Protidopinški pravilnik nacionalne antidopinške komisije

Sprejet v TZS 10.10.2009

Nacionalna antidopinška komisija (NAK), kot krovna institucija za področje antidopinga v Republiki Sloveniji, ki sta jo ustanovila Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Ministrstvo za šolstvo in šport, je Svetovni kodeks proti dopingu sprejela 5. avgusta 2005. S ciljem, da bi delovala kot neodvisna organizacija proti dopingu v imenu Republike Slovenije, je NAK sprejela naslednja pooblastila in naloge:
• načrtovati, koordinirati, izvajati, nadzirati in zagovarjati izboljšave pri kontroli dopinga;
• koordinirati delo z drugimi pristojnimi nacionalnimi organizacijami in ostalimi organizacijami proti dopingu;
• spodbujati recipročna testiranja med nacionalnimi organizacijami proti dopingu;
• spodbujati raziskave proti dopingu;
• kjer je financiranje predvideno, zadržati delež ali celotno izplačilo sredstev za obdobje izločitve kateregakoli športnika/ce ali spremljajočega osebja, ki je kršilo predpise proti dopingu;
• v skladu s svojimi pooblastili strogo preverjati vse možne kršitve predpisov proti dopingu, vključno s preiskavami o tem, ali je bilo športnikovo spremljajoče osebje ali druge osebe vpletene v katerikoli primer dopinga;
• načrtovati, izvajati in nadzorovati programe obveščanja in vzgoje.
Ta pravilnik je sprejet in se izvaja skladno s pristojnostmi NAK glede na Kodeks in je nadaljevanje prizadevanj NAK-a, da izkorenini uporabo nedovoljenih snovi in postopkov v Republiki Sloveniji.
Ta pravilnik ureja, podobno kot ostala športna pravila, pogoje, pod katerimi se šport odvija. Udeleženci sprejmejo ta pravilnik kot pogoj za sodelovanje v športu. Ta pravilnik je specifične narave in v nobenem primeru ni podvržen ali omejen na zahteve in pravne okvire, ki se uporabljajo v kazenskih postopkih ali zadevah glede zaposlovanja.


I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik celovito ureja namen, organizacijo in postopke kontrole dopinga na nacionalni ravni v Republiki Sloveniji v pristojnosti NAK. Določila tega pravilnika sprejmejo in v svoje predpise, statute in/ali druga pravila vključijo vse nacionalne panožne športne zveze Republike Slovenije, kot je določeno v nadaljnjem besedilu tega pravilnika.
2. člen
Kadarkoli je v pravilniku uporabljen izraz športnik, tekmovalec, rekreativec, trener ali podobno, je, razumljivo, mišljena tudi športnica, tekmovalka, rekreativka, trenerka ali podobno. Vzrok za uporabo samo samostalnika moškega spola je poenostavitev, ne pa diskriminacija pripadnic ženskega spola.


II. UPORABA PRAVILNIKA
3. člen
3.1 Ta pravilnik velja za NAK, za vse nacionalne panožne športne zveze in za vse udeležence dejavnosti nacionalnih panožnih športnih zvez, in sicer preko udeleženčevega članstva, akreditacije ali sodelovanja v njihovih nacionalnih panožnih športnih zvezah, njihovih dejavnostih ali športnih dogodkih. Oseba, ki ni članica katere od nacionalnih panožnih športnih zvez Slovenije in ki izpolnjuje pogoje za članstvo v registriranem seznamu za testiranje NAK-a, mora postati članica nacionalne panožne športne zveze te osebe in mora biti na voljo za testiranje vsaj (12) dvanajst mesecev pred udeležbo na mednarodni prireditvi ali na prireditvi svoje nacionalne panožne športne zveze. Pravilnik velja tudi za vse dejavnosti, ki jo na kakršnikoli način organizira, vodi, sklicuje ali potrdi organizacija za nacionalno prireditev ali nacionalna liga, in za vse osebe, ki so na kakršenkoli način udeležene pri takšnih dejavnostih.
Uporaba za nacionalne panožne športne zveze
4. člen
4.1 Nacionalne panožne športne zveze so dolžne sprejeti ta pravilnik in vse pravilnike, ki so sprejeti na njegovi podlagi, in ga vključiti bodisi neposredno ali preko sklicevanja v svoje splošne akte, statut ali pravila in na ta način preko športnih pravil ter pravic in dolžnosti zavezati svoje člane in udeležence. Če nacionalna panožna športna zveza sprejme ta pravilnik, se šteje, da je v celoti vključila določila tega pravilnika v svoje pravilnike, statute in/ali druga pravila. Šteje se, da so nacionalne panožne športne zveze, ki so članice OKS-ZŠZ, z dnem uveljavitve tega pravilnika sprejele ta pravilnik in so tako samodejno zavezane k uporabi vseh določb tega pravilnika.
4.2 Ko nacionalne panožne športne zveze sprejmejo določila tega pravilnika bodisi neposredno v celoti ali preko sklicevanja v njihove pravilnike, statute in/ali druga pravila, ni dovoljeno sprejemati nobenih dopolnil ali dodatkov k temu pravilniku.
4.3 Veljavnost tega pravilnika za udeležence temelji na članskih obveznostih, ki veljajo med nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in njihovimi člani ali udeleženci preko individualnih dogovorov ali kakršnih koli drugih dogovorov glede sodelovanja v športu na podlagi njenih pravil.
4.4 Pogoj za prejemanje finančne in druge pomoči Vlade Republike Slovenije in/ali NAK-a je, da nacionalne panožne športne zveze sprejemajo in ravnajo v skladu z duhom in določili slovenskega programa proti dopingu in tem pravilnikom, vključno z izrekanjem sankcij posameznikom, kot tudi, da spoštujejo pooblastila NAK ter z njo sodelujejo ter spoštujejo organe v postopku v vseh zadevah proti dopingu, ki niso vodene na podlagi pravil pristojnih mednarodnih zvez v skladu z določili Kodeksa.
4.5 S sprejemom tega pravilnika nacionalne panožne športne zveze priznajo pristojnost in odgovornost NAK v zvezi z izvajanjem slovenskega programa proti dopingu in pooblaščajo NAK, da izvaja kontrolo dopinga. Prav tako takšno pristojnost in odgovornost NAK-a priznajo tudi člani nacionalne panožne športne zveze in udeleženci. Mednarodne zveze in NAK spoštujejo pristojnosti drug drugega, kot je predvideno v Kodeksu.
4.6 S sprejemom tega pravilnika za nacionalne panožne športne zveze in njihove športnike tudi formalno velja ta pravilnik. S tem se strinjajo, da bodo ravnale v skladu z odločitvami na podlagi tega pravilnika, zlasti z odločitvami disciplinske komisije NAK in arbitraže NAK.
Uporaba za osebe
5. člen
5.1 Ta pravilnik velja za osebe, ki:
• so člani nacionalne panožne športne zveze Slovenije, ne glede na to, kje prebivajo ali se nahajajo;
• so pridruženi člani nacionalne panožne športne zveze ali njihovih klubov, ekip, zvez ali lig;
• sodelujejo v kakršni koli obliki v katerikoli dejavnosti, ki jo organizira, vodi, sklicuje ali je zanjo dala soglasje nacionalna panožna športna zveza v Sloveniji ali njena pridružena članica, klub, ekipa, zveza ali liga in
• sodelujejo v kakršni koli obliki v katerikoli dejavnosti, ki jo organizira, vodi, sklicuje ali je zanjo dala soglasje organizacija za nacionalno prireditev ali nacionalna liga, ki ni pridružena članica nacionalne panožne športne zveze.
5.2 Za udeležence, vključno z mladoletnimi, se šteje, da so sprejeli, zanje velja in da bodo ravnali v skladu s tem pravilnikom preko svoje udeležbe v športu.
5.3 Naloge in odgovornosti športnikov so:
• da poznajo in strogo spoštujejo ta pravilnik (ne glede na druga pravila proti dopingu, ki zanje veljajo);
• da so na razpolago za odvzem vzorca;
• da prevzamejo odgovornost, v smislu dopinga, za vse, kar so užili ali uporabili; da obvestijo medicinsko osebje o svoji dolžnosti, da ne uporabljajo nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov, ter da prevzamejo odgovornost in zagotovijo, da nobeno zdravljenje ne krši strategije in predpisov proti dopingu, ki so bili sprejeti na podlagi Kodeksa.
5.4 Vloga in naloge spremljajočega osebja športnika so:
• poznati in spoštovati določila tega pravilnika (ne glede na druga pravila proti dopingu, ki veljajo zanje ali za športnika, ki ga spremljajo);
• sodelovati v programu testiranja športnikov; in
• izkoristiti svoj vpliv na vrednote in obnašanje športnika s ciljem utrjevati njegovo protidopinško prepričanje.
5.5 Upošteva se, da za nekatere udeležence lahko veljajo tudi predpisi proti dopingu drugih organizacij proti dopingu, vključno s (v primeru športnikov mednarodnega razreda in športnikov, ki sodelujejo na mednarodni prireditvi) predpisi mednarodne zveze, in da bodo enako ravnanje udeležencev zahtevala tudi pravila drugih organizacij proti dopingu. Ta pravilnik ne omejuje dolžnosti udeležencev v skladu s takimi drugimi pravili. Vprašanje pristojnosti in druga vprašanja, ki bi izvirala iz podobnih zahtev na podlagi tega pravilnika in takih drugih pravil, se bodo reševala v skladu s Kodeksom.
5.6 Če se pri katerikoli osebi ugotovi, da je kršila predpise proti dopingu, nastopijo posledice kršitev predpisov proti dopingu v skladu s tem pravilnikom. Za osebo, ki je bila kaznovana na podlagi tega pravilnika, veljajo pravila za celotno obdobje izločitve, ne glede na to, kakšen je status članstva osebe v katerikoli nacionalni panožni športni zvezi ali drugi športni zvezi. Enako velja tudi za kontrolo dopinga, razen v primeru, da kaznovana oseba zaključi s tekmovanjem v času izločitve.
Prenos pooblastil
Člen 5a
5a.1 S sprejemom tega pravilnika (v skladu s 4. členom tega pravilnika), nacionalne panožne športne zveze formalno prenesejo in preložijo vso odgovornost glede kontrole dopinga, ki izhajajo iz njihovih obveznosti do pristojne mednarodne zveze, na NAK.
5a.2 Če predpisi mednarodne zveze zahtevajo, da nacionalna panožna športna zveza ukrepa zoper udeleženca zaradi domnevne kršitve predpisov proti dopingu, takšne ukrepe izvede NAK v skladu s tem pravilnikom in pravili pristojne mednarodne zveze.


III. DOPING
6. člen
Namen kontrole dopinga
6.1 Kontrola dopinga se opravi iz etičnih in medicinskih razlogov.
6.2 Kontrola dopinga omogoča enakopravnost tekmovalcev pri doseganju tekmovalnih izidov glede na njihove zmožnosti in motiviranost, onemogoča pa doseganje tekmovalnih izidov pod vplivom nedovoljenih snovi ali z uporabo nedovoljenih postopkov.
6.3 S kontrolo dopinga se zagotavlja varovanje življenja in zdravja tekmovalcev, preprečuje pa se nastanek bolezni, poškodb in invalidnosti.
7. člen
Doping je ena ali več kršitev določb 8. člena tega pravilnika.
8. člen
Kršitev predpisov proti dopingu predstavlja:
8.1 Prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih presnovkov (metabolitov) ali označevalcev (markerjev) v vzorcih telesa športnika.
8.1.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos nedovoljenih snovi v svoje telo. Športniki so odgovorni za vsako odkritje prisotnosti nedovoljenih snovi ali njihovih presnovkov ali označevalcev v telesnih vzorcih. V skladu s tem ni nujno, da je namen, krivda ali vednost uporabe s strani športnika jasno razvidna, da bi se s tem ugotovila kršitev predpisov proti dopingu v skladu s členom 8.1.
8.1.2 Kot zadosten dokaz, da so bili kršeni predpisi proti dopingu, na podlagi člena 8.1 tega pravilnika zadostuje eno od naslednjega: prisotnost nedovoljene snovi ali njenega metabolita ali označevalca v A vzorcu športnika, kadar športnik odkloni analizo vzorca B in vzorec B ni analiziran; ali, kadar je vzorec B športnika analiziran in analiza vzorca B potrjuje prisotnost nedovoljene snovi ali njenega metabolita ali označevalca, ki je bil odkrit v športnikovem A vzorcu.
8.1.3 Z izjemo tistih snovi, za katere seznam nedovoljenih snovi predpisuje količinski prag poročanja, se odkrita prisotnost katerekoli količine nedovoljene snovi ali njenih presnovkov ali označevalcev v telesnem vzorcu športnika šteje za kršitev predpisov proti dopingu.
8.1.4 Ne glede na splošno določbo člena 8.1 se lahko v seznamu nedovoljenih snovi določijo posebna merila za vrednotenje nedovoljenih snovi, ki se lahko proizvajajo endogeno.
8.2 Uporaba ali poskus uporabe nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.
8.2.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos nedovoljenih snovi v svoje telo. Ni potrebno, da bi bil prisoten naklep, napaka, malomarnost ali poznavanje uporabe s strani športnika, da bi se ugotovila kršitev predpisov proti dopingu na podlagi uporabe nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov.
8.2.2 Ni pomembno dejstvo, da je bila uporaba nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov uspešna. Zadostuje, da je bila nedovoljena snov ali nedovoljen postopek uporabljen ali da je šlo za poskus uporabe v smislu kršitve predpisov proti dopingu.
8.3 Odklanjanje ali neuspešno dajanje telesnih vzorcev brez tehtne obrazložitve, po obvestilu, kakor določa ta pravilnik, ali drugo izogibanje dajanju vzorcev.
8.4 Kršitev veljavnih določb glede športnikove razpoložljivosti za testiranje izven tekmovanja, kot to opredeljujejo Mednarodni standardi za testiranje, vključno z neposredovanjem točnega naslova v skladu s členom 11.3 Mednarodnih standardov za testiranje (»Neuspela prijava«) in nerazpoložljivostjo za testiranje na prijavljenem naslovu v skladu s členom 11.4 Mednarodnih standardov za testiranje (»Neopravljeno testiranje«). Katerakoli kombinacija treh neuspelih testiranj in/ali neuspele prijave bivališča, zagrešena v roku 18-mesečnega obdobja, v skladu z objavo NAK, predstavlja kršitev predpisov proti dopingu.
8.5 Oviranje ali poskus oviranja kateregakoli dela postopka kontrole dopinga.
8.6 Posest nedovoljenih snovi in postopkov.
8.6.1 Posest nedovoljenih snovi ob testiranju izven tekmovanja ali uporaba nedovoljenega postopka kadarkoli ali kjerkoli, razen če športnik dokaže, da je posest posledica odobrene TI ali drugega opravičljivega razloga.
8.6.2 Posest nedovoljene snovi ob testiranju izven tekmovanja ali posest nedovoljenega postopka s strani športnikovega spremljevalnega osebja v povezavi s športnikom ali tekmovanjem ali treningom, razen če je posest posledica odobrene TI ali drugega opravičljivega razloga.
8.7 Prekupčevanje katerekoli nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.
8.8 Dajanje ali poskus dajanja nedovoljene snovi kateremukoli športniku na tekmovanju ali omogočanje uporabe nedovoljenega postopka ali dajanje ali poskus dajanja nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka športniku izven tekmovanja ali pomoč, spodbujanje, lajšanje dostopa, nagovarjanje, prikrivanje ali katerokoli drugo dejanje, ki predstavlja kršitev ali poskus kršitve predpisov proti dopingu.
Dokazovanje dopinga
9. člen
9.1 Dokazno breme, ali je prišlo do kršitve predpisov proti dopingu, nosi nacionalna antidopinška komisija (NAK). Kot dokazni standard kršitve predpisov proti dopingu se šteje, če NAK v zadovoljivi meri ugotovi kršitev predpisov proti dopingu ob upoštevanju resnosti predloženih obtožb. Zahteva se dokaz s stopnjo verjetnosti (in ne s stopnjo gotovosti).
9.2 Kjer pravilnik nalaga dokazno breme športniku ali drugi osebi, ki je osumljena kršitve predpisov proti dopingu, z namenom, da se ovrže sum ali zberejo posebni dokazi ali ugotovijo posebne okoliščine, se zahteva dokaz s stopnjo verjetnosti, razen v primerih, kot to določata člena 38 in 39.7, kjer mora športnik zadostiti zahtevi po višjem dokaznem standardu.
9.3 Dejstva o kršitvi predpisov proti dopingu se ugotavljajo s pomočjo kateregakoli zanesljivega načina, vključno s priznanjem. V postopkih se uporabljajo naslednja pravila:
9.3.1 Laboratoriji, ki jih je akreditirala WADA, morajo vzorce analizirati in shranjevati v skladu z mednarodnimi standardi analize vzorcev. Športnik lahko ovrže predhodno domnevo z dokazovanjem, da je prišlo do odstopanja od mednarodnih standardov. Če športnik predhodno domnevo izpodbija s trditvijo, da je prišlo do odstopa od mednarodnih standardov, mora NAK dokazati, da takšen odstop ni povzročil »pozitivnega rezultata« (nasprotne analitične ugotovitve).
9.3.2 Odstop od mednarodnih standardov testiranja, ki ni povzročil »pozitivnega rezultata« (nasprotne analitične ugotovitve) ali drugih kršitev predpisov proti dopingu, ne razvrednoti rezultata testiranja. Če športnik dokaže, da je med testiranjem prišlo do odstopa od mednarodnih standardov, mora NAK dokazati, da takšen odstop ni povzročil »pozitivnega rezultata« (nasprotne analitične ugotovitve) ali dejanske osnove za kršitev predpisov proti dopingu.
9.3.3 Dejstva, ugotovljena s pravnomočno odločbo sodišča ali odločbo drugega organa, ki je v skladu s slovensko zakonodajo izenačena z odločbo sodišča, so neovrgljiv dokaz proti športniku ali drugi osebi, na katere se odločba na podlagi teh dejstev nanaša, razen če športnik ali druga oseba dokaže, da odločba krši načela pravičnosti.
9.3.4 Če športnik ali druga oseba zavrne sodelovanje na zaslišanju, potem ko je bila v razumnem roku podana zahteva za takšno zaslišanje (bodisi osebno ali po telefonu v skladu s tem pravilnikom), ali pa v primeru, da ne odgovarja na vprašanja senata, lahko senat na zaslišanju glede kršitve predpisov proti dopingu sprejme sklep, ki je v škodo športniku ali drugi osebi in šteje, da je kršitev predpisov proti dopingu izkazana.
Seznam nedovoljenih snovi in postopkov
10. člen
10.1 Ta pravilnik vključuje seznam nedovoljenih snovi in postopkov, ki ga objavlja in občasno dopolni WADA, kot to določa člen 4.1 Kodeksa. NAK zagotovi veljavni seznam nedovoljenih snovi in postopkov vsaki nacionalni panožni športni zvezi in poskrbi, da je veljavni seznam nedovoljenih snovi in postopkov na razpolago vsem njenim članicam in organom v sestavi.
10.2 Če v Seznamu nedovoljenih snovi in postopkov ali v dopolnilih ni določeno drugače, stopi seznam nedovoljenih snovi in postopkov in/ali dopolnila v veljavo v skladu s tem pravilnikom tri (3) mesece po tem, ko WADA objavi seznam nedovoljenih snovi in postopkov, ne da bi bili za to potrebni dodatni koraki NAK-a.
10.3 Za potrebe izvajanja členov od 35 do 44 (Sankcije za posameznike), se šteje, da so vse nedovoljene snovi tudi “specifične snovi”, razen (a) snovi v razredu anaboličnih agentov in hormonov in (b) tisti stimulansi in hormonski antagonisti ter modulatorji, ki so tako opredeljeni na seznamu nedovoljenih snovi in postopkov. Nedovoljeni postopki se ne štejejo za specifične snovi.
10.4 Na podlagi člena 4.3.3 Kodeksa je določitev nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov WADA, ki se uvrstijo na seznam nedovoljenih snovi in postopkov, in razvrstitev snovi v kategorije na seznamu nedovoljenih snovi in postopkov dokončna in ni predmet preverjanja športnika ali druge osebe, ki bi temeljila na trditvi, da snov ali postopek ni maskirni agent ali da ni imela učinka na izboljšan nastop, da ni predstavljala tveganja za zdravje ali ni bila v nasprotju z duhom športa.
Terapevtske izjeme (TI)
11. člen
Vključitev Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme (TI)
11.1 Ta pravilnik povzema in vključuje WADA Mednarodne standarde za terapevtske izjeme, ki jih WADA občasno dopolni. Šteje se, da udeleženci in nacionalne panožne športne zveze ta dopolnila sprejemajo kot zanje obvezujoča.
Obseg in učinek TI
11.2 Športniki z dokumentiranim zdravstvenim stanjem, ki zahtevajo uporabo nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka, morajo najprej pridobiti TI (terapevtsko izjemo). Prisotnost nedovoljene snovi ali njenih metabolitov ali označevalcev (člen 8.1), uporaba ali poskus uporabe nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka (člen 8.2), posest nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka (člen 8.6) ali dajanje nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka (člen 8.8) skladna z veljavnimi TI, ki so bile izdane na osnovi Mednarodnih standardov za TI, se ne štejejo za kršitev predpisov proti dopingu. Razen tega morajo biti vsi primeri, ko športnik uporabi vdihavanje Beta-2 agonistov, objavljeni preko ADAMS-a, kadar se to zdi razumno, takoj ko je bil proizvod uporabljen in mora biti prav tako prijavljen na obrazcu za kontrolo dopinga v času testiranja (člen 7.13 Mednarodnih standardov za TI). Četudi niso prepovedani, se mora za uporabo Glucocorticosteroidov, ki ne poteka po običajni sistematski poti, torej intraartikularno, periartikularno, peritendinozno, epiduralno, z intradermalnimi injekcijami in po dihalnih poteh, predložiti deklaracijo o uporabi..
11.3 TI, ki so bile športniku odobrene s strani podpisnika Kodeksa (vključno z vsemi TI, ki so bile odobrene pred dnem veljave), se priznajo na podlagi tega pravilnika v skladu s pogoji za odobritev, če je odobritev skladna z TI standardi in da TI ni potekla ali je nanjo kakorkoli vplivala katerakoli sprememba na seznamu nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov od datuma, ko je bila TI odobrena. V nasprotnem primeru mora športnik pridobiti TI od NAK na podlagi tega pravilnika.
11.4 Športnik ne sme zaprositi za TI pri več organizacijah proti dopingu. Če športnik zaprosi za TI na podlagi predpisov njegove mednarodne zveze ali druge organizacije proti dopingu, mora o odobritvi ali zavrnitvi TI takoj obvestiti NAK s tem, da posreduje kopije vloge in odločitve.
TI za športnike mednarodnega razreda in športnike, ki sodelujejo na mednarodnih prireditvah
11.5 Športniki se morajo zavedati, da TI, ki jo je odobril NAK, ne bo potrdila mednarodna zveza zaradi testiranja v okviru predpisov proti dopingu mednarodne zveze. Športnik, ki je uvrščen na Mednarodni registrirani seznam za testiranje ali ki sodeluje na mednarodni prireditvi, je osebno odgovoren za to, da ugotovi, ali mora na podlagi veljavnih predpisov mednarodne zveze predložiti vlogo za TI pri mednarodni zvezi, ne glede na to, ali mu je bila odobrena TI na podlagi tega pravilnika.
Odobritev TI
11.6 Športniki, ki so vključeni v registrirani seznam za testiranje NAK-a, in drugi športniki, ki sodelujejo na katerikoli nacionalni prireditvi, morajo pridobiti TI, ki jo prizna ali odobri NAK. Vlogo za TI je potrebno predložiti čim prej (za športnika, ki je uvrščen na Registrirani seznam za testiranje, to pomeni takoj po tem, ko je bil obveščen o uvrstitvi na seznam) in v vsakem primeru (razen v nujnih primerih) najkasneje 21 dni pred sodelovanjem športnika na tej prireditvi.
11.7 NAK o odobrenih TI obvesti športnikovo nacionalno panožno športno zvezo, mednarodno zvezo in WADA. Drugi športniki, ki so predmet testiranja in ki morajo jemati nedovoljeno snov ali postopek zaradi terapevtskih razlogov, morajo pridobiti TI od svoje nacionalne organizacije proti dopingu ali drugega pristojnega organa, ki ga je imenovala njihova nacionalna panožna športna zveza, kot to določajo predpisi nacionalne organizacije proti dopingu ali drugega telesa. Nacionalne panožne športne zveze o odobritvi TI nemudoma obvestijo NAK in WADA.
Komisija za zdravstveno varstvo športnikov
11.8 OKS-ZŠZ imenuje komisijo za zdravstveno varstvo športnikov (Odbor za TI), ki preuči vloge za TI. Ko NAK prejme vlogo za TI, predsednik Odbora za TI določi enega ali več članov Odbora za TI (tudi predsednika), da vlogo preuči. Član(i) Odbora za TI nemudoma preučijo vlogo na podlagi Mednarodnih standardov za TI in sprejmejo odločitev glede vloge, ki je hkrati tudi končna odločitev NAK.
Preverjanje TI
11.9 WADA lahko na pobudo športnika ali lastno pobudo preveri odobritev ali zavrnitev katerekoli TI, ki jo je odobril NAK.
11.10 Dokler postopek preverjanja ni končan, ostane v veljavi prvotna odločitev.
11.11 Če WADA ugotovi, da odobritev ali zavrnitev TI ni v skladu z Mednarodnimi standardi za TI, ki so takrat v veljavi, potem lahko WADA spremeni takšno odločitev. Na odločitve glede TI je možna pritožba na podlagi določb člena 47 in členov, ki sledijo (Pritožbe).


IV. OBVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE
12. člen
12.1. NAK spodbuja uporabo znanstveno utemeljenih fizioloških in psiholoških programov treniranja in tekmovanja.
12.2. NAK sprejema in preko nacionalnih panožnih športnih zvez izvaja izobraževalne in informativne programe, s katerimi tekmovalce in javnost seznanja s škodljivimi učinki dopinga ter potekom doping kontrole.
12.3. Za namen obveščanja in izobraževanja športnikov in javnosti NAK vzpostavi uraden spletni portal, s pomočjo katerega nudi sveže in točne informacije o:
– snoveh in postopkih s seznama nedovoljenih snovi in postopkov,
– posledicah, ki jih ima doping na zdravje, kot tudi na izid tekmovanja,
– postopkih kontrole dopinga in
– športnikovih pravicah in nalogah v zvezi z dopingom.
12.3.1. Spletni portal ne izključuje ostalih obveznosti, ki jih ima NAK v zvezi z obveščanjem in izobraževanjem športnikov in javnosti v zvezi z dopingom.
13. člen
13.1 NAK sprejema in izvaja smernice boja za šport brez dopinga, ki so skladne s Kodeksom.


V. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA KONTROLE DOPINGA
14. člen
14.1 Kontrolo dopinga organizira NAK. NAK sprejme svoj statut, v katerem med drugim podrobneje določi pravila njenega delovanja, kot tudi nagrade za člane vseh odborov, ki delujejo na podlagi tega pravilnika.
14.2 Predsednik NAK je odgovoren za delo NAK ter za povezavo z WADA.
14.3 NAK imenuje pooblaščene uradnike za kontrolo dopinga.
14.4 Pooblaščeni uradniki za kontrolo dopinga se izkažejo z izkaznico ali pisnim pooblastilom, ki ju izda NAK.
14.5 Pooblaščeni uradniki za kontrolo dopinga so pooblaščeni za odvzeme telesnih vzorcev na tekmovanjih in izven tekmovanj.
14.6 Pooblaščeni uradnik za kontrolo dopinga je odgovoren za pravilno izvedbo kontrole dopinga.
14.7 NAK organizira licenčne seminarje za uradnike za kontrolo dopinga praviloma enkrat na leto.
14.8 NAK na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja uradniku za kontrolo dopinga izda licenco, ki velja eno leto.
14.9 NAK ima pristojnost, da oblikuje načrt razporeditve testiranja na podlagi 4. člena Mednarodnih standardov za testiranje, in izvajanje tega načrta vključno z nadziranjem vsega testiranja, ki se izvaja za ali v imenu NAK.
Testiranje
15. člen
Vključitev Mednarodnih standardov za testiranje
15.1 Ta pravilnik povzema in vključuje WADA Mednarodne standarde za testiranje, ki jih WADA občasno dopolni. Šteje se, da udeleženci in nacionalne panožne športne zveze ta dopolnila sprejemajo kot zanje obvezujoča. Testiranje, ki ga izvede sama NAK ali kdo drug v njenem imenu, mora biti vsebinsko skladno z WADA Mednarodnimi standardi za testiranje, ki so veljavi v času testiranja.
Pooblastilo za testiranje
15.2 Za vse športnike pod okriljem njihove nacionalne zveze veljajo določila za testiranje na tekmovanju njihove nacionalne panožne športne zveze, njene pristojne mednarodne zveze, NAK-a in katerekoli organizacije proti dopingu, ki je odgovorna za testiranje na tekmovanju ali prireditvi, na kateri sodelujejo. Za vse športnike pod okriljem njihove nacionalne zveze, vključno s športniki, ki so v obdobju neustreznosti ali so začasno izključeni, veljajo tudi določila za testiranje izven tekmovanja ob kateremkoli času in kraju z ali brez predhodnega obvestila WADA, športnikove nacionalne panožne športne zveze, mednarodne zveze, NAK-a, nacionalne organizacije proti dopingu katerekoli države, v kateri je športnik državljan, kjer se športnik nahaja, imetnik licence, ali član športne organizacije, MOK-a v času Olimpijskih iger ter MPOK med Paraolimpijskimi igrami. Ciljno testiranje ima pri tem prednost.
15.3 Vsi športniki, za katere velja ta pravilnik, morajo biti na razpolago in se morajo udeležiti testiranja, na podlagi določb tega pravilnika na kateremkoli kraju in ob kateremkoli času (bodisi na tekmovanju ali izven tekmovanja tako v Republiki Sloveniji kot tudi izven nje). Testiranje na podlagi tega pravilnika vodi NAK.
15.4 Na podlagi člena 15.2 in člena 15.2 Kodeksa imajo lahko pristojnost testiranja športnikov, za katere velja ta pravilnik, tudi druge organizacije proti dopingu. NAK takšna testiranja priznava in lahko prične s postopkom proti športniku na podlagi tega pravilnika zaradi kršitev predpisov proti dopingu ugotovljenih v takšnem testiranju.
Testiranje na prireditvah
15.5 Pobudo za odvzem vzorcev na nacionalnih prireditvah daje in postopke vodi NAK v sodelovanju s predstavnikom odgovornega organa nacionalne prireditve.
15.6 NAK določi število športnikov, ki so izbrani za testiranje na posameznem tekmovanju, kot tudi postopke za izbor športnikov za testiranje.
15.7 Na mednarodnih prireditvah se odvzem vzorcev za kontrolo dopinga opravi in vodi na pobudo mednarodne zveze, ki je odgovorna za prireditev. Če se NAK kljub temu odloči, da želi opraviti dodatno testiranje športnikov na takšni prireditvi v času trajanja prireditve, se mora NAK najprej posvetovati z odgovornim organom prireditve zaradi pridobitve soglasja za vodenje in koordiniranje dodatnega testiranja. Če NAK ni zadovoljen z odgovorom odgovornega organa prireditve, lahko zaprosi WADA za odobritev za izvedbo dodatnega testiranja. Če se mednarodna organizacija odloči, da ne bo izvedla testiranja na takšni prireditvi, lahko NAK v sodelovanju in z odobritvijo mednarodne organizacije ali WADA začne in izpelje takšno testiranje.
Testiranje izven tekmovanja
15.8 Poleg splošne obveznosti glede vseh športnikov, ki se morajo udeležiti testiranja, vključno s testiranjem izven tekmovanja ob kateremkoli času in na kateremkoli kraju v skladu s členoma 11.2 in 15.2 Mednarodnih standardov za testiranje, ima NAK tudi dolžnost, da določi registrirani seznam za testiranje tistih športnikov, za katere veljajo določila glede prijave prebivališča na podlagi Mednarodnih standardov za testiranje, ter da objavi kriterije za športnike, ki se vključijo v registrirani seznam za testiranje, kakor tudi seznam športnikov, ki v določenem obdobju izpolnjujejo te kriterije. NAK po potrebi preverja in obnavlja kriterije za vključitev športnikov v registrirani seznam za testiranje in občasno po potrebi pregleda članstvo v registriranem seznamu za testiranje na podlagi veljavnih kriterijev. Vsak športnik v registriranem seznamu za testiranje (a) sporoča NAK-u naslov prebivališča vsako četrtletje v skladu z določili člena 11.3 Mednarodnih standardov za testiranje (b) po potrebi te podatke osveži na podlagi določb člena 11.4.2 Mednarodnih standardov za testiranje, tako da so podatki ob vsakem času natančni in popolni; in (c) je na razpolago za testiranje na sporočenih krajih v skladu s členom 11.4 Mednarodnih standardov za testiranje .
15.9 Športnik prejme pisno obvestilo o uvrstitvi v registrirani seznam za testiranje. Športnika se vključi v registrirani seznam za testiranje, četudi je že vključen v mednarodni registrirani seznam za testiranje. V tem primeru NAK in mednarodna zveza sprejmeta dogovor, katera bo prejela prijavo športnikovega prebivališča in o tem obvestila drugo stran in druge organizacije proti dopingu, ki imajo pristojnost testiranja tega športnika v skladu s členom 11.1.7 Mednarodnih standardov za testiranje (d) (v primeru, da ni dogovora WADA odloči, katera od obeh ima to pristojnost). V vsakem primeru športnik predloži prijavo prebivališča samo eni organizaciji, in sicer samo NAK-u ali pa mednarodni zvezi.
15.10 Če športnik ne prijavi NAK-u svojega prebivališča, se šteje, da gre za neuspelo prijavo v skladu s členom 8.4, ki določa pogoje na podlagi člena 11.3.5 Mednarodnih standardov za testiranje.
15.11 Če športnik ni na razpolago za testiranje na prijavljenem prebivališču, se šteje, da gre za neopravljeno testiranje v skladu s členom 8.4, ki določa pogoje na podlagi člena 11.4.3 Mednarodnih standardov za testiranje.
Umik in povratek na tekmovanja
15.12 Za športnika, ki ga je NAK uvrstil na registrirani seznam za testiranje, ostaja naprej v veljavi ta pravilnik, vključno z obveznostjo, da mora biti na razpolago za testiranje izven tekmovanja brez predhodnega obvestila, razen če in dokler športnik ne predloži pisnega sporočila NAK-u in svoji nacionalni panožni športni zvezi, da se je umaknil iz aktivnega športnega udejstvovanja v skladu s tem pravilnikom, ali če ne izpolnjuje več pogojev za vključitev na registrirani seznam za testiranje NAK-a in ga je o tem obvestil NAK.
15.13 Športnik, ki ni v obdobju izločitve in ki je podal obvestilo o umiku iz športa, se ne sme vrniti na tekmovanja, razen če je najmanj dvanajst (12) mesecev pred nameravano vrnitvijo na tekmovanja o tem obvestil NAK in je na razpolago za nenapovedano testiranje izven tekmovanja, vključno (če je potrebno) z upoštevanjem določb glede sporočanja o prebivališču iz Mednarodnih standardov za testiranje, ob kateremkoli času v obdobju pred dejanskim povratkom na tekmovanja.
Testiranje mladoletnikov
15.14 Testiranje mladoletnih športnikov se izvaja v skladu s prilogo C Mednarodnih standardov za testiranje (Prilagoditve za mladoletne športnike).
15.15 Mladoletnik ne more sodelovati v športni dejavnosti nacionalne panožne športne zveze, če starši ali skrbniki teh mladoletnikov ne soglašajo s testiranjem mladoletnikov v skladu s členom 15.12. Za potrebe tega pravilnika se takšno soglasje ugotovi na podlagi soglasja staršev ali skrbnikov, da mladoletnik lahko sodeluje pri športnih dejavnostih. Kadarkoli se o tem lahko tudi zahteva pisno soglasje. Kadar je mladoletnik vključen v registrirani seznam ali v domači seznam, je takšno soglasje potrdi ob obvestilu o vključitvi v seznam kot predpogoj za nadaljnje sodelovanje v športnih dejavnostih. Poleg tega lahko pravila neke športne prireditve zahtevajo predložitev pisnega skladno s členom 15.12 kot predpogojem za sodelovanje mladoletnikov na tej prireditvi.
Program neodvisnih opazovalcev
15.16 Nacionalne panožne športne zveze in odbori za organizacijo prireditev zagotovijo dostop osebam, ki sodelujejo v programih neodvisnih opazovalcev na teh prireditvah na zahtevo NAK.


VI. ANALIZA VZORCEV
16. člen
Vključitev Mednarodnih standardov za laboratorije
16.1 Ta pravilnik povzema in vključuje WADA Mednarodne standarde za laboratorije, ki jih WADA občasno dopolni. Šteje se, da udeleženci in nacionalne panožne športne zveze ta dopolnila sprejemajo kot zanje obvezujoča.
Uporaba odobrenih laboratorijev
16.2 Na podlagi člena 2.1 NAK pošlje vzorce za kontrolo dopinga v analizo samo laboratorijem, ki imajo akreditacijo WADA ali jih WADA kako drugače pooblasti. Izbira laboratorija, ki ima akreditacijo WADA (ali drugega laboratorija ali načina, ki ga potrdi WADA) in ki bo opravil analizo vzorcev, je v izključni pristojnosti NAK.
16.3 Laboratoriji analizirajo vzorce za kontrolo dopinga in posredujejo rezultate skladno z Mednarodnimi standardi za laboratorije.
Namen odvzema in analize vzorcev
16.4 Vzorce za kontrolo dopinga se pošlje v analizo zaradi ugotavljanja nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov s seznama nedovoljenih snovi in postopkov in drugih snovi v skladu z navodili WADA na podlagi nadzornega programa, ki je opisan v členu 4.5 Kodeksa ali v podporo NAK pri opredelitvi ustreznih parametrov v urinu, krvi ali drugem vzorcu športnika, vključno z DNA ali genomskim zaporedjem za potrebe ugotavljanja dopinga.
Raziskave vzorcev
16.5 Noben vzorec se brez pisnega soglasja športnika ne sme uporabljati v druge namene, razen v skladu z določbami člena 16.4. Pri vzorcih, ki se bodo uporabljali (s športnikovim privoljenjem) za drugačne potrebe, kot jih določa člen 16.4, se odstranijo vse označbe tako, da ni možno povratno sledenje do posameznega športnika.


VII. POSTOPEK KONTROLE DOPINGA IN POTRDITEV KRŠITVE PREDPISOV PROTI DOPINGU
Rezultati laboratorijev in morebitna poročila o neskladnosti
17. člen
17.1 NAK prejme laboratorijske rezultate iz laboratorija po faksu, po kurirju ali elektronsko preko WADA informacijske hiše.
17.2 NAK prejme vsako poročilo uradnika za kontrolo dopinga, ki kaže na morebitno neizpolnjevanje obveznosti, skupaj z drugo dokumentacijo o postopku odvzema vzorca preko varnega faksa, kurirja ali elektronsko preko WADA informacijske hiše.
Negativni rezultati
18. člen
18.1 NAK razbere iz obrazca za kontrolo dopinga vse športnike, ki so imeli negativne rezultate.
18.2 NAK preko WADA informacijske hiše obvesti pristojne o negativnih rezultatih zaradi evidence.
18.3 NAK lahko obvesti športnika ali njegovega zastopnika o negativnih rezultatih, če se tako zahteva. NAK ima kljub temu možnost izvedbe morebitnih nadaljnjih testiranj vzorca, dokler je varno uskladiščen.
18.4 NAK hrani vso dokumentacijo iz postopka za odvzem vzorca skupaj z obvestilom o negativnem rezultatu najmanj osem (8) let.
Nasprotna analitična ugotovitev
19. člen
19.1 Po prejemu nasprotne analitične ugotovitve NAK pregleda morebitne nepravilnosti v dokumentaciji glede postopka za odvzem vzorca (vključno z obrazcem za kontrolo dopinga, poročilom uradnika za kontrolo dopinga in drugimi zapiski) in glede laboratorijske analize.
19.2 Če v dokumentaciji obstajajo nepravilnosti, NAK odloči, ali nepravilnosti pomenijo spodbijanje veljavnosti nasprotne analitične ugotovitve.
19.3 Če nepravilnosti utemeljeno spodbijajo veljavnost nasprotne analitične ugotovitve, NAK razglasi test za neveljavnega.
19.4 Če se test razglasi za neveljavnega zaradi nepravilnosti, je priporočljivo, da NAK športniku določi kasnejši datum dodatnega testa.
19.5 Če NAK test razglasi za neveljavnega, o tem takoj obvesti športnika, športnikovo mednarodno zvezo, nacionalno panožno športno zvezo in WADA.
Nadaljnje preiskave
20. člen
20.1 Če vzorec kaže na prisotnost nedovoljene snovi (npr. endogene snovi), pri čemer so potrebne nadaljnje preiskave zaradi ugotavljanja kršitev predpisov proti dopingu, lahko NAK izpelje preiskavo, preden pošlje obvestilo športniku o ugotovljeni kršitvi predpisov proti dopingu.
20.2 V primeru, ko je laboratorij poročal o prisotnosti testosterona/epitestosterona stopnje, višje kot 6 proti 1 v urinu, je nujna nadaljnja preiskava zaradi ugotavljanja, ali je stopnja povišana zaradi fizioloških ali patoloških razlogov. Preiskava vključuje povzetek prejšnjih testov, nadaljnjih testov, rezultate endokrinoloških preiskav in/ali analizo CIRMS. Če predhodni testi niso na voljo, se športnika pošlje na endokrinološke preiskave ali se ga testira brez predhodnega obvestila vsaj enkrat mesečno naslednje tri mesece.
20.3 NAK lahko zahteva pomoč laboratorija ali katerekoli druge znanstvene ali medicinske stroke za izvedbo preiskave brez izdajanja identitete športnika.
20.4 Če NAK ugotovi, da je prejšnje testiranje športnika pomembno za preiskavo, in če NAK teh podatkov še nima, mora pisno obvestiti športnika, da je nujna informacija o športnikovem preteklem testiranju, in to zahtevo pojasniti. Športnik mora na to v sedmih (7) dneh od prejema obvestila posredovati NAK-u podatke o preteklih testiranjih in pooblastiti NAK, da pridobi podatke od drugih organizacij proti dopingu. NAK lahko stopi v stik z drugimi organizacijami proti dopingu, laboratoriji ali WADA zaradi preverjanja športnikovih preteklih testiranj.
20.5 NAK dokončno določi, ali nadaljnje testiranje zadostno dokazuje kršitev predpisov proti dopingu. Pri sprejemanju odločitve mora NAK upoštevati vse laboratorijske analize in ugotovitve ter priporočila zdravstvenih svetovalcev ali nadzornih odborov. NAK se lahko posvetuje z laboratorijem ali drugimi strokovnjaki pri razlagi rezultatov nadaljnjih preiskav.
20.6 Če NAK ugotovi, da preiskave kažejo na to, da so nasprotne analitične ugotovitve posledica fizioloških ali patoloških razlogov in ne kršitev predpisov proti dopingu, o tem obvesti športnika in v tej zvezi ni več nadaljnjih korakov glede nasprotne analitične ugotovitve.
20.7 Če NAK ugotovi, da preiskava utemeljuje kršitev predpisov proti dopingu, sledijo ukrepi v skladu s tem pravilnikom glede na nasprotno analitično ugotovitev.
TI
21. člen
21.1 Če analiza odkrije nedovoljeno snov ali postopek, za katero je bila odobrena TI v skladu z Mednarodnimi standardi za TI, ni potreben noben nadaljnji ukrep.
21.2 Če je bila športniku odobrena TI v skladu z Mednarodnimi standardi za TI in stopnja nedovoljene snovi v vzorcu ni skladna s TI, potem NAK ukrepa skladno s tem pravilnikom na podlagi nasprotne analitične ugotovitve vzorca A.
21.3 Če športniku ni bila odobrena TI v skladu z Mednarodnimi standardi za TI, potem NAK ukrepa v skladu s tem pravilnikom na podlagi nasprotne analitične ugotovitve vzorca A.
21.4 NAK ukrepa v skladu s tem pravilnikom na podlagi nasprotne analitične ugotovitve vzorca A tudi, če je športnik v času kontrole dopinga predložil kakršnekoli dodatne medicinske informacije.
Obvestilo po prvem pregledu
22. člen
22.1 Ko NAK ugotovi, da na nasprotno analitično ugotovitev ni vplivala nobena nepravilnost, zaradi katere bi bila neveljavna, in da ne gre za upoštevno TI, potem NAK poskrbi, da je športnik pisno obveščen o nasprotni analitični ugotovitvi. Obvestilo vsebuje naslednje sestavine:
a) športnikovo ime in priimek, državo, šport in disciplino;
b) podatek, ali je šlo za kontrolo na tekmovanju ali izven tekmovanja, in datum odvzema;
c) potrditev, da je vzorec A potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo, in podrobnosti o nedovoljeni snovi, ugotovljeni v vzorcu A;
d) predpis proti dopingu, ki je bil kršen (pravilnik NAK ali/in pravila mednarodne zveze), ter opis nadaljnjih preiskav, ki bodo opravljene v primeru kršitve predpisov proti dopingu, če bo to potrebno;
e) morebitne posledice kršitve predpisov proti dopingu;
f) pravico športnika po takojšnji zahtevi analize vzorca B oziroma da se v primeru neuveljavljanja takšne zahteve šteje, da se je analizi vzorca B odpovedal in da bo ugotovitev na podlagi vzorca A uporabljena kot dokaz za kršitev predpisov proti dopingu;
g) datum, čas in kraj za analizo vzorca B, če jo športnik ali NAK zahteva;
h) možnost, da se športniku ali njegovemu zastopniku omogoči prisotnost ob odpiranju vzorca B ali pri analizi v času, ki ga opredeljujejo Mednarodni standardi za laboratorije, če se to zahteva;
i) druge zainteresirane strani se obvesti o nasprotnih analitičnih ugotovitvah vzorca A;
j) pravico športnika, da zahteva kopije poročila laboratorija o vzorcu A in B, ki vsebuje podatke v skladu z Mednarodnimi standardi za laboratorije;
k) pravico športnika, da odgovori na potrditev kršitve predpisov proti dopingu;
l) podrobnosti o začasni izključitvi, v primerih, ko se ta izreče po obravnavi v zvezi z odločanjem o začasni izključitvi in/ali prednostni obravnavi, če je to potrebno; in
m) pravico športnika do odpovedi pravici do obravnave s priznanjem ugotovljene kršitve predpisov proti dopingu in posledic kršitve predpisov proti dopingu.
22.2 NAK pošlje obvestilo tudi mednarodni zvezi in WADA. Če se NAK odloči, da nasprotne analitične ugotovitve ne bo štel za kršitev predpisov proti dopingu, mora o tem obvestiti športnika, mednarodno zvezo in WADA.
22.3 Na prireditvi, kjer se izreče začasna izključitev, ali v drugih okoliščinah, kjer to narekuje časovna stiska, se lahko gornje sestavine posredujejo športniku in drugim pristojnim organizacijam v skladu s členom 14.1 Kodeksa najprej ustno, čemur sledi pisno obvestilo, kolikor hitro je to mogoče.
Analiza vzorca B
23. člen
23.1 V primeru, da se športnik ali NAK odločita, da se v analizo posreduje vzorec B, NAK stopi v stik z laboratorijem in potrdi datum in čas analize vzorca B.
23.2 NAK obvesti športnika o času analize vzorca B, ki mora biti opravljena v roku 5 delovnih dni potem, ko je športnik zaprosil za analizo.
23.3 Rok za analizo vzorca B se lahko podaljša na podlagi medsebojnega dogovora med športnikom, NAK in laboratorijem.
23.4 Športnik ali športnikov zastopnik ima pravico biti prisoten pri identifikaciji, odpiranju in analizi vzorca B.
23.5 Če se določitve, odpiranja in analize vzorca B ne moreta udeležiti niti športnik niti njegov zastopnik, NAK ali laboratorij imenuje neodvisno osebo.
23.6 Analiza vzorca B se opravi v istem laboratoriju, testiranje pa opravi drugi analitik kot pri vzorcu A.
23.7 Če analiza vzorca B ne potrdi analize vzorca A, NAK obvesti športnika, da se vzorec šteje za negativnega ter ni nadaljnjih ukrepov.
23.8 Če analiza vzorca B potrdi nasprotno analitično ugotovitev vzorca A, NAK nadalje ukrepa v skladu s tem pravilnikom glede na nasprotno analitično ugotovitev.
Druge kršitve predpisov proti dopingu
24. člen
24.1 Po prejemu poročila uradnika za kontrolo dopinga in/ali druge ustrezne dokumentacije, ki kaže na morebitno kršitev predpisov proti dopingu, NAK preveri morebitne nepravilnosti v zadevni dokumentaciji.
24.2 Če so v dokumentaciji nepravilnosti, NAK ugotovi, ali te nepravilnosti lahko utemeljeno spodbijajo možno kršitev pravil proti dopingu.
24.3 Če nepravilnosti utemeljeno spodbijajo možno kršitev pravil proti dopingu, NAK ne nadaljuje z ukrepi na osnovi poročila uradnika za kontrolo dopinga.
24.4 Če se NAK odloči, da ne bo nadaljevala z ukrepi na osnovi poročila uradnika za kontrolo dopinga, o tem nemudoma obvesti športnikovo mednarodno zvezo in WADA.
24.5 Športnik in/ali športnikovo spremljajoče osebje lahko predloži ugovor glede morebitne kršitve predpisov proti dopingu. NAK ugovor obravnava in preuči, ali je potrebno o morebitni kršitvi predpisov proti dopingu obvestiti športnika in/ali športnikovo spremljajoče osebje.
Obveščanje po prvem preverjanju
25. člen
25.1 Ko NAK ugotovi, da poročilo uradnika za kontrolo dopinga in/ali druga dokumentacija, ki kaže na morebitno kršitev predpisov proti dopingu, ne vsebuje nepravilnosti, ki bi lahko spodbijale možno kršitev predpisov proti dopingu, potem poskrbi, da je športnik pisno obveščen o možni kršitvi predpisov proti dopingu.
25.2 Obvestilo vsebuje naslednje sestavine:
a) ime in priimek, državo, šport in disciplino športnika in/ali športnikovega spremljajočega osebja;
b) povzetek poročila uradnika za kontrolo dopinga in/ali drugo dokumentacijo, ki se nanaša na konkretno kršitev predpisov proti dopingu;
c) ugotovitev o kršitvi predpisov proti dopingu (predpisi NAK ali/in veljavnimi predpisi mednarodne zveze);
d) morebitne posledice kršitve predpisov proti dopingu;
e) pravico športnika in/ali športnikovega spremljajočega osebja, da vloži ugovor glede morebitne kršitve predpisov proti dopingu;
f) druge stranke, ki se jih obvesti o kršitvi predpisov proti dopingu in
g) podrobnosti glede začasne izključitve, obravnave v zvezi z odločanjem o začasni izključitvi in/ali prednostne obravnave, kadar je predviden izrek začasne izključitve.
25.3 Na prireditvi, kjer se izreče začasna izključitev, ali v drugih okoliščinah, kjer to narekuje časovna stiska, se lahko zgoraj navedene podrobnosti posredujejo športniku in/ali spremljajočemu osebju ter drugim pristojnim organizacijam najprej ustno, čemur sledi pisno obvestilo, kolikor hitro je to mogoče.
Identiteta športnikov
26. člen
26.1 NAK ugotavlja identiteto vseh športnikov, katerih vzorci so pozitivni v nasprotni analitični ugotovitvi ali gre za morebitno kršitev predpisov proti dopingu, iz obrazca za kontrolo dopinga in/ali drugih ustreznih dokumentov.
26.2 Identiteta športnika in/ali športnikovega spremljajočega osebja ostane zaupna skozi ves postopek ravnanja z rezultati. Obvestilo prejme zgolj športnik ali druga oseba, ki je prekršila predpise proti dopingu. Športnikova nacionalna organizacija proti dopingu, nacionalna panožna športna zveza, mednarodna zveza ter WADA so obveščene potem, ko je bilo opravljeno obveščanje po prvem postopku preverjanja.
Začasne obravnave in izključitve
27. člen
27.1 Potem, ko je športnik prejel obvestilo po prvem preverjanju, kot to določa člen 25.2 zgoraj, NAK in/ali pristojna mednarodna zveza športniku izreče začasno izključitev.
27.2 Če se športniku izreče začasna izključitev, se športniku omogoči sledeče:
a) obravnava pred izrekom začasne izključitve;
b) obravnava takoj, ko je to mogoče (v roku 10 dni) po izreku začasne izključitve; podaljšanje se lahko odobri na osnovi pisnega zahtevka; ali
c) prednostna obravnava čimprej po izreku začasne izključitve.
27.3 Obravnave v zvezi z odločanjem o začasni izključitvi ali prednostne obravnave se izpeljejo v skladu z 31. in 32. členom in členi 7.5 in 8 Kodeksa. Uporabijo se lahko tudi posebna navodila glede obravnav.
27.4 Če je bila izrečena začasna izključitev na podlagi nasprotne analitične ugotovitve vzorca A in je športnik zahteval testiranje vzorca B, ki pa ne potrdi analize vzorca A, potem se začasna izključitev nemudoma prekliče.
27.5 Če je bila izrečena začasna izključitev na podlagi poročila uradnika za kontrolo dopinga in/ali druge dokumentacije, ki kaže na morebitno kršitev predpisov proti dopingu, in je NAK odločil, po predloženem ugovoru športnika, da ni prišlo do kršitve predpisov proti dopingu, se začasna izključitev nemudoma prekliče.
27.6 Če je bil športnik ali njegova ekipa odstranjena s tekmovanja ali prireditve na podlagi začasne izključitve, ki pa je bila potem preklicana na podlagi členov 27.4 ali 27.5 zgoraj, in še vedno obstaja možnost, da se športnik ali njegova ekipa vrneta na tekmovanje ali prireditev, ne da bi to vplivalo na tekmovanje ali prireditev, se športniku ali njegovi ekipi dovoli nadaljnje sodelovanje na tekmovanju ali prireditvi.
27.7 Če NAK ugotovi, da kršitve predpisov proti dopingu ni bilo, o tem takoj obvesti športnikovo mednarodno zvezo, nacionalno panožno športno zvezo, nacionalno organizacijo proti dopingu in WADA.
Potrditev kršitve predpisov proti dopingu
28. člen
28.1 Kadar gre za nasprotno analitično ugotovitev in:
a) test ni bil razglašen za neveljavnega zaradi nepravilnosti na podlagi člena 19.3 tega pravilnika;
b) prisotnost nedovoljene snovi ni skladna s TI, ki je bila odobrena na podlagi 11. člena tega pravilnika;
c) športnik ni zahteval analize vzorca B, ali pa je bila analiza vzorca B opravljena in je potrdila nasprotno analitično ugotovitev vzorca A na podlagi člena 23.8 tega pravilnika;
d) so bile opravljene nadaljnje preiskave, ki vodijo k sklepu, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu in
e) športnik ni predložil nobene informacije ali dokazila glede veljavnosti testa, ki bi zahtevala nadaljnje preiskave,
potem NAK ugotovi, da gre za kršitev predpisov proti dopingu.
28.2 Če NAK ugotovi, da gre za kršitev predpisov proti dopingu, o tem pisno obvesti osebo, nacionalno organizacijo proti dopingu te osebe, mednarodno zvezo, nacionalno panožno športno zvezo in WADA.
28.3 Če NAK ugotovi, da gre za kršitev predpisov proti dopingu, o tej ugotovitvi pisno obvesti disciplinsko komisijo NAK zaradi izvedbe obravnave v skladu z 31. in 32. členom tega pravilnika ter veljavnimi predpisi. NAK posreduje disciplinski komisiji NAK vso ustrezno dokumentacijo glede te ugotovitve.
28.4 Oseba ima pravico do kopij vse dokumentacije v zvezi z ugotovitvijo NAK, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, in NAK jo je na zahtevo dolžan posredovati tej osebi in/ali njenemu zastopniku.


VIII. DISCIPLINSKI POSTOPEK
Imenovanje disciplinske komisije NAK
29. člen
29.1 Ministrstvo, pristojno za šport, ter izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno disciplinsko komisijo NAK v naslednji sestavi:
a) predsednik in dva (2) podpredsednika, ki imajo vsi pravno izobrazbo in izkušnje na področju športnega prava;
b) trije (3) medicinski strokovnjaki z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj in
c) trije (3) dodatni člani, ki so ali so bili športni uradniki ali športniki,
pri čemer bodo vsi imenovani na podlagi dejstva, da lahko vodijo postopek obravnav pošteno, nepristransko in neodvisno.
29.2 Vsak član disciplinske komisije NAK se imenuje za dobo štirih (4) let.
29.3 V primeru, da eden od članov disciplinske komisije NAK umre ali odstopi, ministrstvo, pristojno za šport, in izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno osebo, ki zapolni nastalo prazno mesto. Oseba, ki je bila imenovana na ta način, se imenuje za preostalo obdobje člana, ki ga nadomesti odboru.
29.4 Člane disciplinske komisije NAK lahko ponovno imenujeta ministrstvo, pristojno za šport, ter izvršni odbor OKS-ZŠZ.
Pristojnosti disciplinske komisije NAK
30. člen
30.1 Disciplinska komisija NAK je pristojna za obravnavanje in odločanje o vseh zadevah, ki so povezane z ali izhajajo iz tega pravilnika. Zlasti je disciplinska komisija NAK pristojna, da odloča o posledicah kršitev predpisov proti dopingu, ki se določijo na podlagi tega pravilnika.
30.2 Disciplinska komisija NAK je poštena in nepristranska pri opravljanju svojega dela.
30.3 Disciplinska komisija NAK ima vsa potrebna pooblastila za izvajanje svojih nalog.
Obravnave pred disciplinsko komisijo NAK
31.člen
31.1 Če obstaja sum, da je glede na postopek ravnanja z rezultati, opredeljenimi v določbah 17. do 28. člena tega pravilnika, prišlo do kršitve tega pravilnika, posreduje NAK zadevo disciplinski komisiji NAK v presojo, ali je prišlo do kršitve tega pravilnika in kakšne naj bodo izrečene posledice v primeru kršitve.
31.2 Predsednik disciplinske komisije NAK oziroma podpredsednik v primeru njegove odsotnosti, izmed članov disciplinske komisije, imenuje tri (3) člane senata, da opravijo obravnavo in odločijo v vsakem posameznem primeru. Vsak takšen senat je sestavljen iz predsednika ali podpredsednika kot predsednika senata, ki obravnavo vodi, enega strokovnjaka s področja medicine ter enega športnega uradnika ali športnika.
31.3 Imenovani člani predhodno ne smejo biti vpleteni v konkretno zadevo. Vsak član razkrije ob imenovanju predsedniku vse podrobnosti, ki bi lahko vplivale na nepristranskost v zvezi s katerokoli stranko v postopku.
31.4 Športnik ali druga oseba se lahko odpove obravnavi s pisno odpovedjo pravici do obravnave in s priznanjem kršitve tega pravilnika in s sprejemom posledic, skladno s določili 34. in 35. člena (Sankcije).
31.5 Disciplinska komisija NAK ima pooblastilo, ob svoji absolutni diskreciji, da imenuje strokovnjaka, ki pomaga ali svetuje senatu v skladu z njegovimi zahtevami.
31.6 Mednarodna zveza in/ali nacionalna panožna športna zveza, kolikor ne sodeluje v postopku, nacionalni olimpijski komite, kolikor ne sodeluje v postopku, in WADA imajo pravico do sodelovanja pri obravnavah disciplinske komisije NAK kot opazovalci.
31.7 Obravnave se morajo zaključiti čimprej, najkasneje pa v roku treh (3) mesecev po zaključenem postopku ravnanja z rezultati, kot to določajo določbe 17. do 28. člena tega pravilnika, razen, kjer veljajo posebne okoliščine.
31.8 Če ni med strankami drugače dogovorjeno, disciplinska komisija NAK:
• prične obravnavo v roku štirinajst (14) dni od prejema obvestila;
• izda pisno odločbo v roku dvajset (20) dni od prejema obvestila in
• poda pisno obrazložitev odločbe v roku trideset (30) dni od prejema obvestila.
31.9 Obravnave, povezana s prireditvijo, se lahko izvedejo prednostno.
Način dela disciplinske komisije NAK
32. člen
32.1 V skladu z določili tega pravilnika lahko disciplinska komisija NAK sama odloča o načinu dela na svojih obravnavah.
32.2 Obravnave disciplinske komisije NAK so za javnost odprte, razen če disciplinska komisija NAK ugotovi, da obstajajo razlogi za drugačno odločitev.
32.3 NAK predloži zadevo proti določeni osebi disciplinski komisiji NAK v postopek, in, kadar NAK tako zahteva, mora nacionalna panožna športna zveza zadevne osebe pomagati NAK-u.
32.4 Oseba, proti kateri je uveden postopek, ima pravico do odgovora na ugotovljeno kršitev predpisov proti dopingu in z njo povezane posledice.
32.5 Če stranka ni prisotna na obravnavi po prejemu obvestila, se šteje, da se je odrekla pravici do sodelovanja na obravnavi. Ta pravica se lahko iz utemeljenih razlogov ponovno vzpostavi.
32.6 Vsaka stranka ima pravico do zastopanja na obravnavi na lastne stroške.
32.7 Vsaka stranka ima na obravnavi pravico do tolmača, če senat to oceni za potrebno. Senat določi tolmača in odloči o tem, kdo nosi stroške tolmača.
32.8 Vsaka stranka v postopku ima pravico do predložitve dokazov, vključno s pravico do predlaganja in zaslišanja prič (senat ima diskrecijsko pravico, da dovoli pričanje po telefonu ali preko pisnih izjav, bodisi po faksu, elektronski pošti ali na drug način).
32.9 Dejstva v zvezi s kršitvami predpisov proti dopingu se lahko ugotovijo na osnovi zanesljivih sredstev, vključno s priznanjem. Senat lahko sprejme dokaze, vključno s posrednimi dokazi, kakor se mu zdi primerno, in ima pravico, da ovrednoti dokaze po lastni presoji.
32.10 Senat lahko preloži ali prekine obravnavo.
32.11 Senat lahko na zahtevo ene od strank v postopku ali na lastno pobudo zahteva od ene ali več strank, da pred obravnavo predloži senatu in/ali vsem strankam v postopku dodatne podrobnosti v zadevi, ki jih bo ta stranka predstavila na obravnavi, vključno s tem, katere priče namerava predlagati na obravnavi, in ta stranka mora upoštevati ta navodila.
32.12 Če oseba ne upošteva zahtev in navodil senata, senat obravnavo vseeno opravi. Senat lahko takšno neupoštevanje zahtev upošteva pri sprejemanju svoje odločitve.
32.13 Obravnave se lahko snemajo. Posnetki ostanejo v lasti in posesti NAK-a.
Odločbe disciplinske komisije NAK
33. člen
33.1 Posvetovanja glede odločitev senata so tajna.
33.2 Ločena mnenja se zabeležijo in pisno obrazložijo. Večinsko mnenje predstavlja tudi končno odločitev senata.
33.3 Odločba senata se izda pisno, datira in podpiše. Z namenom, da se pospeši zaključek obravnave, se lahko odločba posreduje brez pisne obrazložitve v skladu s časovnim razporedom, opredeljenim v členu 31.8. V vsakem primeru, v katerem je obdobje izločitve odpravljeno na podlagi členov 39.1 in 39.2 (Brez krivde) ali skrajšano na podlagi člena 39.3 (Lahka malomarnost), se v odločbi obrazloži podlaga za odpravo ali skrajšanje.
33.4 Odločba senata se pošlje strankam v postopku, WADA, pristojni mednarodni zvezi (in nacionalnemu olimpijskemu komiteju in nacionalni panožni športni zvezi, ki nista udeleženca v postopku), čimprej po končani obravnavi.
33.5 Zoper odločbe disciplinske komisije NAK je možna pritožba v skladu s 47. členom tega pravilnika (Pritožbeni postopek).


IX. SANKCIJE
Samodejna diskvalifikacija rezultatov posameznika
34. člen
Ugotovitev kršitve predpisov proti dopingu na testiranju na tekmovanju samodejno vodi k diskvalifikaciji rezultatov posameznika, doseženih na tem tekmovanju, z vsemi posledicami, vključno z odvzemom medalj, točk ali nagrad.
Diskvalifikacija rezultatov na prireditvi, na kateri je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu
35. člen
35.1 Kršitev predpisov proti dopingu na prireditvi ali v povezavi z njo lahko na podlagi odločitve odgovornega organa prireditve privede do diskvalifikacije vseh rezultatov posameznega športnika na tej prireditvi z vsemi posledicami, vključno z odvzemom vseh medalj, točk in nagrad.
35.2 Če športnik dokaže, da kršitve ni storil z naklepom ali malomarnostjo, se športnikovi rezultati na drugih tekmovanjih ne izločijo, razen če se izkaže, da so športnikovi rezultati na drugih tekmovanjih, poleg tistih, na katerih je prišlo do kršitve predpisov proti dopingu, prav tako verjetno posledica športnikove kršitve predpisov proti dopingu.
Izločitev zaradi nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov
36. člen
Obdobje izločitve za kršitve člena 8.1 (Prisotnost nedovoljene snovi ali njenih presnovkov ali označevalcev), člena 8.2 (Uporaba ali poskus uporabe nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov) in člena 8.6 (Posest nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov), se, razen če so izpolnjeni pogoji za odpravo ali skrajšanje obdobja izločitve v skladu z 38. členom in členom 39. 1 do 39.6 ali, če so izpolnjeni pogoji za podaljšanje obdobja izločitve v skladu s členom 39.7, izreče, kot sledi:
Prva kršitev: Dve (2) leti izločitve.
Izločitev zaradi drugih kršitev predpisov proti dopingu
37. člen
37.1 Čas izločitve za druge kršitve predpisov proti dopingu, ki jih ne opredeljuje 36. člen, znaša:
37.1.1 Za kršitve člena 8.3 (Zavrnitev ali neudeležba pri odvzemu vzorcev) ali člena 8.5 (Poseganje v kontrolo dopinga), znaša čas izločitve dve (2) leti, razen v primeru izpolnjevanja pogojev iz členov od 39.1 do 39.6, ali v primeru izpolnjevanja pogojev iz člena 10.6 Kodeksa.
37.1.2 Za kršitve člena 8.7 (Prekupčevanje) ali člena 8.8 (Dajanje nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov) je obdobje izločitve najmanj štiri (4) leta pa vse do doživljenjske izločitve, razen če so izpolnjeni pogoji iz členov 39.1 do 39.6. Kršitev predpisov proti dopingu, ki vključuje mladoletno osebo, se šteje za posebej hudo kršitev, in če jo zagreši športnikovo spremljajoče osebje za druge kršitve, razen za posebne snovi, navedene v. členu 10.3, ima za posledico doživljenjsko izločitev za takšno športnikovo spremljajoče osebje. Poleg tega se lahko o kršitvah takšnih členov, ki predstavljajo tudi kršitve nešportnih predpisov, poroča pristojnim upravnim oziroma pravosodnim organom.
37.1.3 Za kršitev člena 8.4 (Neprijava prebivališča in/ali neopravljeno testiranje), znaša čas izločitve:
Prva kršitev: izločitev za najmanj eno (1) leto do največ dve (2) leti, glede na stopnjo krivde športnika.
Odprava ali skrajšanje obdobja izločitve zaradi posebnih snovi v izjemnih okoliščinah
38. člen
38.1 Če lahko športnik ali druga oseba dokaže, kako je posebna snov vstopila v njegovo telo ali prišla v njegovo posest in da takšna posebna snov ni bila namenjena izboljšanju športnikovega nastopanja ali prikrivanju uporabe snovi za izboljšanje nastopa, se obdobje izločitve, kot jo opredeljuje 36. člen, nadomesti, kot sledi:
Prva kršitev: Najmanj ukor brez izločitve za prihodnje prireditve in izločitve za največ dve (2) leti.
38.2 V opravičilo odprave ali skrajšanja mora športnik ali druga oseba dodatno k njegovi izjavi predložiti trdna dokazila, ki v zadostni meri senatu potrjujejo odsotnost namere po izboljšanju športnega nastopanja ali po prikrivanju uporabe snovi za izboljšanje nastopanja. Stopnja krivde športnika ali druge osebe je osnovno merilo pri ugotavljanju morebitnega skrajšanja obdobja izločitve.
39. člen
Brez krivde
39.1 Če športnik v konkretnem primeru dokaže, da je prekršek storil brez krivde, se obdobje izločitve, ki bi bilo sicer lahko izrečeno, odpravi. Če se v športnikovem vzorcu odkrijejo sledi nedovoljene snovi ali njenega presnovka ali označevalca pri kršitvi člena 8.1 (Prisotnost nedovoljene snovi), mora športnik prav tako dokazati, kako je nedovoljena snov vstopila v njegovo telo, če želi doseči odpravo obdobja izločitve.
39.2 V primerih, ko se ta člen uporabi in se obdobje izločitve odpravi, se kršitev predpisov proti dopingu ne šteje za kršitev izključno v primeru določanja obdobja izločitve pri večkratnih kršitvah v skladu s 40. členom.
Lahka malomarnost
39.3 Če športnik v konkretnem primeru , dokaže, da gre za primere lahke malomarnosti, potem se lahko obdobje izločitve skrajša, toda skrajšano obdobje izločitve ne sme biti krajše kot polovica najkrajšega obdobja izločitve, ki je lahko izrečeno. Če je siceršnje obdobje izločitve doživljenjsko, je lahko skrajšano obdobje v skladu s tem poglavjem najmanj 8 let. Če se v športnikovem vzorcu odkrijejo sledi nedovoljene snovi ali njenega presnovka ali označevalca pri kršitvi člena 8.1 (Prisotnost nedovoljene snovi), mora športnik prav tako dokazati, kako je nedovoljena snov vstopila v njegovo telo, če želi doseči skrajšanje obdobja izločitve.
Športnikova bistvena pomoč pri odkrivanju ali utemeljevanju kršitev predpisov proti dopingu, ki jih zagreši športnikovo spremljajoče osebje in drugi
39.4 Disciplinska komisija NAK oziroma arbitraža NAK lahko pred dokončno odločitvijo na podlagi 47. člena in členov, ki sledijo (Pritožbe) ali pred iztekom pritožbenega roka odpravi del obdobja izločitve v konkretnem primeru, kadar je športnik ali druga oseba zagotovil bistveno pomoč organizaciji proti dopingu, organom kazenskega pregona ali pristojnemu disciplinskemu telesu, kar pripomore k temu, da organizacija proti dopingu odkrije ali utemelji kršitve predpisov proti dopingu druge osebe, ali kadar organ kazenskega pregona ali kakršenkoli disciplinski organ odkrije ali utemelji kaznivo dejanje ali prekršek drugih predpisov druge osebe. Po dokončni odločitvi na podlagi 47. člena in členov, ki sledijo (Pritožbe) ali po preteku roka za pritožbo lahko disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK odpravi le del obdobja izločitve na podlagi soglasja WADA in pristojne mednarodne zveze. Stopnja, do katere se lahko sicer veljavno obdobje izločitve odpravi, je odvisna od resnosti kršitve predpisov proti dopingu, ki jo je zagrešil športnik ali druga oseba, in na pomenu bistvene pomoči, ki jo je športnik ali druga oseba nudila pri naporu za odpravljanje dopinga v športu. Odpraviti ni mogoče več kot tri četrtine sicer predpisane izločitve. Če je sicer predpisano doživljenjsko obdobje izločitve, mora neodpravljeni del v skladu s predpisi tega poglavja znašati najmanj 8 let. Če Disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK lahko na podlagi tega člena odpravi katerikoli del izločitve, hkrati nemudoma oblikuje pisno utemeljitev za svojo odločitev vsaki organizaciji proti dopingu, ki ima pravico do pritožbe. Če disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK kasneje obnovi katerikoli del odpravljenega časa izločitve, ker športnik ali druga oseba ni predložila dokazil o bistveni pomoči, ki je bila sicer pričakovana, se lahko športnik ali druga oseba pritoži na podlagi člena 47.3 in členov od 48.1 do 48.5.
Priznanje kršitve predpisov proti dopingu brez drugih dokazov
39.5 Kadar športnik ali druga oseba prostovoljno prizna kršitev predpisov proti dopingu, preden je prejela obvestilo o odvzemu vzorca, ki bi lahko potrdila kršitev predpisov proti dopingu (ali v primeru drugih kršitev predpisov proti dopingu, razen člena 8.1 pred prejemom prvega obvestila o priznanju kršitve predpisov proti dopingu skladno s 17. in 28. členom) in je takšno priznanje edini zanesljivi dokaz kršitve ob času priznanja, se lahko čas izločitve skrajša, toda ne za manj kot polovico sicer veljavne izločitve.
Primeri, ko športnik ali druga oseba dokaže upravičenost do skrajšanja sankcije na podlagi več določb tega člena
39.6 Pred vložitvijo prošnje v skladu s členi 39.3, 39.4 ali 39.5 se sicer veljavni čas izločitve določi na podlagi členov 36, 37, 38 in 39.7. Če športnik ali druga oseba utemelji pravico do skrajšanja ali odpravo časa izločitve na podlagi dveh ali več členov 39.3, 39.4 or 39.5, se lahko čas izločitve skrajša ali odpravi, toda ne pod eno četrtino sicer predvidenega časa izločitve.
Oteževalne okoliščine, ki lahko povečajo čas izločitve
39.7 Disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK ugotovi, da v konkretnem primeru kršitve predpisov proti dopingu na podlagi drugih določb razen člena 8.7 (Prekupčevanje) in 8.8 (Dajanje) obstajajo oteževalne okoliščine, ki utemeljujejo, da se sicer standardno predpisan čas izločitve poveča, se izrek časa izločitve, kot je sicer v veljavi, poveča na največ štiri leta, razen če športnik ali druga oseba v zadovoljivi meri senatu dokaže, da ni zavestno kršil predpisov proti dopingu. Športnik ali druga oseba se lahko izogne izvajanju tega člena, če prizna kršitev predpisov proti dopingu takoj potem, ko jo disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK sooči s kršitvijo predpisov proti dopingu.
Večkratne kršitve
40. člen
40.1 Čas izločitve za prvo kršitev predpisov proti dopingu športnika ali druge osebe opredeljujeta 36. in 37. člen (ki je predmet odprave, skrajšanja ali ukinitve v skladu s členom 39.7). Za drugo kršitev predpisov proti dopingu se čas izločitve določi, kot je razvidno iz tabele spodaj.
Druga kršitev
Prva kršitev SK NPNT LKM St OK TRA
SK 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-dož.
NPNT 1-4 4-8 4-8 6-8 10-dož. dož.
LKM 1-4 4-8 4-8 6-8 10- dož. dož.
St 2-4 6-8 6-8 8-dož. dož. dož.
OK 4-5 10-dož. 10-dož. dož. dož. dož.
TRA 8-dož. dož. dož. dož. dož. dož.
Definicije za preglednico druge kršitve predpisov proti dopingu:
SK (Skrajšana sankcija za posebne snovi skladno z 38. členom): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali mora biti sankcionirana s skrajšano sankcijo skladno z 38. členom, ker je vključevala posebno snov ali druge pogoje iz 38. člena.
NPNT (Neprijava in/ali neopravljeno testiranje): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi morala biti sankcionirana skladno s členom 37.1.3. (Neprijava in/ali neopravljeno testiranje).
LKM (Skrajšana kazen za lahko malomarnost): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi morala biti sankcionirana skladno s členom 39.3 ker je športnik dokazal lahko malomarnost skladno s členom 39.3.
St (Standardna kazen skladno s členoma 36 ali 37.1.1): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi morala biti sankcionirana skladno s standardno kaznijo dveh let na podlagi člena 36 ali 37.1.1.
OK (Sankcija na podlagi upoštevanja oteževalnih okoliščin): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi morala biti sankcionirana skladno z upoštevanjem oteževalnih okoliščin na podlagi člena 39.7, ker je organizacija proti dopingu ugotovila pogoje skladno s členom 39.7.
PRE (Prekupčevanje in dajanje): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi morala biti sankcionirana skladno s členom 37.1.2 o Prekupčevanju ali dajanju.
Izvajanje členov 39.4 in 39.5 za drugo kršitev
40.2 Če športnik ali druga oseba, ki zagreši drugo kršitev predpisov proti dopingu, utemelji upravičenost do preklica ali do skrajšanja časovnega obdobja izločitve skladno s členom 39.4 ali členom 39.5, disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK najprej ugotavlja sicer predpisan čas izločitve v razponu, ki ga določa tabela v členu 40.1, in potem sprejme ustrezno odpravo ali skrajšanje časa izločitve. Preostali čas izločitve, po sprejemu preklica ali skrajšanja na podlagi členov 39.4 in 39.5, mora znašati najmanj eno četrtino sicer predpisanega časa izločitve.
Tretja kršitev predpisov proti dopingu
40.3 Tretji kršitvi predpisov proti dopingu vedno sledi doživljenska izločitev, razen če tretja kršitev izpolnjuje pogoje za odpravo ali skrajšanje časa izločitve na podlagi 38. člena ali vključuje kršitev skladno s členom 8.4 (Neprijava in/ali neopravljeno testiranje). V takšnih posebnih primerih znaša čas izločitve od osem let do doživljenjske izločitve.
Dodatni predpisi za nekatere morebitne večkratne kršitve
40.4 Pri izrekanju kazni na podlagi 40. člena se kršitev predpisov proti dopingu obravnava kot druga kršitev le, kadar NAK lahko potrdi, da je športnik ali druga oseba zagrešila drugo kršitev predpisov proti dopingu potem, ko je športnik ali druga oseba prejela obvestilo v skladu s 7. členom Kodeksa (Ravnanje z rezultati), ali potem, ko je NAK vložil znatne napore v to, da izroči obvestilo ob prvi kršitvi predpisov proti dopingu. Če NAK tega ne more potrditi, se šteje, da gre za enotno prvo kršitev in izrečena kazen temelji na kršitvi, ki se kaznuje bolj strogo; kljub temu se lahko večkratne kršitve obravnavajo kot dejavnik za odločanje o oteževalnih okoliščinah (člen 39.7).
40.5 Če NAK po tem, ko je sprejela odločitev o prvi kršitvi predpisov proti dopingu, odkrije dejstva, ki vključujejo kršitev predpisov proti dopingu športnika ali druge osebe, ki je bila storjena pred obvestilom o prvi kršitvi, izreče NAK dodatno kazen, ki temelji na kazni, ki bi bila izrečena, če bi se obe storitvi razsojali istočasno. Rezultati na vseh prireditvah s pretečenim datumom in se nanašajo na prejšnje kršitve predpisov proti dopingu, se diskvalificirajo na podlagi določb 41. člena. Da bi se izognili oteževalnim okoliščinam (člen 39.7) na račun časovno predhodnih, a kasneje odkritih kršitev, mora športnik ali druga oseba prostovoljno in pravočasno priznati prejšnje kršitve predpisov proti dopingu, in sicer ob prejemu obvestila o prvi kršitvi, za katero je bila obtožena. Isto pravilo velja tudi, kadar NAK odkrije dejstva, ki vključujejo še eno predhodno kršitev po tem, ko je bila sprejeta odločitev glede druge kršitve predpisov proti dopingu.
Večkratna kršitev predpisov proti dopingu v osemletnem obdobju
40.6 V primerih uporabe določbe 40. člena se šteje, da gre za večkratne kršitve, če so kršitve predpisov proti dopingu storjene znotraj osemletnega (8) obdobja.
Diskvalifikacija rezultatov na tekmovanjih po odvzemu vzorcev
41. člen
41.1 Poleg samodejne diskvalifikacije rezultatov na tekmovanju, na katerem so bili pozitivni vzorci v skladu s 34. členom tega pravilnika (Samodejna izločitev rezultatov posameznika), se diskvalificirajo še vsi ostali tekmovalni rezultati, pridobljeni na dan pozitivnega odvzema vzorca (bodisi na tekmovanju ali izven tekmovanja), ali, ko je prišlo do druge kršitve predpisov proti dopingu, do začetka katerekoli začasne izključitve ali obdobja izločitve, razen če pravičnost ne nalaga drugače, z vsemi nadaljnjimi posledicami, vključno z odvzemom medalj, točk ali nagrad.
41.2 Pogoj za ponovno vključitev po tem, ko je bila ugotovljena kršitev predpisov proti dopingu, je, da športnik povrne vsa nagradna izplačila, ki so mu bila odvzeta na podlagi tega člena.
Nakazilo odvzetih nagradnih izplačil
41.3 Če predpisi mednarodne zveze ne določajo, da se odvzeta nagradna izplačila nakažejo drugim športnikom, se sredstva nakažejo za potrebe povračila stroškov odvzema, ki jih je imela organizacija proti dopingu pri potrebnih postopkih za povračilo nagradnih zneskov, potem pa se sredstva porabijo za povračilo stroškov organizacije proti dopingu pri ravnanju z rezultati v določeni zadevi in nazadnje se morebitni preostanek razporedi na osnovi predpisov mednarodne zveze.
Pričetek obdobja izločitve
42. člen
42.1 Razen v skladu z določbami spodaj, se obdobje izločitve prične na dan odločitve po obravnavi, na kateri se odloča o izločitvi, oziroma v primeru, da obravnava ni bila opravljena, na dan, ko je izločitev sprejeta ali drugače izrečena.
42.2 Obdobje začasne izključitve (bodisi izvršene bodisi prostovoljno sprejete) se prišteva k skupnemu obdobju izločitve, ki ga je treba odslužiti.
Odlogi/zamude, ki jih ni moč pripisati športniku ali drugi osebi
42.3 Kadar je prišlo do znatne zamude pri obravnavah ali pri drugih vidikih kontrole dopinga, ki jih ni mogoče pripisati športniku ali drugi osebi, lahko disciplinska komisija NAK določi začetek teka obdobja izločitve prej, na primer na dan odvzema vzorca ali z datumom storitve naslednje kršitve predpisov proti dopingu.
Pravočasno priznanje
42.4 Kadar športnik hitro (kar v vseh primerih pomeni, preden športnik ponovno tekmuje) prizna kršitev predpisov proti dopingu, potem ko ga je NAK soočil s kršitvijo predpisov proti dopingu, se čas izločitve prične z dnem odvzema vzorca ali z datumom, ko je bila storjena naslednja kršitev predpisov proti dopingu. Vendar se v vsakem primeru skladno s tem členom šteje, da športnik ali druga oseba odsluži vsaj polovico časa izločitve, ki teče od datuma, ko je bila športniku ali drugi osebi izrečena kazen, ali od datuma, ko je bila določena kazen na obravnavi.
42.5 Če je bila izrečena začasna izključitev in če jo je športnik upošteval, se mu to obdobje začasne izključitve prišteje h kateremukoli času izločitve, ki mu je bila na koncu naložena.
42.6 Če športnik prostovoljno pisno privoli v začasno izključitev pri NAK-u in se kasneje ne udeležuje tekmovanj, se mu to obdobje prostovoljne začasne izključitve prišteje h kateremukoli času izločitve, ki mu je bila na koncu naložena. Kopija športnikove privolitve v začasno izključitev se takoj pošlje vsem stranem, ki imajo pravico do obvestila o morebitni kršitvi predpisov proti dopingu v skladu s členom 14.1.
42.7 Kakršnokoli obdobje pred veljavnim datumom izreka začasne izključitve ali obdobje prostovoljne začasne izključitve se ne prišteva k času izločitve, ne glede na to, ali se je športnik odločil, da ne tekmuje, ali ga je izločila njegova ekipa.
Status med izločitvijo
43. člen
43.1 Noben športnik ali druga oseba, ki ji je bilo izrečeno obdobje izločitve, ne sme v času izločitve sodelovati na kakršen koli način ali v katerikoli vlogi v ekipi OKS-ZŠZ ali nacionalne športne zveze, tekmovanju ali dejavnosti (razen na uradnem izobraževanju proti dopingu in v programih rehabilitacije), ki jih organizira in je zanje odgovorna država podpisnica ali organizacija iz države podpisnice, vključno z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami ali klubi ali drugimi organizacijami članicami države podpisnice, vključno nacionalno panožno športno zvezo, ali na tekmovanjih, ki jih organizira ali zanje odgovarja katerakoli poklicna liga ali katerakoli organizacija, pristojna za nacionalno ali mednarodno prireditev.
43.2 Oseba, ki ji je bila izrečena sankcija izločitve v trajanju več kot štiri leta, lahko po končanem obdobju štirih let sankcije sodeluje na lokalnih športnih prireditvah, in sicer v disciplinah, v katerih ni zagrešila kršitve predpisov proti dopingu, toda le tako dolgo, dokler športni dogodek ni na takšni ravni, da bi taki osebi omogočala napredovanje posredno ali neposredno (ali z zbiranjem točk) na tekmovanje na ravni nacionalne prireditve ali mednarodne prireditve. Oseba, ki je v času izločitve, je v tem času tudi predmet testiranja.
Kršitev prepovedi udejstvovanje v času izločitve
43.3 Kadar športnik ali druga oseba, ki ji je bil izrečen čas izločitve, krši prepoved udejstvovanja v času, kot to določa člen 43.1, se rezultati takšnega udejstvovanja diskvalificirajo in prične čas izločitve, ki je bil izrečen, teči ponovno od začetka in sicer od datuma kršitve. Novo obdobje izločitve se lahko skrajša na podlagi člena 39.3, če športnik ali druga oseba dokaže, da gre za lahko malomarnost pri kršitvi prepovedi udejstvovanja. O tem, ali je športnik ali druga oseba kršila prepoved udejstvovanja, in o tem, ali je skrajšanje na podlagi člena 39.3 primerno, odloča organizacija proti dopingu, ki je vodila postopek glede izreka prvotnega časa izločitve.
Zadržanje finančne pomoči v času izločitve
43.4 Za kršitev predpisov proti dopingu, ki ne vključuje skrajšanja kazni zaradi posebnih snovi na podlagi 38. člena, država podpisnica, članica podpisnice, vključno z nacionalno panožno športno zvezo in vlado takšni osebi tudi zadrži delež ali vso finančno pomoč ali druge s športom povezane koristi.
Obnovitveno testiranje
44. člen
44.1 Kot pogoj za ponovno pridobitev ustreznosti ob koncu določenega obdobja izločitve mora biti športnik med trajanjem obdobja izločitve ali začasne izključitve na voljo za testiranje zunaj tekmovanja, ki ga opravi NAK, pristojna nacionalna panožna športna zveza in/ali katerakoli pooblaščena organizacija proti dopingu, in mora na zahtevo dati točne podatke o prebivališču, kot to določajo členi od 15.4 do 15.8 (Zahteve glede prebivališča).
44.2 Če se športnik zaradi izreka obdobja izločitve umakne iz športa in je tudi izločen z registriranih seznamov za testiranje zunaj tekmovanja in bi se takšen športnik pozneje želel ponovno vključiti v šport, se mu to omogoči šele potem, ko športnik o tem obvesti NAK, OKS-ZŠZ, pristojno nacionalno panožno športno zvezo in ustrezne organizacije za boj proti dopingu in je na voljo za testiranje zunaj tekmovanja v daljšem obdobju, kot je predvideno v členu 15.10, ali v obdobju izločitve, ki mu je preostalo od datuma, ko se je umaknil iz športa.
Posledice za moštveni šport
45. člen
Testiranje v moštvenih športih
45.1 Če obstaja sum, da je več posameznikov nekega moštva v moštvenih športih kršilo predpise proti dopingu v skladu s 7. členom (Ravnanje z rezultati) v povezavi z določeno prireditvijo, odgovorni organ za organizacijo prireditve opravi ciljno testiranje moštva med tekmovanjem.
Posledice za moštveni šport
45.2 Če je med prireditvijo več članov moštva kršilo pravila proti dopingu, lahko odgovorni organ prireditve izreče primerno kazen celotni ekipi (npr. odvzem točk, izključitev iz tekmovanja ali prireditve ali druge kazni) poleg posledic, ki so bile naložene posameznemu športniku(om), ki so kršili predpise proti dopingu.
Odgovorni organ prireditve lahko uvede strožje posledice za moštveni šport
45.3 Odgovorni organ prireditve lahko za neko prireditev uvede pravila, ki predvidevajo strožje posledice, kakor so določene v členu 11.2.
Sankcije za nacionalne panožne športne zveze
46. člen
46.1 Nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki ne ravnajo v skladu z določili tega pravilnika ali ga ne izvajajo, lahko OKS – ZŠZ in/ali ministrstvo, pristojno za šport, zadrži delež ali vsa finančna in druga nedenarna pomoč.
46.2 OKS – ZŠZ lahko prekliče članstvo ali priznanje nacionalne panožne športne zveze, dokler pravila nacionalne panožne športne zveze proti dopingu niso skladna s tem pravilnikom in Kodeksom.


X. PRITOŽBENI POSTOPEK
47. člen
47. 1 Zoper odločbe, ki so bile sprejete na podlagi tega pravilnika, je možna pritožba v skladu z določbami 47. člena tega pravilnika ali v skladu z določbami Kodeksa. Takšne odločbe ostanejo v času pritožbe v veljavi, razen če pritožbeni organ ne odloči drugače.
47. 2 Kadar ima WADA pravico do pritožbe na podlagi 47. člena in pritožbe na končno odločbo NAK-a, se WADA pritoži neposredno na CAS, ne da bi morala predhodno izkoristiti vse druge možnosti znotraj postopka NAK.
Pritožbe na odločbe glede kršitev predpisov proti dopingu,
posledice in začasne izključitve
47. 3 Pritožba na odločbo, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, na izrek sankcije za kršitev predpisov proti dopingu, na odločbo, da ni bilo kršitve predpisov proti dopingu, na odločbo, da se postopek glede kršitve predpisov proti dopingu ne more nadaljevati zaradi postopkovnih razlogov (vključno z npr. odredbo); na odločbo na podlagi člena 43.2 (prepoved udejstvovanja v času izločitve); da NAK ni pristojna za ukrepanje v primeru domnevne kršitve predpisov proti dopingu in za izrekanje sankcije, ter na odločbo, da se ne pristopi k nasprotni analitični ugotovitvi ali netipični ugotovitvi pri kršitvi predpisov proti dopingu, na odločbo, da se ne nadaljuje s postopkom proti kršitvi predpisov proti dopingu po zaključeni preiskavi na podlagi člena 7.4, na odločbo o izreku začasne izključitve, ki je rezultat začasne obravnave ali kršitve členov 27.1 in 27.2, se lahko vloži izključno v skladu z določbami tega člena 47.3.
a) V primerih, ko gre za tekmovanje na mednarodni prireditvi, ali v primerih, ko gre za športnika mednarodnega razreda, se lahko pritožba vloži izključno pri Mednarodnem razsodišču za šport (“CAS”) v skladu z določbami, ki veljajo za to razsodišče.
b) V primerih, ki vključujejo športnike nacionalnega razreda, kot jih opredeljujejo nacionalne organizacije proti dopingu, ki nimajo pravice do pritožbe v skladu s členom 47.3(a), se pritožba lahko vloži pri arbitraži NAK.
Osebe, ki imajo pravico do pritožbe
48. člen
48.1 Brez poseganja v pristojnost CAS in v skladu z njegovimi pravili, imajo skladno s členom 47.3(a), pravico do pritožbe na CAS naslednje zainteresirane stranke:
a) športnik ali druga oseba, glede katere je bila izdana odločba, ki je predmet pritožbe;
b) druga stranka v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je predmet pritožbe;
c) zadevna mednarodna zveza;
d) Mednarodni olimpijski komite ali Mednarodni paraolimpijski komite, v primerih, ko bi odločba lahko vplivala na olimpijske igre ali na paraolimpijske igre, vključno z odločitvami o izločitvi glede olimpijskih iger ali paraolimpijskih iger, in
e) WADA.
48.2 V primerih iz člena 47.2(b) imajo pravico do pritožbe pri arbitraži NAK najmanj naslednje stranke:
a) športnik ali druga oseba, glede katere je bila izdana odločba, ki je predmet pritožbe;
b) druge osebe v zadevi, v kateri je bila sprejeta odločba, ki izkažejo pravni interes
c) zadevna mednarodna zveza;
d) nacionalni olimpijski komite;
e) športnikova nacionalna organizacija proti dopingu in
f) WADA.
48. 3 V primerih iz člena 47.3(b) imajo pravico do pritožbe pri CAS tudi WADA in mednarodne zveze, ob upoštevanju odločitev, ki jih sprejme arbitraža NAK.
48.4 Edina oseba, ki ima ne glede na določbe tega pravilnika pravico do pritožbe na začasno izključitev, je športnik ali druga oseba, ki ji je bila izrečena sankcija začasne izključitve.
48.5 Skrajni rok za vložitev pritožbe ali posredovanje WADA je:
(a) Enaindvajset (21) dni po zadnjem dnevu, ko je imela katerakoli stran v postopku pravico do pritožbe, ali
(b) Enaindvajset (21) dni po tem, ko WADA prejme celotni spis glede odločbe..
Nepravočasna odločba NAK-a
48.6 Če v izjemnem primeru NAK ne uspe v razumnem roku, ki ga postavi WADA, sprejeti odločbe glede tega, ali je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, se lahko WADA odloči za pritožbo neposredno na CAS, kot da je NAK sprejel odločbo, da ni bilo kršitve predpisov proti dopingu. Če senat CAS odloči, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu in da je WADA ravnala razumno z neposredno pritožbo na CAS, NAK povrne stroške, ki jih je imela WADA, in stroške njenih odvetnikov za pripravo pritožbe.
Arbitraža NAK
49. člen
49.1 Ministrstvo, pristojno za šport, in izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno arbitražo NAK.
49.2 Arbitri se imenujejo za dobo 6 let.
49.3 Arbitražo NAK sestavlja petnajst (15) stalnih arbitrov, in sicer: pet (5) arbitrov – pravnih strokovnjakov na področju dopinga, pet (5) arbitrov – strokovnjakov medicinske stroke in pet (5) arbitrov – vrhunskih športnikov (vključno z bivšimi vrhunskimi športniki).
49.4 Arbitražni senat je sestavljen iz petih (5) članov. Posamezni arbitražni senat se oblikuje tako, da vsaka stranka postopka s stalne liste arbitrov izbere dva člana, ti pa z večino s stalne liste arbitrov izberejo predsednika senata. Predsednik senata je lahko samo pravni strokovnjak na področju dopinga.
49.5 V primeru, da eden od članov arbitraže NAK umre ali odstopi, ministrstvo, pristojno za šport, in izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno osebo, ki zapolni nastalo prazno mesto. Oseba, ki je bila imenovana na ta način, se imenuje za preostalo obdobje člana, ki ga nadomesti v arbitraži NAK.
49.6 Arbiter je lahko ponovno imenovan.
Pristojnost arbitraže NAK
50. člen
50.1 Arbitraža NAK ima pooblastila za obravnavanje in odločanje izključno glede tistih zadev, ki izhajajo iz pritožb na podlagi tega pravilnika. Zlasti ima arbitraža NAK pooblastila, da odloči o posledicah, ki so izrečene na podlagi tega pravilnika.
50.2 Arbitraža NAK je neodvisna in nepristranska pri izpolnjevanju svojih obveznosti.
50.3 Arbitraža NAK ima vsa pooblastila, potrebna in primerna za izvajanje svojih nalog.
Obravnave pred arbitražo NAK
51. člen
51.1 Oseba, ki ima pravico do pritožbe na odločbo disciplinske komisije NAK, in želi pravico uveljaviti, mora predložiti pritožbo pri arbitraži NAK v roku (14) dni od dneva sprejete odločitve disciplinske komisije NAK.
51.2 Imenovani člani arbitražnega senata predhodno ne smejo biti vpleteni v konkretno zadevo. Še zlasti ne sme biti nobeden od članov predhodno vpleten v postopke z vlogo za TI ali reševanja kakršnekoli pritožbe istega športnika, ki je stranka v obravnavani zadevi. Vsak član arbitražnega senata razkrije ob imenovanju predsedniku vse podrobnosti, ki bi lahko vplivale na nepristranskost v zvezi s katerokoli stranko v postopku.
51.3 V primeru, da član arbitraže NAK, ki je bil imenovan v arbitražni senat z namenom, da sodeluje pri obravnavi konkretne zadeve, iz kateregakoli razloga ne želi ali ne more sodelovati pri obravnavi, lahko predsednik imenuje nadomestnega člana ali nov obravnavni senat.
51.4 Arbitraža NAK ima vsa pooblastila, ob svoji absolutni diskreciji, da imenuje strokovnjaka, ki pomaga ali svetuje arbitraži v skladu z njenimi zahtevami.
51.5 NAK ima pravico sodelovati pri postopkih in obravnavah arbitraže NAK kot udeleženec.
51.6 Mednarodna zveza in/ali nacionalna panožna športna zveza, kolikor ne sodeluje v postopku, nacionalni olimpijski komite, kolikor ne sodeluje v postopku, in WADA imajo pravico do sodelovanja pri obravnavah arbitraže NAK kot opazovalci.
51.7 Obravnave na podlagi tega člena se morajo zaključiti čimprej, najkasneje pa v roku treh (3) mesecev po sprejeti odločitvi disciplinske komisije NAK, razen, kjer veljajo posebne okoliščine.
51.8 Obravnave v zvezi s prireditvami se lahko opravijo prednostno.
Postopek pred arbitražo NAK
52. člen
52.1 Glede na določila tega pravilnika lahko arbitraža NAK sama odloča o načinu svojega dela.
52.2 Obravnave arbitraže NAK so odprte za javnost, razen če arbitraža NAK odloči, da gre za posebne okoliščine, ki narekujejo nasprotno odločitev.
52.3 Pritožnik predstavi svoje razloge, nasprotna stranka ali stranke pa lahko vložijo odgovor na pritožbo.
52.4 Če katera od strank ni prisotna na obravnavi po prejemu obvestila, se šteje, da se je odrekla pravici do sodelovanja na obravnavi. Ta pravica se lahko iz utemeljenih razlogov ponovno vzpostavi.
52.5 Vsaka stranka ima pravico do zastopanja na obravnavi na lastne stroške.
52.6 Vsaka stranka ima na obravnavi pravico do tolmača, če senat to oceni za potrebno. Senat določi tolmača in odloči o tem, kdo nosi stroške tolmača.
52.7 Vsaka stranka v postopku ima pravico do predložitve dokazov, vključno s pravico do predlaganja in zaslišanja prič (predmet diskrecijske pravice senata je, da dovoli pričanje po telefonu ali preko pisnih izjav, bodisi po faksu, elektronski pošti ali na drug način).
52.8 Dejstva v zvezi s kršitvami predpisov proti dopingu se lahko ugotovijo na osnovi zanesljivih sredstev, vključno s priznanjem. Arbitraža NAK lahko sprejme dokaze, vključno s posrednimi dokazi, po svoji lastni presoji, in ima pravico, da ovrednoti dokaze po lastni presoji.
52.9 Arbitraža NAK lahko preloži ali prekine obravnavo.
52.10 Arbitraža NAK lahko na zahtevo ene od strank v postopku ali na lastno pobudo zahteva od ene ali več strank, da pred obravnavo predloži senatu in/ali vsem strankam v postopku dodatne podrobnosti v zadevi, ki jih bo ta stranka predstavila na obravnavi, vključno s tem, katere priče namerava predlagati na obravnavi, in ta stranka mora upoštevati ta navodila.
52.11 Če stranka ne upošteva zahtev in navodil arbitraže NAK, senat obravnavo vseeno opravi. Senat lahko takšno neupoštevanje zahtev upošteva pri sprejemanju svoje odločitve.
52.12 Obravnave se lahko snemajo. Posnetki ostanejo v lasti in posesti NAK.
Odločbe Arbitraže NAK
53. člen
53.1 Posvetovanja glede odločitev arbitraže NAK so tajna.
53.2 Ločena mnenja se zabeležijo in pisno obrazložijo. Večinsko mnenje predstavlja tudi končno odločitev arbitraže NAK.
53.3 Odločba arbitraže NAK se izda pisno, datira in podpiše ter vsebuje kratko obrazložitev. V vsaki zadevi, v kateri je obdobje izločitve odpravljeno na podlagi členov 39.1 in 39.2 (Brez krivde) ali skrajšano na podlagi člena 39.3 (Lahka malomarnost), se v odločbi obrazloži podlaga za odpravo ali skrajšanje.
53.4 Odločba arbitraže NAK se pošlje strankam v postopku in NAK-u, če ta ni udeležen v postopku, čimprej po končani obravnavi.
Pritožbe na odločitve glede odobritve ali zavrnitve TI
54. člen
54.1 Na odločitve NAK o zavrnitvi TI, ki jih WADA ni spremenila, se lahko športnik mednarodnega razreda pritoži izključno na CAS, na arbitražo NAK pa se pritožba vloži, če športnik ni športnik mednarodnega razreda. Če arbitraža NAK spremeni odločitev o zavrnitvi TI, se na takšno odločitev lahko pritoži WADA pri CAS. V arbitraži NAK, ki obravnava pritožbe na podlagi tega člena, ne smejo biti člani OTI.
54.2 Na odločitev WADA o spremembi odobritve ali zavrnitve TI se lahko pred CAS, v skladu s pravili CAS, pritoži le športnik ali NAK.
54.3 Kadar NAK ne ukrepa na ustrezno predloženo vlogo za TI v razumnem roku, se lahko neodločitev NAK-a šteje kot zavrnitev in služi kot osnova za vložitev pritožbe na podlagi tega člena.
Pritožbe na odločitve, sprejete na podlagi 46. člena
55. člen
Na odločitve NAK, sprejete na podlagi 46. člena tega pravilnika (Sankcije za nacionalne panožne športne zveze), se lahko izključno na CAS pritoži prizadeta nacionalna panožna športna zveza.


XI. POROČANJE
56. člen
Poročanje o TI
56.1 NAK nemudoma poroča o vsaki TI, ki je bila odobrena športniku (razen tistih športnikov, ki niso na registriranem seznamu za testiranje NAK-a), pristojni mednarodni zvezi, športnikovi nacionalni panožni športni zvezi in WADA.
Poročanje o testiranju
56.2 NAK posreduje WADA tekoče informacije o prebivališču športnikov. WADA omogoči dostop do te informacije ostalim organizacijam proti dopingu, ki imajo pooblastila za testiranje športnikov.
56.3 NAK poroča WADA o vseh testiranjih na tekmovanju in izven tekmovanja, kakor hitro je to mogoče po tem, ko so bila ta testiranja opravljena.
56.4 Te informacije se vedno ohranjajo v strogi tajnosti; uporabljajo se izključno za načrtovanje, koordiniranje ali izvedbo testiranja in se uničijo potem, ko ne služijo več svojemu namenu.
Poročanje o ravnanju z rezultati
56.5 Ko nacionalna panožna športna zveza prejme nasprotno analitično ugotovitev o enem od svojih športnikov, mora NAK v svojem imenu sporočiti naslednje informacije mednarodni zvezi in WADA najkasneje ob koncu postopka, kot je opisano v 19. členu tega pravilnika (Začetni pregled glede nasprotnih analitičnih ugotovitev): športnikovo ime in priimek, državo, šport in disciplino, ali je bil test opravljen na tekmovanju ali izven tekmovanja, datum odvzema vzorca in laboratorijski rezultat. Iste stranke je treba redno obveščati o statusu in ugotovitvah, vključno z ravnanji z rezultati, obravnavami in pritožbami.
56.6 Če športnik zahteva analizo vzorca B, NAK o rezultatih te analize obvesti mednarodno zvezo in WADA.
56.7 Glede vsakega primera, v katerem je bilo obdobje izločitve odpravljeno na podlagi členov 39.1 in 39.2 (Brez krivde) ali skrajšano na podlagi člena 39.3 (Lahka malomarnost), NAK posreduje kopije obrazložene odločitve mednarodni zvezi in WADA.
Poročanje v skladu s Kodeksom
56.8 NAK letno objavi splošno statistično poročilo o svoji dejavnosti glede kontrole dopinga v koledarskem letu in pošlje kopijo WADA.
XII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
57. člen
NAK, športnikova nacionalna organizacija proti dopingu ali druga nacionalna panožna športna zveza, disciplinska komisija NAK ali katerakoli druga oseba ne sme javno razkriti ali javno poročati o identiteti športnika, čigar vzorci so bili pozitivni v nasprotnih analitičnih ugotovitvah, ali o osebah, ki so bile osumljene kršitve predpisov proti dopingu, ki izhajajo iz tega pravilnika, dokler ni končano administrativno preverjanje, kot to določata člena 19.1 in 24.1 tega pravilnika. NAK objavi javno poročilo o obstoju primera proti dopingu najkasneje dvajset (20) dni po tem, ko je bilo na obravnavi na podlagi 31. in 32. člena tega pravilnika (Disciplinski postopek) ugotovljeno, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, ali pa, ko obravnava ni bila opravljena. Ta objava vsebuje ime vpletene osebe in obrazložitev odločitve.


XIII. MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE ODLOČB
58. člen
Priznavanje odločb, ki izhajajo iz tega pravilnika
58.1 Brez poseganja v pristojnost drugih protidopinških pravil morajo vse organizacije proti dopingu in vse njihove pridružene organizacije članice priznavajo vse odločbe disciplinske komisije NAK ali CAS ali arbitraže NAK glede kršitve predpisov proti dopingu v pristojnosti NAK, in te organizacije tudi zagotovijo potrebne ukrepe, da so te odločbe učinkovite, pri čemer imajo pravico do pritožbe.
Priznavanje odločb drugih organizacij
58.2 NAK, nacionalne športne organizacije, disciplinska komisija NAK in arbitraža NAK priznavajo in spoštujejo vsa testiranja, TI in rezultate obravnav ali druge razsodbe katerekoli podpisnice Kodeksa, ki so skladne s Kodeksom in so v pristojnosti podpisnice, pri čemer imajo pravico do pritožbe.
58.3 NAK in nacionalne panožne športne zveze lahko priznajo enaka dejanja drugih organizacij, ki niso sprejele Kodeksa, če so pravila teh organizacij skladna s Kodeksom.


XIV. ČASOVNA OMEJITEV POSTOPKA
59. člen
Po osmih letih od dneva kršitve predpisov proti dopingu proti športniku ali drugi osebi ni več mogoče začeti postopka zaradi kršitve predpisov proti dopingu v skladu s tem pravilnikom.


XV. FINANCIRANJE
60. člen
60.1 Sredstva za delovanje NAK zagotovita ustanovitelja.
60.2 Sredstva za kontrolo dopinga izven programa NAK zagotovi organizator tekmovanja.


XVI. SPREMEMBE & RAZLAGA PRAVILNIKA
61. člen
Spremembe
61.1 NAK je odgovorna za nadzor nad izvajanjem in potrebnimi spremembami določb tega pravilnika, vključno z implementacijo sprememb Kodeksa. Pri tem procesu sodelujejo vsi udeleženci in nacionalne panožne športne zveze.
61.2 Spremembe tega pravilnika, ki jih predlaga NAK, sprejmeta izvršni odbor OKS-ZŠZ in ministrstvo, pristojno za šport. NAK sproti obvešča nacionalne panožne športne zveze o vseh spremembah.
61.3 Spremembe pravilnika začnejo veljati in jih nacionalne panožne športne organizacije začnejo izvajati tri mesece po sprejemu sprememb, razen če ni v spremembah pravilnika drugače določeno.
Razlaga
61.4 Naslovi členov v tem pravilniku se uporabljajo zgolj zaradi preglednosti in se ne štejejo za vsebinski del tega pravilnika oziroma nimajo vpliva na vsebino določb, na katere se nanašajo.
61.5 DEFINICIJE in standardi so sestavni del tega pravilnika.
61.6 Razen, kadar je navedeno drugače, se sklicevanje na člene nanaša na člene tega pravilnika.
61.7 Ta pravilnik se vedno interpretira in uporablja kot neodvisno in avtonomno besedilo na način, ki je konsistenten z veljavnimi določbami Kodeksa. Komentarji k različnim določbam Kodeksa se uporabljajo, kadar je to potrebno zaradi lažjega razumevanja in interpretacije tega pravilnika.


XVII. INFORMACIJE IN OBVESTILA
62. člen
Informacije
62.1 V zvezi z izvajanjem tega pravilnika se šteje, da se vsaka oseba, ki je posredovala informacijo katerikoli organizaciji ali osebi v skladu s tem pravilnikom, strinja s tem, da lahko takšno informacijo pristojna organizacija ali oseba uporabi za namene izvajanja tega pravilnika.
Obvestila
62.2 V zvezi z vsemi obvestili v tem pravilniku veljajo določbe člena 62.2 do 62.6 (Obvestila).
62.3 Vsak športnik z registriranega seznama za testiranje NAK-a je dolžan posredovati NAK-u naslov, na katerega se mu lahko pošiljajo obvestila; v primeru spremembe naslova je športnik dolžan o tem obvestiti NAK.
62.4 Obvestila se športniku z registriranega seznama za testiranje NAK-a pošiljajo po redni pošti na naslov, ki ga je NAK-u posredoval športnik. Šteje se, da so takšna obvestila dostavljena po preteku treh (3) delovnih dni od datuma pošiljanja.
62.5 Obvestilo drugim športnikom ali drugim osebam se pošlje po redni pošti na naslov, ki ga je posredoval ta športnik ali oseba. Šteje se, da so takšna obvestila dostavljena po preteku treh (3) delovnih dni od datuma pošiljanja.
62.6 NAK lahko, po predhodnem dogovoru z naslovnikom, kot alternativo ali pa kot dodatno možnost k obvestilu po redni pošti, uporabi tudi druge načine komunikacije, vključno z, na primer, telefaksom, elektronsko pošto ali telefonom.


XVIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI, VELJAVNOST IN ZAKONODAJA
63. člen
Začetek veljavnosti
63.1 Ta pravilnik začne veljati, ko ga predhodno potrdita oba ustanovitelja NAK-a. Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik proti dopingu NAK u dne 29. 10. 2008.
63.2 Ta pravilnik se ne uporablja za nazaj, za zadeve, ki so se začele pred datumom začetka veljavnosti tega pravilnika. Izjemni ugovori, pritožbe in vloge za obnovo, ki so se začele v okviru prejšnjih predpisov proti dopingu NAK, nacionalnega olimpijskega komiteja ali nacionalne panožne športne zveze, se zaključijo na podlagi določb tega pravilnika in se te odločitve smiselno priznajo v okviru tega pravilnika. Obdobja izjemnih izključitev v okviru prejšnjih predpisov proti dopingu NAK, nacionalnega olimpijskega komiteja ali nacionalne panožne športne zveze se priznajo tudi v okviru tega pravilnika.
Veljavnost
63.3 Kakršnokoli odstopanje od tega pravilnika ali postopkov v skladu s pravilnikom ne more razveljaviti ugotovitev, odločitev ali rezultatov, razen če je odstopanje tako, da povzroča dvom v vsebino teh ugotovitev, odločitev ali rezultatov.
63.4 Če se ugotovi, da je kakšna določba tega pravilnika iz kateregakoli razloga nepopolna, neizvedljiva ali nezakonita, ostane ta pravilnik še naprej v veljavi, razen take določbe, ki se šteje za izbrisano v delu, v katerem je nepopolna, neizvedljiva ali nezakonita.
63.5 Vsa dejanja bona fide, ki jih stori katerakoli oseba pri izvajanju tega pravilnika, ostanejo veljavna, tudi če se kasneje ugotovi, da je prišlo do pomanjkljivosti glede imenovanja, usposobljenosti ali pooblastil osebe, ki je tako ravnala.
Veljavna zakonodaja
64. člen
64.1 Za vsa vprašanja, ki so povezana s tem pravilnikom, se smiselno uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.
64.2 Šteje se, da ta pravilnik predstavlja arbitražni dogovor, pri tem pa vsi postopki pred disciplinsko komisijo NAK skladno z 32. členom, ali pred arbitražo NAK skladno z 52. členom, predstavljajo arbitražne postopke s sedežem na ozemlju Republike Slovenije, za katerega velja zakon, ki ureja arbitraže v Republiki Sloveniji.
64.3 V skladu z veljavno zakonodajo se bo kar v največji dovoljeni meri:
a) upoštevalo izključno določbe 47. člena tega pravilnika v primeru kateregakoli preverjanja tega pravilnika ali odločbe, sprejete na podlagi tega pravilnika, in se ne bo zatekalo k sodišču ali kakšnemu drugemu telesu; in
b) za vse udeležence se šteje, da so se odrekli pravici do pritožbe ali do iskanja preverjanja ali drugega preizkusa katerekoli odločbe, ki jo je sprejela disciplinska komisija NAK, arbitraža NAK-a, ali senat CAS-a v skladu s tem pravilnikom.
64.4 Nad tem pravilnikom in nad vsemi odločitvami, sprejetimi na njegovi podlagi, so izključno pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.
Omejitev obveznosti
64.5 Nihče iz NAK-a ali njegov član, direktor, uradnik, zaposleni, agenti, predstavniki in druge osebe, vključene v delovanje tega pravilnika, nima na kakršen koli način kakšne obveznosti do dejanj ali do opuščenih dejanj v dobri veri v povezavi s politiko uveljavljanja tega pravilnika.
PRILOGA 1
DEFINICIJE
Arbitraža NAK: Razsodišče, ki ga imenujeta ministrstvo, pristojno za šport, ter izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez zaradi reševanja pritožb na odločitve disciplinske komisije NAK.
Brez krivde: Športnikova trditev, da ni vedel oziroma sumil in tudi ne bi mogel vedeti ali sumiti, kljub največji pazljivosti, da je bil vzel/uporabil ali mu je bila ponujena nedovoljena snov ali nedovoljen postopek.
Brez predhodnega obvestila: Kontrola dopinga, ki poteka brez predhodnega opozorila športniku in kjer je športnik neprenehoma nadzorovan od prvega obvestila dalje o zagotavljanju vzorca.
CAS: Mednarodno razsodišče za šport.
Ciljno testiranje: Izbor športnikov za testiranje, kjer se izbere specifične športnike ali skupine športnikov na nenaključni osnovi za testiranje ob določenem času.
Disciplinska komisija NAK: Odbor, ki ga imenujeta ministrstvo, pristojno za šport, ter izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez zaradi reševanja zadev glede domnevnih kršitev tega pravilnika.
Ekipa NOK: katerakoli slovenska olimpijska ekipa ali druga ekipa, ki jo izbere OKS.
Izločitev: Glej posledice kršitev predpisov proti dopingu zgoraj.
Izven tekmovanja: Kontrola dopinga, ki se ne izvaja na tekmovanju.
Javna razgrnitev ali javno poročilo: Ima za cilj razdelitev oziroma razširitev informacije splošni javnosti ali osebam, razen osebam, ki imajo pravico do obvestila že prej, skladno s 14. členom Kodeksa.
Kodeks: Svetovni kodeks proti dopingu, prvič sprejet 5. marca 2003, in njegove kasnejše dopolnitve.
Kontrola dopinga: Vsi koraki ali postopki, ki vključujejo načrtovanje razporeditve testiranja do končnega stanja v primeru pritožbe, vključno z vsemi koraki in s postopki medtem, kot na primer določbe o informaciji glede prebivališča, odvzemu vzorcev in ravnanju z njimi, laboratorijski analizi, izjemah zaradi uporabe v terapevtske namene, ravnanju z izvidi in obravnavi.
Lahka malomarnost: Športnikova trditev, da je njegova krivda, ko gledamo celotne okoliščine in ko upoštevamo kriterije, ki veljajo v primerih “brez krivde”, majhnega pomena v odnosu do kršitve pravil proti dopingu.
Mednarodna prireditev: Prireditev, na kateri je za izvedbo odgovorna organizacija mednarodni olimpijski komite, mednarodni paraolimpijski komite, mednarodna zveza, organizacija za pripravo velikih mednarodnih prireditev ali druga mednarodna organizacija ali če ta organizacija imenuje tehnično osebje za prireditev.
Mednarodni standard: Standard, ki ga je sprejela WADA v podporo Kodeksu. Spoštovanje mednarodnega standarda (v nasprotju z drugim alternativnim standardom, s prakso in postopkom) zadostuje za ugotovitev, da so bili postopki, ki jih zajemajo mednarodni standardi, primerno izvedeni.
Mladoletnik: Fizična oseba, ki se ne šteje za polnoletno skladno z veljavno zakonodajo njene države prebivanja.
Moštveni šport: Šport, pri katerem je dovoljeno zamenjati igralca med tekmovanjem.
Na tekmovanju: Če ni določeno drugače v pravilih mednarodne zveze ali druge organizacije proti dopingu, je “testiranje na tekmovanju” testiranje, pri katerem športnik izbran za odvzem vzorca v zvezi z določenim tekmovanjem.
Nacionalna organizacija proti dopingu: Organ/i, ki so jim države določile prvenstveno pooblastilo in odgovornost za sprejemanje in izvajanje pravil boja proti dopingu, za usmerjanje jemanja vzorcev, za vodenje izvidov in izvajanje zasliševanj na nacionalni ravni. To vključuje ustanovo, ki jo imenuje večje število držav, da delujejo kot regionalna organizacija proti dopingu za te države. Če tega ni/-so storila/-e organizacija/-e nosilka/-e javne/-ih oblasti, je odgovorni organ nacionalni olimpijski komite ali njegov pooblaščenec. Za potrebe tega pravilnik je ta organ NAK.
Nacionalna panožna športna zveza: Društvo za posamezno športno panogo, ki je včlanjeno v Olimpijski komite Slovenije ali v mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
Nacionalna prireditev: Športna prireditev, ki vključuje športnike mednarodnega in nacionalnega razreda in ki ni mednarodna prireditev.
Nacionalni olimpijski komite: Organizacija, ki jo priznava mednarodni olimpijski komite. Izraz nacionalni olimpijski komite zajema tudi nacionalno športno konfederacijo v tistih državah, kjer nacionalna športna konfederacija izvaja naloge, tipične za nacionalni olimpijski komite, na področju boja proti dopingu.
NAK: Nacionalna antidopinška komisija.
Nasprotna analitična ugotovitev (pozitiven rezultat): Poročilo laboratorija ali druge od WADA priznane ustanove za testiranje, ki skladno z Mednarodnimi standardi za laboratorije in ustrezno tehnično dokumentacijo v vzorcu ugotavlja prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih presnovkov (metabolitov) ali označevalcev (markerjev) (vključno s povečano prisotnostjo endogenih snovi), ali dokaz o uporabi nedovoljenega postopka.
Nedovoljeni postopek: Vsak postopek s takšnim opisom na seznamu nedovoljenih snovi in postopkov.
Nedovoljene snovi: Vsaka snov, ki je tako opisana na seznamu nedovoljenih snovi in postopkov.
Neodvisni opazovalni program: Skupina opazovalcev, ki pod nadzorom WADA opazuje in nadzoruje postopek kontrole dopinga na določeni prireditvi in ji o svojih opažanjih poroča. Če opravlja WADA testiranje na določeni prireditvi, morajo biti opazovalci pod nadzorom neodvisne organizacije.
Organizacija proti dopingu: Podpisnica, ki je odgovorna za sprejetje predpisov, za začetek izvajanja ali uveljavljanje kateregakoli dela postopka kontrole dopinga. To na primer vključuje tudi mednarodni olimpijski komite, mednarodni paraolimpijski komite, organizacijo za pripravo velikih športnih prireditev, ki izvajajo testiranje na njihovih prireditvah, WADA, mednarodne športne zveze in nacionalne organizacije za boj proti dopingu.
Organizacije za pripravo velikih mednarodnih prireditev: Celinske organizacije nacionalnih olimpijskih komitejev in drugih mednarodnih organizacij za več športov, ki delujejo kot odgovorne organizacije za katero koli kontinentalno, regionalno ali drugo mednarodno prireditev.
Oseba: Fizična oseba ali organizacija ali drug organ.
Odbor za TI (Komisija za zdravstveno varstvo športnikov): odbor za terapevtske izjeme, ki deluje v okviru NAK.
Označevalec – marker: Spojina, skupina spojin ali bioloških parametrov, ki označujejo uporabo nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov.
Podpisnice: Tiste organizacije, ki Kodeks podpišejo in se strinjajo z njegovim izvajanjem, vključno z mednarodnim olimpijskih komitejem, mednarodnim paraolimpijskim komitejem, nacionalnimi olimpijskimi komiteji, organizacijami za velike športne prireditve, nacionalnimi organizacijami za boj proti dopingu in WADA.
Posest: Dejanska, fizična posest ali posredna posest (ki jo najdemo samo v primerih, ko ima oseba izključni nadzor nad nedovoljenimi snovmi/postopki ali nad objekti, kjer obstaja nedovoljena snov ali postopek); v primerih, ko oseba nima izključnega nadzora nad nedovoljenimi snovmi/postopki ali nad objekti, kjer obstaja nedovoljena snov ali postopek, se posredna posest ugotavlja le, če je oseba vedela za prisotnost nedovoljene snovi/postopka in je nameravala izvajati nadzor nad njim. Vendar se v primerih, ko gre samo za posest, ne šteje za kršitev predpisov proti dopingu, če je oseba pred prejemom kakršnegakoli obvestila o tem, da je kršila pravila proti dopingu, izvedla določene ukrepe, s katerimi je želela pokazati, da nikoli ni nameravala imeti posesti, in se je tudi odpovedala posesti z jasno izjavo pri organizaciji proti dopingu.
Poskus: Namerno sodelovanje pri dejanjih, ki predstavljajo pomemben korak, ki vodi h kršitvi predpisov proti dopingu. Pogoj je, da ne obstoji kršitev predpisov proti dopingu, ki temelji samo na poskusu kršitve pravil, če človek zavrne poskus, preden je poskus ugotovila tretja oseba, ki ni bila vključena v poskus.
Posledice kršitev predpisov proti dopingu: Kršitev predpisov proti dopingu športnika ali drugega človeka ima lahko eno izmed naslednjih posledic:
(a) Diskvalifikacija pomeni, da so športnikovi rezultati zlasti na tekmovanjih in na prireditvah neveljavni z vsemi posledicami, kot so vrnitev medalje, točk in nagrad; (b) Izločitev pomeni, da je športnik ali drug človek izločen iz sodelovanja na kateremkoli tekmovanju ali iz druge dejavnosti oziroma financiranja, kot to določa člen 10.9 Kodeksa (Status med neustreznostjo); in (c) Začasna izključitev pomeni, da je športnik ali drug človek začasno izločen iz sodelovanja na kateremkoli tekmovanju do končne odločitve na obravnavi, ki se vodi skladno z 8. členom Kodeksa (Pravica do pravične obravnave).
Prekupčevanje: Prodajanje, dajanje, transportiranje, prodajanje, razdeljevanje ali razpečevanje nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka športniku neposredno ali posredno ali preko ene ali več tretjih oseb; ta definicija ne vključuje dejanj “bona fide” medicinskega osebja, ki vsebuje nedovoljene snovi ali nedovoljene postopke, ki so uporabljeni na originalen način v terapevtske namene ali druge zakonite terapevtske namene.
Presnovek – metabolit: Katerakoli snov, pridobljena s procesom biotransformacije.
Prireditev: Niz individualnih tekmovanj, ki jih vodi skupni organ (npr. olimpijske igre, svetovna prvenstva FINA ali Panameriške igre.
Registrirani seznam za testiranje: Seznam vrhunskih športnikov, ki jih posebej ustanovi vsaka mednarodna zveza in nacionalna organizacija proti dopingu, ki so podvrženi testiranju na tekmovanju in tudi testiranju zunaj tekmovanja kot del razporeditve testiranja mednarodne zveze ali nacionalne organizacije proti dopingu.
Seznam nedovoljenih snovi in postopkov: Seznam WADA, ki določa nedovoljene snovi in nedovoljene postopke.
Športnik: Katerikoli človek, ki sodeluje v športnih dejavnostih na mednarodni ravni (kot jih opredeljuje vsaka posamezna mednarodna zveza) ali na nacionalni ravni (kot jih opredeljuje vsaka nacionalna protidopinška organizacija, vključno, ampak ne omejeno, z osebami na registriranem seznamu za testiranje) in katerikoli drugi tekmovalec v športu, ki je pod pristojnostjo katere koli podpisnice ali druge športne organizacije, ki je sprejela Kodeks.
Športnik mednarodnega razreda: Športnik, ki ga je ena ali več mednarodnih zvez uvrstila na Registrirani seznam za testiranje določene mednarodne zveze.
Športnikovo spremljajoče osebje: Kateri koli trener, menedžer, agent, vodja ekipe, funkcionar, zdravnik ali paramedicinski delavec, ki sodeluje pri zdravljenju ali pri pomoči športniku ali pri njegovih pripravah na športno tekmovanje.
Tekmovanje: Posamezna dirka, tekma, igra ali posamezno atletsko tekmovanje. Na primer, finale olimpijskega teka na 100 metrov v atletiki. Za dirke na prizoriščih in druga atletska tekmovanja, kjer se podeljujejo dnevne nagrade ali druge vmesne nagrade, se razlike med tekmovanjem in prireditvijo določijo skladno z opredelitvami veljavnih pravil mednarodne zveze.
Testiranje: Del procesa kontrole dopinga, ki vsebuje tudi načrtovanje razporeditve testiranja, jemanje vzorcev, ravnanje z vzorci in prevoz vzorcev do laboratorija.
TI: Terapevtska izjema.
Udeleženec: Vsak športnik ali športnikovo spremljajoče osebje.
Uporaba: Uporaba, jemanje, vnašanje, vbrizgavanje ali prehranjevanje na kakršenkoli način katerekoli nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.
Vmešavanje: Spremeniti za neprimeren cilj ali na neprimeren način; izvajati neprimeren vpliv; oviranje, zavajanje ali zapletanje v kakršnokoli zavajajoče obnašanje zaradi spreminjanja izvidov ali preprečevanje izvedbe normalnih postopkov.
Vzorec/primerek: Biološko tkivo, zbrano za potrebe kontrole dopinga.
Začasna izključitev: Glej posledice kršitev predpisov proti dopingu zgoraj.
WADA: Svetovna agencija proti dopingu; fundacija, ki je bila ustanovljena na podlagi švicarskega civilnega zakonika v Lausanni, 10. novembra 1999, in katerakoli nacionalna organizacija proti dopingu, pogodbenica WADA.


Pravilnik je sprejel Izvršni odbor TZS v potrditev 10.10.2019, katerega je sprejel IO OKS-sa 03.junija 2009.