Pravilnik o podeljevanju priznanj tekmovalcem

PRAVILNIK o podeljevanju priznanj tekmovalcem Twirling zveze Slovenije

1. člen
Ta pravilnik določa vrste priznanj, ki jih lahko za tekmovalne dosežke prejmejo registrirani tekmovalci, kakor tudi postopek za izbiro nagrajencev in način podelitve priznanj za športnika leta posameznega tekmovalca in kluba.
2. člen
Priznanja so:
·     Priznanja TZS za nadpovprečne dosežke v izbranem koledarskem letu DP;
·     Za naziv športnika leta je razglašen tekmovalec, ki je osvojil medaljo v tehnični disciplini in v disciplini prostega stilana DP;
·     Za naziv naj športnika  leta je razglašen tekmovalec, ki je osvojil več medaljv  tehnični disciplini in disciplini prostega stilana DP;
·     Za naziv ekipnega športnika leta je razglašen Klub z zbranimi rezultati le tistih tekmovalcev, ki so tekmovali v  tehnične disciplini in disciplini prostega stilana DP;
3.člen
 
Državno tekmovanje je največja tekma v TZS, na kateri so razpisane vse discipline in tako dana enaka možnost vsem tekmovalcem, da tekmujejo v različnih disciplinah. Za podeljevanje športnika leta so vključeni  le tekmovalci, ki tekmujejo v disciplini prostega stila in v tehnični disciplini.  Za ekipnega športnika leta se razglasi Klub  zbranih rezultatov le tistih tekmovalcev,  ki so tekmovali v tehnični discipline in v discipline prostega stila. Tekmovalec, ki tekmuje v tehnični disciplini in disciplini prostega stila in osvoji medaljo, je s  svojim ustvarjalnim delom potrdil svoj uspeh.
4.člen
Za ekipnega športnika leta se razglasi Klub z zbranimi dosežki le tistih tekmovalcev, ki so tekmovali  v tehnični disciplini in v disciplini prostega stila.  Ne upoštevajo se  rezultati tekmovalcev, ki so tekmovali samo v discipline prostega stila. Prav tako se ne upoštevajo rezultati skupin, v kolikor ni prijavljenih v kategoriji 6 skupin- tekmovalnih nastopov. Ker je Two baton precej nova disciplina, se rezultati upoštevajo le, če je v kategoriji prijavljenih 6 tekmovalnih nastopov. Upoštevajo pa se vsi rezultati novincev.
5. člen
Priznanja se podeljujejo za celoto dosežkov v določenem koledarskem letu oz. drugem izbranem časovnem obdobju in praviloma ni odločujoč en sam dosežen rezultat. Priznanja se podeljujejo v različnih starostnih kategorijah različnih tekmovalnih disciplin. Za podelitev priznanj imajo prednost športniki, ki tekmujejo v tehnični disciplini in v disciplini prostega stila
6. člen
Izvršilni odbor TZS z zbranimi rezultati tekmovalcev sprejmejo odločitev  o podeljevanju priznanj. Priznanja se podelijo tudi tekmovalcem, kateri zaključijo z tekmovanjem v A kategoriji člani –senior. V pozivu IO določi obdobje, na katerega se podelitev priznanj nanaša. To je praviloma za koledarsko leto. IO določi, kdaj se bodo priznanja podeljevala.
7. člen
Na osnovi prejetih nominacij se opravi ožji izbor dobitnikov za podelitev priznanj. Če so dosežki dveh ali več nominirancev zelo izenačeni, se lahko izjemoma isto priznanje razdeli med oba, ali pa se pri presoji upoštevajo dosežki iz preteklih let.
8. člen
Izvršilni odbor  opravi izbor dobitnikov priznanj, ali pa za to imenuje komisijo. Vsa podeljena priznanja je potrebno ustrezno obrazložiti. Če v posameznih disciplinah ali skupinah disciplin v obravnavanem obdobju niso doseženi dovolj dobri rezultati, lahko priznanja izostanejo.
 
9. člen
Pohvale se izroči v obliki listine, naziv nagrajenec leta pa kot primerno oblikovano obeležje iz kovine, stekla ali drugih primernih materialov. Izvršilni odbor TZS lahko odloči, da prejmejo nagrajenci leta donacije v skladu s finančnimi zmožnostmi TZS.
 
10. člen
Podelitev priznanj se opravi na svečani prireditvi ob prisotnosti čim večjega števila tekmovalcev in predstavnikov članov zveze, predstavnikov javnosti in medijev.
 
11. člen
Ta pravilnik je bil z dopolnitvami sprejet  09.01.2016 na seji izvršilnega odbora TZS in začne veljati takoj in s tem preneha veljati pravilnik sprejet z dne, 23.12.2007.
IZVRŠILNI ODBOR
TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE