Pravilnik o pravicah in obveznosti članov državne reprezentance Twirling zveze Slovenije

 

1. člen
Državne reprezentance za posamezne tekmovalne discipline in starostne kategorije se formirajo na podlagi nominacije kandidatov za reprezentance, ki jo najmanj enkrat letno izvede pristojni pooblaščeni organ na predlog selektorja ali predsedstva TZS. Nominirani kandidati postanejo člani reprezentance s podpisom pogodbe, s katero sprejmejo pravice in obveznosti, ki jih določa ta pravilnik in drugi akti TZS.
2. člen
Obveznosti in pravice TZS, ki jih uresničujejo pristojni organi TZS , so zlasti:
1. izdelava programov delovanja državnih reprezentanc za posamezne tekmovalne discipline za določeno časovno obdobje (vsebinski, terminski, strokovni, finančni plani delovanja reprezentanc) in zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za delovanje reprezentanc v skladu s sprejetimi finančnimi plani;
2. nominiranje kandidatov za članstvo v državnih reprezentancah za posamezno tekmovalno zvrst in starostno kategorijo v skladu z določili in normativi, ki so opredeljeni v tekmovalnih pravilnikih posameznih tekmovalnih zvrsti in po sklepih pristojnega organa;
3. odvzem statusa državnega reprezentanta posameznikom, ki kršijo podpisano reprezentančno obveznost ali pogodbo s tem, da ne spoštujejo določil tega pravilnika in drugih pravil TZS ter sklepov pristojnih organov TZS, ki se nanašajo na tekmovalce TZS na splošno ali specifično na člane reprezentanc, kar posebej velja za obveznosti, ki jih reprezentantom nalagajo anti-dopinška pravila. Pristojni organ TZS v sklepu o odvzemu statusa navede, kako je s pravicami in obveznostmi, ki so vezane na status in kako je s statusom in pravicami partnerja, kadar se status odvzame samo enemu tekmovalcu v solo paru ali freestyle paru;
4. organizacija in izvedba seminarjev in treningov državnih reprezentanc z domačimi in tujimi predavatelji in trenerji;
5. določanje reprezentantov in spremljevalcev mladoletnih tekmovalcev na uradna prvenstva (mednarodna tekmovanja);
6. članom državne reprezentance zveza poravnava startnino in prispeva za prevoz (v okviru finančnih zmožnosti zveze);
7. opravljanje administrativnih opravil, vezanih na izvedbo treningov državnih reprezentanc, prijave reprezentantov na uradna tekmovanja, vodenje arhiva doseženih rezultatov reprezentantov, izvajanje postopkov kategorizacije tekmovalcev.
8. izvajanje ostalih aktivnost na podlagi odločitev pristojnih organov TZS.
3. člen
Obveznosti in pravice twirling kluba, katerega član je državni reprezentant, so zlasti:
1. koordinacija izmenjave informacij, vezanih na delo državnih reprezentanc med TZS in reprezentanti, in skrb, da so reprezentanti seznanjeni s pravili TZS in pristojne mednarodne twirling zveze;
2. izdelava programov dela in poročanje o realizaciji programov dela posameznih reprezentantov v okviru kluba, če to zahteva TZS;
3. namensko in racionalno koriščenje dotacijskih sredstev v primeru nakazila le teh s strani TZS za posamezne reprezentante v namen izvedbe programov
4. trenerji, ki so v klubu pristojni za delo s člani reprezentance, imajo pravico do brezplačne udeležbe na skupinskih treningih reprezentance.
4. člen
Obveznosti in pravice člana državne reprezentance so zlasti:
1. pravica do plačane startnine, delno pokritje prevoznih stroškov za udeležbo na tekmovanjih v skladu s pravili TZS ( v okviru finančne zmožnosti zveze).
2. obvezna udeležba na vseh reprezentančnih treningih in ostalih aktivnostih reprezentantov, na katere je vabljen s strani TZS. Odsotnost je mogoča samo v primeru višje sile ali bolezni, o čemer mora reprezentant predložiti pisno dokazilo (npr. zdravniško potrdilo v primeru bolezni ali poškodbe). Udeležba na tekmovanju je lahko razlog za odsotnost na reprezentančni aktivnosti samo v primeru, ko jo vnaprej odobri pristojni organ TZS. Član reprezentance je dolžan morebitno upravičeno odsotnost na aktivnostih reprezentance, za katere je dobil vabilo, sporočiti pisno oz. z elektronsko pošto ali SMS sporočilom na naslov oz. telefonsko številko, navedeno v pogodbi;
3. izdelava morebitnih poročil o aktivnostih v vlogi člana državne reprezentance, ki jih zahteva pristojni organ TZS;
4. obvezna udeležba na tekmovanjih, na katera je delegiran s strani TZS kot član državne reprezentance. Svojo udeležbo na omenjenih tekmovanjih je reprezentant dolžan pisno potrditi v roku, ki ga določi pooblaščena oseba TZS;
5. nastopi na promocijskih aktivnostih TZS, če tako zahtevo poda organ, ki je pristojen za delo z reprezentanco, katere član je reprezentant. Freestyle par, solist in skupina so dolžni v obdobju enega leta brezplačno nastopiti na promocijskih aktivnostih največ trikrat. Odklonitev nastopa je mogoča samo v primeru višje sile (poškodba oz. bolezen – zdravniško potrdilo ali istočasna udeležba na tekmovanju, na katerega je bil reprezentant predhodno delegiran s strani pristojnega organa TZS). Ob nastopu pripada nastopajočemu povrnitev potnih stroškov v višini veljavnega cenika TZS. Evidenco o opravljenih nastopih vodi organ TZS, pristojen za delo z reprezentanco. Ko nastopajoči nastopi na treh brezplačnih promocijskih aktivnostih, je za vse nadaljnje nastope upravičen do honorarja v dogovorjeni višini s pooblaščenim organizatorjem s strani TZS;
6. promocija reprezentance in TZS ob priložnostih intervjujev in reportaž na TV, RA, v tiskanih medijih ipd.;
7. delovanje v skladu s pravili TZS (Statut, Tekmovalni pravilnik, Registracijski in Disciplinski pravilnik TZS in drugimi akti TZS), s pravili mednarodne twirling zveze, še posebej s Pravilnikom o antidopingu, Pravilnikom reprezentance TZS in v skladu s sklepi pristojnih organov TZS;
8. ažurni odgovori na sporočila TZS, ki terjajo odgovor in pisno obveščanje TZS o spremembah svojih kontaktnih podatkov (poštni naslov, elektronski naslov, telefon).
5. člen
TZS omogoča članom državnih reprezentanc sodelovanje v delu državnih reprezentanc usposabljanja praviloma brez finančne obveznosti, participacije kritja stroškov za izvedbo programov. V primeru, da reprezentant ne izpolnjuje določil tega Pravilnika ali podpisane pogodbe, lahko TZS določi delno ali celotno participacijo kritja stroškov.
6. člen
Ta pravilnik je začel veljati z dnem sprejetja na seji izvršilni odbor TZS, dne 11. 01. 2008.


IZVRŠILNI ODBOR
Twirling zveze Slovenije