Registracijski pravilnik

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE

Registracija twirling  klubov oz. društev, tekmovalcev in strokovnih delavcev (vaditeljev, učiteljev, trenerjev in sodnikov)  v TZS

1.člen

Registracijski pravilnik Twirling zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS) določa način vodenja evidence včlanjenih twirling klubov oz. twirling organizacij (v nadaljevanju TO – twirling klubi, športna in druga društva, v katerih delujejo twirling sekcije, strokovna društva oz. združenja, ki delujejo na twirling področju) in način registracije tekmovalcev, twirling sodnikov in twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev.

 

2.člen

Izvršilni odbor (v nadaljevanju IO) TZS vodi evidence registriranih društev v TZS (članic), registracijo tekmovalcev in strokovnih delavcev, usposobljenih pod okriljem TZS (twirling sodnikov in twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev). Registracijo twirling sodnikov vodi tudi upravni odbor Združenja twirling sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZTSS). Registracijo strokovnih delavcev twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev pa prav tako vodi upravni odbor Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev  Slovenije ( v nadaljevanju ZTVUTS). Oba strokovna Združenja ZTSS in ZTVUTS delujeta pod okriljem TZS.

Nosilec izobraževanja strokovnega kadra je TZS,  izvajalca strokovnega usposabljanja pa sta Združenja ZTSS in ZTVUTS.

3.člen

Postopek za sprejem twirling organizacij v članstvo TZS je določen v statutu TZS. Ko je twirling društvo oz. twirling organizacija (TO) veljavno sprejeta v članstvo, se vpiše v register  članstva  članic včlanjenih v TZS s podpisom pogodbe in pristopno izjavo, katera mora vsebovati najmanj naslednje podatke in potrebna priložena dokumentacija:

Osnovni podatki društva oz. TO:

Ime društva:

Sedež društva;

Telefonska št.:, Telefax;, GSM;

E-pošta; Spletna stran društva;       

Matična št., Davčna št.;

Št.  transakcijskega računa;

Ime in priimek pooblaščene osebe za zastopanje društva;      

Naslov Pooblaščene     osebe;

Telefonska št.:, Telefax;, GSM;

 

Zahtevane priloge dokumentov TO:

 1. Kopija Pravil (Statuta) delovanja društva (ki ne sme biti v nasprotju s Statutom zveze)
 2. Kopija odločbe o vpisu v register društev
 3. Spisek tekmovalcev, ki jih želimo registrirati pri TZS
 4. Kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi društva po dejavnosti
 5. Kopija potrdila o vpisu društva v davčni register z davčno številko
 6. Seznam strokovnega kadra društva

4. člen

Izstop – izbris  društva  iz registra članic  TZS

V kolikor želi TO (klub-društvo) prestopiti v drugo Zvezo, s športnim kadrom in strokovnim kadrom, ki se je izobrazil pod okriljem  TZS, je tak prestop možen samo s poravnanim odškodninskim zahtevkom, katerega določa IO TZS. Odškodninski zahtevek velja  tudi za člane društva tekmovalca ali ne-tekmovalca, saj se je izobrazil in pridobil znanje pod vodstvom strokovnih usposobljenih delavcev v TZS. Odškodninski zahtevek mora ob prestopu v drugi klub ali drugo Zvezo prav tako poravnati strokovni delavec (twirling vaditelj, učitelj, trener ali twirling sodnik, ki se je usposobil v matični TZS). V kolikor je član ali strokovni delavec mladoletna oseba, je dolžan odškodninski zahtevek poravnati zakoniti zastopnik oz. njegov skrbnik. V primeru neporavnanega odškodninskega zahtevka se zoper društvu, članu društva (tekmovalcu in netekmovalcu) ter zoper strokovnemu delavcu (twirling vaditelju, učitelju, trenerju in twirling sodniku) uvede izvršilni postopek z izterjavo pred pristojnim sodiščem, za poravnavo odškodninskega zahtevka.  

Če društvo oz. TO izstopi iz Zveze z prenehanjem delovanja (izbris iz registra društva o prenehanju delovanja) nima obveznosti glede odškodninskega zahtevka. V primeru ugotovitve, da je društvo prenehalo delovati z namenom, da bi se izognilo plačilu   odškodninskega zahtevka in bi v twirling športu nadaljevali v drugem klubu ali drugi Zvezi so vsi člani v društvu kazensko odgovorni zaradi prevare. 

 

5. člen

Pri registraciji tekmovalcev ločimo:

 • prvo registracijo, kadar se tekmovalec registrira prvič;
 • podaljšanje registracije, kadar tekmovalec pri nespremenjenem statusu podaljša svojo registracijo za naslednje koledarsko leto;
 • obnovo registracije, kadar tekmovalec pri nespremenjenem statusu obnovi prekinjeno registracijo;
 • spremembo registracije, kadar tekmovalec menja TO
 • registracija novinca

 

Registracija velja od  01. julija do 30. junija za vsako tekoče leto s plačilom registracijske pristojbine, ki jo določi Izvršilni odbor (v nadaljevanju IO).

V primeru, da tekmovalec/-ka ne podaljša registracije v predpisanem roku, se šteje kot da  obnovi registracijo. (Rok za podaljšanje registracije s  plačano  pristojbino je od 01. junija do 30. junija za tekoče  leto).

6.člen

Tekmovalec registracijo poravna sam ali mu jo poravna klub oz. društvo.

Plačilo mora biti izvršeno pred nastopom tekmovalca na tekmovanju oz. v roku, navedenem na računu za poravnavo registracijske pristojbine, ki ga TZS izstavi twirling organizaciji ali tekmovalcu.

 Neplačana registracijska pristojbine, se šteje za neveljavno registracijo tekmovalca, saj se registracija upošteva le, ko je priložen registracijski obrazec vključno s poravnano registracijsko pristojbino.  Če neregistrirani tekmovalec vseeno nastopi na tekmovanju, njegova uvrstitev po tem členu registracijskega pravilnika ni veljavna oz. je avtomatično razveljavljena.

7.člen

 

V register tekmovalca morajo biti vpisani naslednji podatki;

 • priimek in ime tekmovalca;
 • datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega prebivališča, številka telefona;
 • enotna matična  številka občana – tekmovalca;
 • št. zdravstvene kartice;
 • naziv twirling organizacije, katere član je tekmovalec;
 • tekmovalne discipline;
 • podatki o starostni kategoriji in tekmovalnem razredu;
 • podatki, pomembni za napredovanje;

8.člen

Tekmovalec ali njegova twirling organizacija ali strokovni delavec mora zahtevek za prvo registracijo, obnovo ali spremembo registracije predložiti na predpisanem obrazcu, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • priimek in ime tekmovalca;
 • datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega prebivališča, številko telefona;
 • enotno matično  številka občana – tekmovalca;
 • Štev. zdravstvene kartice;
 • naziv twirling organizacije, katere član je tekmovalec;
 • tekmovalno disciplino;
 • podatke o zadnji registraciji;
 • podpis tekmovalca   in   zakonitega    zastopnika ,ter   žig in    podpis odgovorne   osebe twirling   organizacije ali strokovnega delavca.

9.člen

Zahtevek za podaljšanje registracije je mogoče vložiti največ en mesec pred iztekom registracije . V primeru da tekmovalec/-ka ne podaljša registracije v predpisanem roku, se šteje kot, da bo obnovil/a registracijo, katero pa poravna v višini, ki jo določi s spremembami IO.

 Zahtevek za podaljšanje registracije mora biti vložen na enakem obrazcu kot prva registracija,    le da je potrebno vanj vnesti samo tiste podatke, ki so v obdobju od zadnje spremenjeni.

10.člen

Pri spremembi registracije zaradi prestopa v drugo twirling organizacijo se lahko tekmovalec registrira v skladu z določili te točke in naslednjih točk pravilnika:

 1. s soglasjem strokovnega delavca pod vodstvom katerega je treniral član kluba. V primeru, da strokovni delavec, pod vodstvom katerega je treniral član kluba, ki želi prestopiti v drugo twirling organizacijo (društvo, klub) znotraj matične Zveze ne da soglasja k prestopu, je tak član oz. njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik (v kolikor član kluba ni polnoleten) zavezan k plačilu odškodninskega  zahtevka, katerega določi IO TZS.
 1. Prestop člana kluba v drugo TO, društvo oz. klub, ki ni član matične TZS, pa je možen le s plačilom odškodninskega zahtevka, ki ga določi IO TZS.

11.člen

Če za izvedbo postopka registracije ni zadržkov, se tekmovalec vpiše v register. Pri podaljšanju, obnovi ali spremembi registracije se zabeležijo v register.

 

12.člen

 

TZS registrira samo tekmovalce društev, ki so člani  TZS.

 

13.člen

 

Prireditelj tekmovanja, ki kljub opozorilu izvršilnega odboru TZS oz.  strokovnega ali nadzornega odbora dovoli na tekmovanju tekmovati tekmovalcu brez veljavne registracije, krši določbe tega pravilnika, zato se ga kaznuje z denarno kaznijo v višini petkratne kotizacije, predpisane za registracijo tekmovalca. Na tekmovanje lahko učitelj ali trener prijavi tekmovalca le z veljavno registracijo. V kolikor strokovni delavec na tekmovanje prijavi tekmovalca z neveljavno registracijo, se zoper učitelja ali trenerja uvede postopek o kršitvah  pravil TZS.

14.člen

 

Ob prestopu tekmovalca iz ene twirling organizacije v drugo je nova twirling organizacija dolžna prejšnji (ki je izobrazila, usposobila in izpopolnila športnika)  poravnati predpisano odškodnino. Plačnik je lahko kdorkoli (twirling organizacija, športnik sam, če je polnoleten, ali njegov zakoniti zastopnik (starš). Za mladoletnega športnika je odgovoren njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik v kolikor TO ne poravna odškodnine.

Odškodnine so za različne starostne kategorije, tekmovalne razrede in uvrstitve tekmovalcev različne, ki jih določi IO TZS. Določene so v naslednji tabeli:

Vse discipline in starostne kategorije, navedene v tabelah, ki opredeljujejo odškodninski zahtevek, so prav tako navedene v tekmovalnem pravilniku.

Višino odškodnine določi IO TZS, katero pomnoži z navedenimi točkami v tabeli za Nivo 1, Nivo 2 in Nivo 3.

Tabela za NIVO 1

 

 NIVO 1, za dosežena mesta,

za vse discipline in starostne kategorije

 

Od 1. do 6. mesta

 

od 7. do 15. mesta

 

Od 16 do 30. mesta

 

Od 30. dalje

Novinci 50x 40x 30x 25x
Novinci 2 60x 50x 40x 35x
Cicibani 70x 60x 50x 40x
Ml. deklice in dečki 90x 80x 70x 60x
St. deklice in dečki 120x 110x 100x 90x
Ml. mladinci 150x 140x 130x 120x
St. mladinci 200x 190x 180x 170x
Člani 250x 240x 230x 220x

Tabela za NIVO 2

 

NIVO 2, za dosežena mesta,

za vse discipline in starostne kategorije

 

Od 1. do 6. mesta

 

od 7. do 15. mesta

 

Od 16 do 30. mesta

 

Od 30. dalje

Mlajši junior 300x 280x 270x 260x
Junior 350x 340x 330x 320x
Senior 400x 390x 380x 370x

Tabela za NIVO 3

 

NIVO 3, za dosežena mesta,

za vse discipline in starostne kategorije

 

Od 1. do 6. mesta

 

od 7. do 15. mesta

 

Od 16 do 30. mesta

 

Od 30. dalje

Junior 450x 440x 430x 420x
Senior 500x 490x 480x 470x

Za člane reprezentance se poveča odškodninski zahtevek že na zgoraj navedenih zahtevkov v tabeli še za 100 %. Člani reprezentance so lahko iz vseh navedenih nivojev.

15.člen

Odškodninski zahtevek se obračunava za dosežena mesta za tekoče leto in za vsa pretekla leta.

V primeru, da je posameznik član reprezentance za mednarodna tekmovanja se v sklopu nivoja, kakovosti in uspešnosti temu primerno odmeri odškodnina. Pod odškodninski zahtevek pa spadajo tudi člani kluba, ki niso v tekmovalnem sistemu in so se prav tako izobrazili in pridobili znanje pod strokovnim vodstvom  TZS  učitelja ali trenerja. Za člane v klubih , ki so ne-tekmovalci in  bi želeli pristopiti v drugi klub oz. društvo pa IO TZS določi posebno odškodnino, ki ni vezana na tekmovanje.

Vsak  klub oz. društvo mora po zakonu imeti urejeno članstvo v svoji organizaciji. Za klub oz. društvo, ki je član Twirling zveze Slovenije, ima imenovana Zveza pristojnost, da zahteva od članice oz. društva potrdilo, da imajo urejeno članstvo s pristopnimi izjavami vseh. Prav tako mora društvo imeti urejen register o izstopu članov iz društva. Izstopne izjave morajo biti usklajene z registracijskim pravilnikom TZS. Društvo mora Zvezi posredovati izstopno izjavo.

 Klub oz. društvo se s pristopno izjavo za včlanitev v Twirling zvezo Slovenije zaveže spoštovati  Statut TZS in vse sprejete akte Zveze (pravilnike) in sprejete sklepe.

Predsednik kot zakoniti zastopnik društva, ki  zastopa društvo  je po zakonu  odgovoren in s tem je odgovoren tudi glede spoštovanja vseh pravil  matične Zvezi (TZS), katere je društvo tudi član, da matični Zvezi posreduje tudi izstopne izjave članov društva, katera mora biti vsebinsko usklajena z Registracijskim pravilnikom. V primeru, da zakoniti zastopnik društva ni posredoval Zvezi izstopnih izjav članov društva, se zoper kršitelju oz. predsedniku društva uvede zahtevek za poravnavo odškodninskega zahtevka pri pristojnem sodišču, je pa tudi kazensko odgovoren.

Člani kluba , ki se ukvarjajo v društvu s twirling športom z uporabo rekvizita  twirling palice in je klub oz. društvo član TZS, je vsak član omenjenega društva dolžan spoštovati vsa pravila TZS  (tekmovalec ali ne-tekmovalec, strokovni delavec ) in s tem jih v tem primeru glede kakršnegakoli prestopa zavezuje  plačilo odškodninskega zahtevka.

Člani kluba se šolajo in  pridobijo znanje s strani strokovnih delavcev, usposobljenih v TZS.  Strokovni delavci  TZS  imajo priznane vse avtorske pravice v TZS glede usposabljanja in poučevanja članov v društvih.

16.člen

ODŠKODNINSKI ZAHTEVEKI:

 1. V primeru, da društvo želi prestopiti v drugo Zvezo, mora poravnati matični TZS odškodninski zahtevek. Višino odškodninskega zahtevka sprejme Izvršilni odbor TZS. V kolikor društvo ne poravna odškodninskega zahtevka,  se zoper predsednika kluba (ki je odgovoren za neplačane finančne obveznosti v društvu) poda pravni postopek pred pristojnim sodiščem z zahtevkom izterjave odškodnine.
 2. V primeru, da član kluba tekmovalec ali ne-tekmovalec želi prestopiti v drug klub, ki ni član matične TZS oz. v drugo Zvezo, mora prav tako poravnati odškodninski zahtevek, ki ga sprejme IO TZS. V kolikor je član društva mladoletna oseba, mora odškodninski zahtevek poravnati njegov zakoniti zastopnik oz. njegov skrbnik, lahko ga pa poravna klub oz. društvo katerega je član.
 3. Strokovni delavec, ki  je pridobil znanje v twirling športu  najprej kot član društva (kot tekmovalec ali ne-tekmovalec ) in se nato usposobil za strokovnega delavca pod okriljem TZS, mora prav tako spoštovati pravila glede odškodninskega zahtevka v primeru, da želi prestopiti v drug klub ali drugo Zvezo. Za imenovanega strokovnega delavca se odmeri dvakratnik odškodninskega zahtevka tekmovalca ali ne-tekmovalca in nato še za strokovno usposobljenost delavca v TZS.

Predsednik društva je odgovoren ob izstopu člana iz društva, da predloži  TZS  izstopno izjavo njegovega člana vključno z navedeno vsebino glede odškodninskega zahtevka s pravnim poukom.

V primeru izstopa društva iz članstva v TZS prejme društvo obrazec izstopne izjave s pravnim poukom, ki ga mora zakoniti zastopnik podpisati. Za prestop strokovnega delavca v drugo društvo ali drugo Zvezo, ki se je predhodno strokovno izobrazil oz. usposobil v TZS , ga prav tako zavezuje plačilo odškodninskega zahtevka, katerega določi IO TZS.

Član kluba, ki se je strokovno usposobi za strokovnega delavca vaditelja, učitelja, trenerja ali sodnika v  TZS, je prav tako dolžan spoštovati  vsa pravila TZS, ZTVUTS in ZTSS in je odgovoren za sprejetje odškodninskega zahtevka v primeru prestopa v drugo društvo ali drugo Zvezo.

17.člen

V primeru, da društvo preneha delovati je kot član Zveze dolžno TZS posredovati sklep oz. dokazilo o izbrisu društva iz registra društev.

18.člen

V kolikor bi društvo prenehalo delovati z namenom, da bi se izognili plačilu odškodninskega zahtevka in bi nadaljevali v novo ustanovljenem društvu ali v drugem društvu so kazensko odgovorni vsi tisti, ki so v postopku takšnega ravnanja sodelovali – predsednik kluba, člani kluba in strokovni delavci kluba.

V tem primeru se zoper imenovanega poda kazenski postopek pri pristojnem sodišču za reševanje takšnih zadev.

19.člen

 V kolikor društvo preneha delovati in njihovi člani ne delujejo v drugem klubu ali v drugi Zvezi, nimajo odškodninskega zahtevka.

Če se član kluba tekmovalec ali ne-tekmovalec odloči, da se ne bo več ukvarjal in deloval v twirling športu ali v društvu z uporabo rekvizita   palice, nima odškodninskega zahtevka.

Strokovni delavec, usposobljen v TZS, ki se odloči, da ne bo več deloval v twirling športu ali v društvu z uporabo rekvizita  palice, ni  zavezan odškodninskemu zahtevku. Vsi navedeni v tem členu (društvo, tekmovalec ali ne-tekmovalec in strokovni delavec (vaditelj, učitelj, trener in sodnik) se z izstopno izjavo zavežejo z resnično verodostojno izjavo, da ne bodo več delovali v twirling športu ali v društvu z uporabo rekvizita palice.

                                                                           20.člen

V kolikor se je društvo, tekmovalec ali netekmovalec in strokovni delavec (vaditelj, učitelj, trener in sodnik) z izstopno izjavo zavezal, da ne bo več deloval v twirling športu ali v društvu z uporabo rekvizita  palice in bi se s tem izognili plačilu odškodninskega zahtevka in bi po izstopu kljub temu nadaljevali z dejavnostjo v twirling športu in v društvu z uporabo rekvizita  palice, so v tem primeru kazensko odgovorni zaradi neresnične izjave in zavajanjem TZS.

Zoper vse kršitelje se poda odškodninski zahtevek in se zoper njih poda kazenski postopek pri pristojnem sodišču.

21.člen

V kolikor ne-tekmovalec ali tekmovalec ali strokovni delavci  vaditelj, učitelj, trener ali sodnik najavi, da  bo prekinil delovanje za določeno obdobje  v twirling športu, mora podati svojo izjavo. V primeru, da je njegova izjava neresnična in kljub temu deluje v katerem koli twirling klubu ali v drugem društvu z uporabo rekvizita palice ali v drugi Zvezi, se zoper kršitelja uvede zahtevek za poravnavo odškodninskega zahtevka pri pristojnem sodišču, je pa tudi kazensko odgovoren zaradi neresnične izjave. Za mladoletno osebo je odgovoren njegov zakoniti zastopnik oz. njegov skrbnik.

22.člen

Register twirling sodnikov vodi TZS in strokovno Združenje twirling sodnikov Slovenije

 

V registru sodnikov se vodijo vsi twirling sodniki, ki so opravili sodniški izpit. Register vsebuje osebne podatke in podatke o kategorizaciji.

Pravico do sojenja v koledarskem letu imajo sodniki s potrjeno licenco, na kateri so navedene morebitne omejitve za tisto leto.

23.člen

Register  twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije vodi TZS in  strokovno Združenjem twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije

 

V registru strokovnih delavcev vaditeljev, učiteljev in trenerjev se vodijo vsi, ki so strokovno usposobljeni z licenco in tudi tisti strokovni delavci, ki še niso opravili licence.

24.člen

Spremembe in dopolnitve  pravilnika začnejo  veljati z dnem sprejetja, 07.01.2017 in preneha veljati pravilnik  sprejet dne, 06.08.2016.

IZVRŠILNI ODBOR

TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE