Izstop članice in vstop v drugo zvezo ne razbremeni preteklih finančnih obveznosti (povrnitev stroškov vloženih v strokovni kader in njihov napredek pridobljen v TZS – odškodninski zahtevek, ki ga določi IO v skladu s Statutom in ostalimi akti in sprejetimi sklepi organov TZS, ZTVUTS, ZTSS) in tekočih finančnih obveznosti do TZS ZTVUTS, ZTSS.

   22.člen

   Članico IO  črta iz delovanja  oziroma iz članstva v TZS članico, če kljub pisnemu opominu ne poravna letne članarine v roku, ki je določen v opominu.

   23.člen

   Članica je lahko izključena iz TZS, če grobo krši ta Statut in druge akte TZS ali njenih organov, zlasti če zavestno ravna v nasprotju z namenom in cilji  TZS.
   Izvršilni odbor TZS lahko na pobudo predsednika TZS ali disciplinske komisije začasno suspendira članico TZS, če grobo krši ta statut in druge akte TZS.

   Suspendirana članica v času suspenza:

   • ne more tekmovati na tekmovanjih, ki jih organizira TZS
   • nima volilne pravice na skupščini TZS

   Sklep o izključitvi članice TZS sprejme skupščina TZS na predlog izvršilnega odbora ali disciplinskega organa TZS.
   Članica izključena s sklepom disciplinske komisije se lahko v 30 dneh pritoži na skupščino zveze. Sklep skupščine je dokončen.

   24. člen

   Častni predsednik in častni člani:

   Na predlog društva ustanoviteljice ali organov zveze lahko Skupščina TZS imenuje častnega predsednika zveze. Naziv častnega predsednika se podeli posamezniku za njegov doprinos pri uveljavljanju in razvoju twirlinga. Naziv je dosmrten in ga lahko ima istočasno samo en posameznik. Funkcija častnega predsednika je častna.

   TZS ima lahko tudi častne člane, ki so fizične ali pravne osebe in imajo pomembne in dolgoletne zasluge na področju twirling dejavnosti.

   Naziv častnega člana TZS, ki pomeni obliko posebnega priznanja, podeli skupščina TZS na predlog izvršilnega odbora TZS.

   Častni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine TZS, nimajo pa pravice glasovanja.

   25.člen>

   1.) TZS vključuje 2 posebni strokovni telesi, ki sta organizirani in registrirani kot društvi:

   • Združenje twirling sodnikov Slovenije (ZTSS);
   • Združenje twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZTVUTS).

   2.) Združenje twirling sodnikov Slovenije (ZTSS) je za TZS posebnega pomena zaradi dejavnosti, ki jo opravlja. To je določanje in izvajanje splošnih smernic sojenja twirling tekmovanj, skrb za šolanje in strokovno izpopolnjevanje sodnikov za vse vrste tekmovanj, ki jih pokriva TZS, analiziranje kvalitete sojenja na tekmovanjih, določanje sodnikov za sojenje na domačih in mednarodnih tekmovanjih, vodenje registracije sodnikov ipd.

   3.) Združenje twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZTVUTS) v dogovoru s TZS ali samostojno oziroma na lastno pobudo in po lastni presoji organizira in izvaja strokovno usposabljanje in dopolnilno izobraževanje twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev ter drugih twirling delavcev ter jim priznava in podeljuje strokovne nazive. Sodeluje tudi s Fakulteto za šport v Ljubljani – Inštitutom za šport in drugimi visokošolskimi ustanovami ter Ministrstvom za šolstvo in šport pri prirejanju seminarjev in tečajev za usposabljanje strokovnih kadrov ter priznavanju in podeljevanju strokovnih nazivov zanje in licence za delo na twirling področju. Opredeljuje, izvaja in daje vsem članicam TZS smernice za razvoj vrhunskega tekmovalnega twirlinga. Člani ZTVUTS v interesu TZS skrbijo za rekreativno – družabno twirling vzgojo, ki je podlaga za tekmovalno dejavnost TZS.

   IV. ORGANIZIRANOST ZVEZE

   26. člen

   Skupni organi TZS so:

   • izvršilni odbor (IO)
   • nadzorni odbor (NO)
   • disciplinska komisija (DK)
   27. člen

   Skupščina
   Skupščina je najvišji organ TZS, ki voli vse svoje druge organe. Njej so za svoje delo odgovorni vsi drugi organi TZS. Sestavljajo jo pooblaščenci članic, ki imajo po en glas in Strokovni združenji ZTSS in ZTVUTS.
   Delo in potek skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine TZS.
   Člani organov TZS in častni člani TZS so vabljeni na skupščino in imajo pravico do razprave, nimajo pa na podlagi svoje funkcije ali častnega članstva pravice glasovanja.
   Skupščini lahko prisostvujejo vabljeni, tudi predstavniki zainteresirane javnosti, npr. predstavniki sredstev javnega obveščanja, državnih organov, donatorjev, sponzorjev in zainteresirani posamezniki), o pravici do njihovega sodelovanja v razpravi odloča skupščina.
   Sklic in delovanje skupščine določa ta Statut, skupščina pa lahko s poslovnikom podrobneje določi način dela skupščine, zlasti način glasovanja, veljavnost sprejetih sklepov in druge pomembne elemente za delo skupščine.

   28. člen

   Skupščina je lahko redna ali izredna.

   Sklic redne skupščine z navedbo kraja, datuma, ure in dnevnega reda mora biti mora biti članicam posredovan 10 dni pred pričetkom skupščine. Časovna omejitev ne velja za sklic izredne skupščine. Dnevni red skupščine pripravi Izvršilni odbor TZS.
   Redno skupščino skliče predsednik enkrat letno.
   Vse predloge in vprašanja v zvezi s sklicano skupščino morajo članice posredovati na naslov TZS pisno najkasneje 15 dni pred datumom, za katerega je skupščina sklicana.
   Izredno skupščino skliče predsednik po svoji presoji, na pobudo IO ali na podlagi zahteve nadzornega odbora, ali na pisno zahtevo 1/3 članic TZS. Če je izredna skupščina sklicana na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo članic jo je predsednik dolžan sklicati najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pisno zahtevo za sklic.
   Izredna skupščina TZS lahko sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.
   V primeru nujnih odločitev se izredna skupščina lahko skliče tudi s korenspodenčno sejo.
   Pri posredovanju vabila po pošti velja datum poštnega žiga, pri posredovanju po elektronski pošti pa datum elektronskega sporočila.

   29. člen

   Članice lahko za glasovanje na skupščini pisno pooblastijo največ toliko svojih pooblaščencev, kolikor imajo glasov, lahko vse glasove poverijo enemu pooblaščencu, lahko za glasovanje pisno pooblastijo pooblaščence drugih članic, ali člane organov TZS.
   Ena fizična oseba je lahko na isti skupščini pooblaščenec največ dveh članic TZS.
   Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna oziroma zastopana najmanj polovica vseh glasov članic.
   Če ob predvideni uri sklica skupščine ni prisotnih polovice članic, se skupščina preloži za 15 minut in po preteku se skupščina lahko nadaljuje s prisotnimi članicami.

   30. člen

   Skupščino začne predsednik ali podpredsednik TZS, v izjemnih primerih eden izmed ostalih članov IO, in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in 2 članov verifikacijske komisije (za ugotavljanje sklepčnosti in preštevanje glasov ob glasovanjih). Skupščini predseduje predsednik TZS, ali njegov pooblaščenec.
   Po izvolitvi organov skupščine prevzame vodenje skupščine delovno predsedstvo.

   31. člen

   Skupščina TZS sprejema sklepe z večino glasov navzočih delegatov. Statut TZS je sprejet, če zanj glasuje 2/3 prisotnih delegatov vseh članic TZS. Postopek in način glasovanja določi Skupščina TZS. Glasovanje je praviloma tajno, razen če skupščina določi, da je javno.

   32. člen

   Skupščina razpravlja in odloča zlasti o naslednjih vprašanjih:

   • sprejema dnevni red in poslovnik o delu skupščine;
   • sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut ter druge splošne akte iz svoje pristojnosti;
   • določa vizijo, strategijo in politiko delovanja TZS;
   • voli in razrešuje predsednika in člane IO TZS na način, ki ga določa ta statut;
   • voli in razrešuje nadzorni odbor, strokovni odbor in disciplinsko komisijo TZS;
   • sprejema letno poročilo, ki ga o delu TZS pripravi izvršilni odbor, vključno z letnimi izkazi poslovanja;
   • razpravlja in sklepa o delu in poročilih IO, nadzornega odbora in strokovnega odbora TZS;
   • sprejema okvirne načrte dela in finančnega poslovanja TZS;
   • odloča o ustanovitvi gospodarske družbe za opravljanje pridobitne dejavnosti, ali o tem, da se pridobitna dejavnost poveri tretjim osebam na podlagi pogodbe, v skladu s statutom in zakonom;
   • odloča o pritožbah proti odločitvam organov TZS v skladu z določili Statuta;
   • sklepa o prenehanju TZS;
   • opravlja druge naloge na podlagi Statuta TZS in zakona.

   O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika.

   33. člen

   Izvršilni odbor
   Izvršilni odbor je izvršilni organ TZS, ki skrbi za izvajanje politike TZS v skladu s statutom in na podlagi smernic, ki jih sprejema skupščina.

   Izvršilni odbor sestavljajo:

   • predsednik zveze
   • podpredsednik
   • sekretrar
   • član

   Člani IO morajo biti člani članic TZS. Mandat članov predsedstva traja 4 (štiri) leta in se lahko ponovno volijo.

   34. člen

   Izvršilni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi. Sklepe sprejema, če prisostvuje seji več kot polovica njegovih članov. O nujnih zadevah lahko IO odloča tudi na dopisni seji z uporabo pošte ali elektronske pošte. Na dopisnih sejah morajo biti predlogi sklepov obrazloženi in formulirani za sprejem. Pisno glasovanje v primeru redno sklicanih sej ni dovoljeno.

   Sklepi so veljavni, če so izglasovani z večino glasov vseh članov predsedstva.

   35. člen

   Izvršilni odbor opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:

   • sprejema poslovnik o delovanje IO;
   • odloča o imenovanju odborov, komisij in funkcionajev iz svoje pristojnosti;
   • izvoli predsednika pri ustanavljanju komisij;
   • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta in drugih splošnih aktov TZS, ki jih sprejema skupščina TZS ter izdela čistopis Statuta;
   • sprejema in potrjuje splošne akte TZS v skladu s svojimi pristojnostmi;
   • sprejme letno poročilo o delu TZS, vključno s finančnimi izkazi poslovanja in ga posreduje v obravnavo skupščini;
   • pripravlja in izvaja načrte in programe dela, finančne načrte ter poslovno politiko TZS;
   • odloča o imenovanju odborov, komisij in funkcionarjev iz svoje pristojnosti;
   • obravnava in sprejema poročila odborov in komisij, katerih obravnava ni v pristojnosti skupščine;
   • obravnava in sprejema načrte in poročila in potrebne druge odločitve o projektih, ki jih TZS organizira in vodi ali vanje vstopa;
   • sprejema disciplinske ukrepe in obravnava pritožbe, če tako določajo ta statut ali drugi akti TZS;
   • spremlja, koordinira in nadzira delovanje članic TZS, ali delujejo članice v razvoju twirling športa po pravilih programa izobraženih strokovnih delavcev;
   • odloča o sprejemu novih članic v članstvo TZS, nadzira evidenco članic in sklepa o črtanju članic iz članstva TZS;
   • potrjuje letni koledar prireditev in tekmovanj v okviru TZS;
   • sklepa o začasni prepovedi prirejanja tekmovanj članicam in prepovedi nastopanja članom članic, ki ne poravnavajo tekočih finančnih in ostalih obveznosti do TZS ali grobo kršijo statut zveze, akte zveze in sprejete sklepe;
   • po potrebi daje soglasje k sklenitvi pogodb ter sporazumov med TZS in tretjimi osebami;
   • odloča in sprejema sklepe o včlanitvi TZS v druge državne in mednarodne organizacije ( zveze), ki imajo sorodne cilje v twirling športu in njihovo delovanje ni v nasprotju s statutom TZS;
   • določa cene storitev, ki se opravljajo v zvezi z registracijo, tekmovanji in drugimi aktivnostmi pri delovanju TZS in njenih članic;
   • odloča o odškodninskih zahtevkih prestopa članic v drugo zvezo;
   • odloča o odškodninskem zahtevku v primeru prestopa registriranega tekmovalca v drugi klub;
   • določa višino letne članarine za članice TZS in štartnine;
   • odloča o zaposlovanju strokovnih sodelavcev in o sklepanju pogodb s honorarnimi sodelavci, kadar obseg njihovega dela preseže 200 ur ali znesek 2.000 EUR na leto, oziroma ne glede na obseg in znesek z njimi povezane pravne ali fizične osebe, in o tem poroča skupščini v okviru letnega poslovnega poročila;
   • odloča sklepanju pogodbe za administrativne delavce;
   • odloča o zaposlitvi poslovnega sekretarja oz. generalnega sekretarja;
   • odloča o enotnem plačilu za opravljanje dela učiteljev in trenerjev twirlinga v klubih na osnovi uspešnosti in strokovne usposobljenosti;
   • odloča o suspenzu članice, strokovnih delavcev (vaditelja, učitelja in trenerja twirlinga) in športnika, ki predstavlja twirling šport, v primeru da zvezo pisno predhodno ne seznani in brez pooblastil zveze ureja ali nastopa z drugimi institucijami, društvi in drugimi zvezami;
   • odloča o pritožbah proti odločitvam organov TZS v skladu z določili statuta;
   • opravlja ostale naloge v skladu z določili statuta in sprejetimi sklepi skupščine TZS;
   • potrjuje sklepe strokovnega odbora in potrjuje sprejet tekmovalnik pravilnik , ki mu ga posreduje strokovni odbor;
   • sprejema akte zveze , ki so v njihovi pristojnosti , jih posreduje članicam in poroča na skupščini zveze;
   • daje soglasje o tekmovanjih med klubi na regionalnem področju, občinskih in šolskih tekmovanjih (članic zveze in članic mednarodnih zvez, katere je član TZS).
   36. člen

   Predsednik zveze:

   • zastopa in predstavlja zvezo;
   • sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora;
   • vodi zasedanje skupščine;
   • skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in izvršilnega odbora;
   • opravlja druge naloge , ki izhajajo iz statuta, sklepov skupščine in izvršilnega odbora;
   • predsednika nadomešča njegov pooblaščenec s pooblastilom;
   37. člen

   Sekretar zveze:
   Sekretar vodi operativno delovanje TZS, skrbi za administrativne zadeve, vodi zapisnike in korespodenco, na predlog organov izdaja soglasja in potrdila, skrbi za urejenost arhiva zveze. Zadolžen je za kontinuiteteto delovanja zveze v operativnem sistemu in skrbi za koordinacijo med predsednikom TZS, predsednikom strokovnega odbora in finančnim sodelavcem in članicami. Sekretar je za svoje delo odgovoren IO in skupščini.

   38. člen

   Izvršilni odbor lahko ustanavlja stalna in občasna delovna telesa in imenuje funkcionarje, zlasti pa:

   • odloča o zaposlitvi poslovnega oz. generalnega sekretarja;
   • strokovne komisije;
   • direktorjev projektov;
   • komisije za različne namene;

   Pristojnosti in odgovornosti ter naloge ustanovljenih delovnih teles in imenovanih funkcionarjev določi IO z aktom o ustanovitvi in imenovanju.

   39. člen

   IO lahko za vodenje finančno-materialnega ter strokovnega in administrativnega dela imenuje poslovnega oz. generalnega sekretarja TZS in z aktom o imenovanju določi status (prostovoljno, po pogodbi ali po pogodbi o zaposlitvi) ter pristojnosti in odgovornosti poslovnega oz.generalnega sekretarja.

   40. člen

   Če organizacijska, administrativna in tehnična dela, potrebna za izpolnjevanje planov in nalog TZS, po obsegu presegajo možnosti amaterskega angažiranja članov IO, lahko IO sklene, da TZS za ta dela zaposli ali kako drugače angažira strokovne sodelavce v potrebnem obsegu ali ta dela prenese na podjetje, ki ga ustanovi TZS, ali pa najame drugo firmo, usposobljeno za izvajanje tovrstnih del.

   Pristojnost IO je, da v primerih iz prejšnjega odstavka odobri sklenitev ustreznih pogodb.

   Sodniške komisije so stalne delovne komisije Združenja twirling sodnikov Slovenije. Skrbijo za uresničevanje programov dela ZTSS, delegirajo sodnike na domača in mednarodna tekmovanja, pripravljajo predloge za kategorizacijo sodnikov in opravljajo druge naloge v skladu s statutom ZTSS.

   Kadar pride do nesoglasja med sodniško komisijo in organizatorjem tekmovanja oziroma v vseh drugih morebitnih spornih primerih, je končni razsodnik IO TZS.

   41. člen

   Strokovni odbor:
   Skupščina izvoli 5 (pet) članov strokovnega odbora (SO). Predsednika, podpredsednika in 3 (tri) člane. Skrbi za strokovnost twirling športa v zvezi. Skrbi za tekmovalni sistem v zvezi. Koordinira in je odgovornen v organizacijskem in tehnično-operativnem pogledu. Sklepe sprejemajo z večino prisotnih. Njihov mandat se sme večkrat zaporedoma ponoviti.

   Naloge strokovnega odbora:

   • sprejema tekmovalni pravilnik;
   • pripravlja in predlaga članicam izdajo listin o usposabljanju in znanju;
   • daje pobude in razvija nove učne metode;
   • povezuje se s potrebnimi strokami doma in v tujini v skladu z statutom zveze;
   • strokovni odbor pripravlja urnik tekmovanja po odprtju zapečatenih prijavnic;
   • skrbi za nemoten potek tekmovanja in pregled rezultatov;
   42. člen

   Nadzorni odbor

   Nadzorni odbor TZS sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Na skupščini se voli še nadomestni član. Njihov mandat se sme večkrat zaporedoma ponoviti.
   Nadzorni odbor veljavno odloča, če so prisotni vsi člani ali nadomestni član, in sicer z večino glasov.
   Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršilnega odbora ali disciplinske komisije TZS. Naloga nadzornega odbora je spremljanje dela organov TZS med dvema skupščinama in stalen nadzor nad finančnim poslovanjem TZS. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini, ki ji mora pisno poročati na vsaki njeni redni seji. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh svojih članov.

   43. člen

   Disciplinska komisija

   Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Na skupščini se voli še nadomestni član. Njihov mandat se sme večkrat zaporedoma ponoviti.
   Disciplinska komisija veljavno odloča, če so prisotni vsi člani ali nadomestni član, in sicer z večino glasov.Člani disciplinske komisije ne morejo biti hkrati tudi člani izvršilnega odbora ali nadzornega odbora TZS.

   Disciplinska komisija deluje in izreka disciplinske ukrepe na podlagi Disciplinskega pravilnika, ki ga sprejme Skupščina TZS.

   Za disciplinske prekrške, ki jih določa disciplinski pravilnik, lahko izreče naslednje ukrepe:

   • opomin;
   • graja;
   • prepoved nastopanja na tekmovanju TZS, ter drugih prireditvah kot član reprezentance;
   • izključitev posameznika, društva ali kluba na prvi stopnji.

   Preden disciplinska komisija izreče disciplinski ukrep, mora komisija zaslišati osebo, proti kateri se vodi disciplinski postopek, razen v primerih, ki jih določa disciplinski pravilnik. Člani disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni skupščini TZS.

   45. člen

   Kandidiranje in volitve organov TZS:
   Volitve organov, ki jih voli skupščina TZS so vsaka 4 (štiri) leta (volilna skupščina).
   Volitve se pričnejo s kandidacijskim postopkom, ki ga prične izvršilni odbor TZS, tako da najmanj 60 dni pred objavo sklica volilne skupščine pozove vse članice, da predlagajo kandidate za:

   • Predsednika TZS;
   • Člane izvršilnega odbora TZS;
   • Člane strokovnega odbora TZS;
   • Člane nadzornega odbora TZS;
   • Člane disciplinske komisije TZS;
   • 30-dnevni rok za oddajo kandidatur.

   Kandidaturi za predsednika TZS mora biti priloženo dokazilo o poslovni sposobnosti v smislu zakona o društvih, kratek opis njegovih izkušenj na vodilnih položajih v društveni, gospodarski, ali negospodarski dejavnosti in kratka vizija vodenja in prioritet za delovanje TZS v prihodnjem mandatnem obdobju.Če kakšna od kandidatur do objavljenega roka ni bila vložena, je IO dolžnan najkasneje v roku 8 dni po zaključku roka za zbiranje kandidatur določiti svoje kandidate in z njimi seznaniti vse članice TZS.

   Predsednik TZS in člani v odbore so izvoljeni , če zanje glasuje več kot polovico prisotnih članic. Volitve organov TZS so tajne, razen če skupščina odloči drugače.

   46. člen

   Mandat predsedstva in drugih organov TZS, ki jih voli skupščina, se prične z dnem izvolitve na skupščini TZS. Če do izvolitve novih članov IO in drugih organov TZS ne pride do izteka mandata, smejo po izteku mandata člani organov opravljati samo najnujnejše tekoče posle, katerih opustitev bi lahko povzročila nepopravljive posledice in ne smejo do izvolitve novih organov sprejemati nobenih novih odločitev.
   Če član organa TZS med trajanjem mandata ne želi ali ne more več opravljati svoje funkcije, deluje organ v okrnjeni sestavi do naslednje redne skupščine, na kateri se izvedejo nadomestne volitve. Če na tak način preneha funkcija predsedniku TZS, preide pravica zastopanja TZS na podpredsednika, ki mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za sklic izredne volilne skupščine, pri čemer za kandidiranje veljajo roki iz 45.člena.

   47. člen

   Nagrade funkcionarjem:
   Člani organov in komisij TZS praviloma ne prejemajo plačila za svoje delo. IO TZS sme nagraditi tiste funkcionarje, ki pri delu pokažejo izredne dosežke in požrtvovalnost, vendar mora nagrade razkriti v letnem poslovnem poročilu TZS, ki ga predloži v potrditev skupščini TZS.

   V. FINANČNO POSLOVANJE IN PREMOŽENJE

   48. člen

   Finančna sredstva iz dejavnosti TZS
   Viri pridobivanja sredstev za delovanje TZS so:

   • vpisnine in članarine,
   • kotizacije in morebitni drugi prispevki za prireditve, ki jih na podlagi odobritve s strani TZS organizirajo njene članice ali tretje osebe,
   • prihodki iz naslova materialnih pravic,
   • prispevki donatorjev,
   • sponzorska sredstva,
   • dodeljena sredstva in dotacije,
   • javna sredstva, ki jih TZS prejme na natečajih ali neposredno,
   • darila in volila,
   • sredstva, ki jih na podlagi sporazumov združujejo članice TZS,
   • sredstva, ki jih TZS prejme za posebne namene na osnovi sporazumov, dogovorov in pogodb z drugimi organizacijami,
   • sredstva od pridobitne dejavnosti TZS,
   •  morebitni drugi viri.

   O načinu razpolaganja  s finančnimi sredstvi TZS v okvirih sprejetega finančnega načrta odloča IO, pri čemer ravna kot dober gospodar.Če TZS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.

   Zveza ima svoj transakcijski račun pri banki, preko katerega opravlja finančno poslovanje. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo uporabe sredstev pa opravlja za to pristojno računovodsko sodišče. Finančno in materialno poslovanje vodi zveza v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju zveze, ki pa mora biti v skladu s računovodskimi standardi za društva in veljavnimi finančnimi predpisi. Podpisnik TZS je predsednik in finančno računovodski sodelavec. Slednji je odgovoren za zakonito poslovanje.

   49. člen

   Premoženje TZS
   Premoženje TZS sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih TZS pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, njene nepremične in premične stvari ter materialne pravice. TZS ne sme deliti svojega premoženja med svoje članice. Vsaka delitev premoženja med članice TZS je nična.

   O načinu razpolaganja s premoženjem TZS odloča IO, razen odločitev o pridobitvi ali odtujitvi nepremičnin, o čemer odloča skupščina.

   50. člen

   Finančno poslovanje in računovodstvo
   Izvršilni odbor  lahko s svojim sklepom za razpolaganje s sredstvi in premoženjem TZS poleg predsednika pooblasti tudi druge osebe.
   Finančno poslovanje TZS in vodenje računovodstva se izvaja v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo za delovanje društev v Republiki Sloveniji.
   Vodenje računovodstva se s pogodbo poveri ustrezno usposobljenim osebam ali podjetjem.

   VI. ZASTOPANJE IN OGOVORNOST

   51. člen

   Zastopanje TZS
   Predsednik TZS zastopa TZS brez omejitev in lahko s pisnim soglasjem na podlagi sklepa IO pooblasti člane IO za zastopanje TZS v posameznih zadevah. Predsednik je odgovoren  skupščini TZS.

   52. člen

   Odgovornost
   TZS in njen zastopnik odgovarjata za zakonito poslovanje TZS.

   Če odgovorne osebe, ki odločajo o finančnem poslovanju TZS, v svojo korist, ali v korist koga drugega zmanjšajo premoženje TZS, ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo, ali novoustanovljeno pravno osebo, ali na drugo fizično osebo, preprečijo povečanje premoženja TZS, čeprav so vedele, da TZS ne bo mogla poravnati obveznosti tretjim osebam, takšne odgovorne osebe odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem do višine oškodovanja TZS, ki so ga s svojim ravnanjem povzročile.

   Za obveznosti TZS v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

   VII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA

   53. člen

   Obveščanje ožje in širše javnosti TZS deluje javno in o svojem delovanju obvešča širšo ter ožjo javnost.
   Ožjo javnost obvešča:

   • z objavo svojih aktov, sporočil in poročil o delu na spletnih straneh TZS,
   • s pošiljanjem vabil in zapisnikov sej organov TZS članicam,
   • z dostopnostjo zapisnikov vseh sej organov TZS na vpogled članom članic TZS,
   • z občasno izdajo internega glasila TZS.

   Širšo javnost obvešča:

   • z objavo svojih aktov, sporočil in poročil o delu na spletnih straneh TZS,
   • predstavnikom sredstev javnega obveščanja omogoča navzočnost na sejah in sestankih,
   • predstavnikom sredstev javnega obveščanja daje gradiva za seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu,
   • na tiskovnih konferencah sodeluje s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
   • v skladu s svojimi možnostmi angažira predstavnika za stike z javnostmi in zagotavlja organizacijske, materialne, tehnične in druge pogoje za opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o delu TZS,
   • v sredstvih javnega obveščanja objavlja rezultate s tekmovanj v domovini in tujini.

   Podatke, ki predstavljajo poslovno tajnost, so pooblaščeni organi in strokovni delavci TZS dolžni razkriti samo na podlagi sklepa IO ali skupščine osebam, ki jih za to pooblasti skupščina, podatke, ki jih je potrebno varovati po predpisih o varovanju osebnih podatkov, se smejo razkriti samo s privoljenjem oseb, na katere se nanašajo, ali pooblaščenim organom.

   Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik TZS.

   VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

   54. člen

   Splošno o prekrških in disciplinskih postopkih
   Za disciplinski prekršek članic se šteje delovanje v nasprotju z določili statuta, drugih splošnih aktov in sklepov organov TZS ter vsako drugo ravnanje, ki utegne ogroziti interese in ugled TZS, njenih članic ali članov članic.
   Postopki v zvezi z domnevnimi prekrški se vodijo pred organi in na način, ki je določen v disciplinskem pravilniku TZS.
   Kazni za prekrške so opredeljene v disciplinskem pravilniku, za posamezne primere pa tudi v drugih aktih TZS, kot so tekmovalni pravilniki in podobni akti.

   Zoper vsak sklep ali odločitev organov TZS, razen zoper sklep Skupščine TZS, je možno vložiti pritožbo na skupščino TZS. Pritožba mora biti vložena najkasneje v 15 dneh po vročitvi sklepa.

   Za razreševanje sporov, ki jih ni moč razrešiti sporazumno, je pristojno Sodišče v Slovenski Bistrici.

   55. člen

   Pravna podlaga za vodenje disciplinskih postopkov

   Za vodenje disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.

   IX. KONČNE DOLOČBE

   56. člen

   Članica ima v roku 30 dni od datuma, ko je bila obveščena o odločitvi organa TZS, pravico vložiti pritožbo proti odločitvi. Pritožba mora biti ustrezno utemeljena in naslovljena na:

   • Skupščino TZS, če je sporno odločitev sprejel IO TZS, nadzorni odbor, ali disciplinska komisija TZ
   • Izvršilni odbor TZS, če je odločitev sprejel kak drug organ TZS.

   Pravico pritožbe na skupščino TZS ima tudi društvo, ki mu je bila prošnja za članstvo PZS zavrnjena s strani predsedstva TZS.

   57. člen

   TZS preneha delovati:

   • s sklepom skupščine TZS,
   • s spojitvijo z drugimi zvezami društev,
   • če število članic pade pod dve,
   • s stečajem,
   • s sodno odločbo o prepovedi delovanja TZS,
   • po samem zakonu.

   O sklepu skupščine iz prve alineje prvega odstavka tega člena mora zastopnik TZS obvestiti pristojni upravni organ v roku 30 dni in zahtevati izbris TZS iz registra društev.

   Če TZS preneha, pripadajo njena sredstva v enakih delih vsem njenim članicam. Morebitna neizkoriščena proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

   58. člen

   Ta Statut je bil sprejet na izredni skupščini TZS dne 08.04.2011 in začne veljati z dnem sprejema.

  Marta Pernat
  Predsednik TZS