Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v twirling športu

PRAVILNIK o licenciranju strokovnih delavcev v twirling športu

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. PODELITEV LICENCE
III. PODALŠANJE LICENCE
IV. ODVZEM LICENCE
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. Preambula
1. člen
Poklicna oz. amaterska odgovornost vaditeljev, učiteljev in trenerjev v twirling športu (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec) zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega ali amaterskega dela v twirling športu, so se dolžni udeleževati programov izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi potrebami in napredkom stroke.
Namen stalnega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja strokovnega delavca v twirling športu ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do športnikov, kolektiva, do javnosti in do svojega dela v twirling športu.
2. Splošne določbe
2. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za podelitev, podaljšanje in odvzem dovoljenja za samostojno delo v twirling športu (v nadaljnjem besedilu: licenca), vaditelj, učitelj in trener twirlinga (v nadaljnjem besedilu: (strokovni delavec).
3. člen
Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost strokovnega delavca za samostojno opravljanje dela na strokovnem področju v twirling športu v Republiki Sloveniji in v državah EU in izven nje .
4. člen
Licenco morajo po postopku, predpisanim s tem pravilnikom, pridobiti vsi strokovni delavci, ki želijo samostojno opravljati delo oz. poučevati v twirling športu.
5. člen
Licenca se podeli, podaljša in odvzame v splošnem postopku licenčnih komisij, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
Za izvajanje določil tega pravilnika zveza izda potrebne obrazce in listine.
6. člen
O podelitvi in podaljšanju licence po tem pravilniku odloča komisija za licenciranje.
7. člen
O začasnem odvzemu ali trajnem odvzemu licence odločata , komisija za licenciranje in licenčna komisija za pritožbe s sklepom oz. odločbo.
II. PODELITEV LICENCE
 
1. Splošno
8. člen
Podeljevalec licenc je Twirling zveza Slovenije (TZS). Člane organov odločanja imenuje izvršilni odvor zveze (IO TZS) , za dobo 4 let.
2. Organa odločanja podeljevalca licence sta:
a.) komisija za licenciranje (1.stopnja)
b.) licenčna komisija za pritožbe (2.stopnja)
Organa odločanja sta med seboj neodvisna. V vsakem organu pa lahko sodeluje tudi pravni strokovnjak.
8a. člen
3.Komisija za licenciranje(1.stopnja)
a.) Komisijo za licenciranje sestavljajo (3) člani, predsednik, podpredsednik in član. Komisija odloča
podelitvi licence na podlagi določil tega pravilnika.
4.Licenčna komisija za pritožbe (2. Stopnja)
a.) Licenčno komisijo sestavljajo (3) člani, predsednik, podpredsednik in član. Licenčna komisija za
pritožbe odloča o pritožbah prosilca za licenco na odločitev komisije za licenciranje. Odločitev
licenčne komisije za pritožbe je dokončna.
Licenca se podeli strokovnemu delavcu, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom. Delo v twirling športu smejo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravljati strokovni delavci, če izpolnjujejo določene pogoje.
Vaditelji twirlinga smejo opravljati delo, če so si pridobili licenco za pridobljen strokovni naslov pod vodstvom učitelja ali trenerja twirlinga z opravljeno licenco. Učitelji twirlinga smejo opravljati samostojno delo v twirling športu v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili licenco za pridobljen strokovni naziv. Trenerji twirlinga smejo opravljati samostojno delo v twirling športu v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili licenco za pridobljen strokovni naziv.
8b. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika strokovni delavec, državljan države EU, ki opravlja svoje storitve na območju druge države EU in želi občasno opravljati svoje storitve v twirling športu v Republiki Sloveniji, lahko opravlja te storitve le s pridobljeno licenco strokovne usposobljenosti pri matični športni organizaciji. Strokovni delavec pa mora biti registriran v zvezi oz. v Zdrženju vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije ( v nadaljnem besedilu: združenje).
2. Pogoji za podelitev licence
9. člen
Strokovni delavec pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je po končanem potrjenem programu usposabljanja s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem v zvezi in na Fakulteti za šport pridobil strokovni naslov.
• vaditelj twirlinga
• učitelj twirlinga
• trener twirlinga
Strokovnemu delavcu se skladno s posebnim sprejetim sklepom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij prizna kvalifikacija, če jo je pridobil v drugi državi.
Strokovni delavec, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati obveznosti.
Strokovni delavec mora za pridobitev licence zvezi predložiti:
• diplomo o pridobljenem naslovu v twirling športu;
• potrdilo, da ni suspendiran;
• potrdilo, da se je udeležil najmanj enega strokovnega seminarju v času podalšanja licence;
• izjavo o nekaznovanosti ter potrdilo ugledu in uspešnem opravljnju dela v twirling športu, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev od datuma izdaje;
• potrdilo o članstvu v Združenju twirling vaditeljev, učitelkjev in trenerjev Slovenije
Če je na podlagi predložene dokumentacije oziroma dosedanjega dela strokovnega delavca mogoče dvomiti v njegovo usposobljenost za delo na določenem strokovnem področju, lahko komisija za licenciranje predpiše preizkus usposobljenosti.
10. člen
Strokovnemu delavcu, ki se je usposobil v tujini, se mu usposobljenost prizna s sprejetim sklepom. Njegova licenca je trajna.
11. člen
Strokovni delavec v twirling športu uporablja pri opravljanju dela slovenski jezik. V kolikor delo opravlja tuji strokovnjak pa uporablja pri opravljanju dela angleški jezik.
12. člen
Licenčna komisija lahko zahteva tudi predložitev dodatnih dokumentov in dokazil, ki potrjujejo, da strokovni delavec izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
3. Postopek podelitve licence
13. člen
Za podelitev licence strokovni delavec pri zvezi vloži izpolnjeno prijavnico za prijavo na licenčnem seminarju. Strokovni delavec prijavnici priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 9. člena tega pravilnika.
14. člen
V kolikor strokovni delavec ne vloži popolne vloge, ga zveza obvesti, da jo je dolžan dopolniti v postavljenem roku. Po tem se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba. Če prosilec ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Na to posledico je treba strokovnega delavca posebej opozoriti v vabilu za dopolnitev vloge.
15. člen
Strokovni delavec lahko ponovno vloži prijavnico za pridobitev licence, razen v primerih, ko ta pravilnik določa drugače.
16. člen
Zveza izda strokovnemu delavcu, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje in se udeleži licenčnega seminarja, potrdilo o pridobljeni licenci.
17. člen
Licenca se podeli za dobo 2 (dveh) let. Strokovnim delavcem, ki so z opravljenim strokovnim delom pripomogli uspešnemu razvoju twirling športa v Republiki Sloveniji in so svoje delo opravljali najmanj 15 let, se jim licenca podeli trajno. Stokovnim delavcem, ki so strokovno usposobljenost pridobili v tujini in s s svojim znanjrem prispevali k uspešnemu razvoju twirlinga na visokem nivoju se mu licenca podeli trajno.
18. člen
Zoper odločbo komisije za licenciranje o podelitvi licence se lahko vloži pritožba v roku 15 dni licenčni komisiji za pritožbe od prejema pisnega odpravka odločbe komisije za licenciranje.Odločitev licenčne komisije za pritožbe je dokončna.
19. člen
Licenčna listina se izda v roku 15 dni po opravljenem licenčnem seminarju.
Potrdilo licence se izda strokovnemu delavcu za vsako podaljšanje pridobljene licence (vsako leto).
V primeru spremembe imena ali priimka strokovnega delavca se izda nova listina (potrdilo o pridobljeni licenci).
Licenčna listina Potrdilo vsebuje naslednje podatke:
• ime in priimek strokovnega delavca;
• datum in kraj rojstva;
• strokovni naslov strokovnega delavca za katerega pridobi licenco;
• datum in kraj opravljene licence;
• številka listine – Potrdila o pridobljeni licenci;
• datum izdaje licence za licenčno obdobje (veljavnost);
• podpis predsednika zveze
• žigosana listina – Potrdilo o pridobljeni licenci;
III. PODALJŠANJE LICENCE
 
1. Splošno
20. člen
Strokovnemu delavcu se licenca podaljša za licenčno obdobje 2 leti na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v twirling športu – izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika.
Strokovnemu delavcu, ki mu je bila licenca izdana za obdobje 2 leti, se po preteku tega obdobja licenca podaljša v skladu s tem pravilnikom – izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika.
21. člen
Preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnega delavca se za licenčno obdobje ugotavlja z obvezno udeležbo na strokovnem seminarju.
V kolikor se strokovni delavec ne udeleži strokovnih seminarjev, ki so obvezni za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pred licenčnim seminarjem.
Strokovni delavec, ki prvič ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku, ne more za tisto obdobje opraviti licenčnega seminarja za pridobitev podaljšanja licence, posledično pa ne more opravljati samostojnega dela v twirling športu. V primeru kasnejše prijave z izpolnjenimi pogoji k pristopu licenčnemu seminarju in v kolikor je edini kandidat, nosi stroške v celoti sam za licenčni seminar.
2. Pogoji za podaljšanje licence
22. člen
Za podaljšanje licence se mora strokovni delavec v preteklem licenčnem enoletnem obdobju (izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika ) udeležiti najmanj enega strokovnega seminarja letno v skladu z določili tega pravilnika. V kolikor se v tem obdobju ne udeleži strokovnega seminarja, mu komisija za licenciranje za podaljšanje licence lahko predpiše posebne pogoje v obliki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.
23. člen
Za podaljšanje licence mora strokovni delavec poleg pogojev, navedenih v prejšnjem členu, izpolnjevati tudi druge splošne pogoje iz tega pravilnika.
Zaradi zagotavljanja stalnega in nepretrganega strokovnega izpopolnjevanja se naj strokovni delavec v obdobju 1 leta udeleži tudi delavnice.
3. Stalno izpopolnjevanje
24. člen
Za stalno izpopolnjevanje v twirling športu se štejejo naslednja strokovna srečanja, samoizpopolnjevanja in
izpopolnjevanja v twirling in drugih organizacijah sodelujoče z zvezo, katerih pravila niso v nasprotju s tem pravilnikom:
• predavanje ali pasivna udeležba na strokovnem srečanju,
• objava strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi,
• samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov, strokovne literature
• udeležba globalnih strokovnih seminarjev ,
• udeležba na posameznem strokovnem predavanju.
3. Pooblastilo organizatorju
25. člen
Zveza lahko izda pooblastilo za izdajo licence tisti športni organizaciji, ki deluje v skadu s tem pravilnikom.
26. člen
Pooblaščena športna organizacija za izdajo oz. podaljšanje licence mora spoštovati pogoje iz tega pravilnika.
4. Postopek podaljšanja licence
27. člen
Zveza obvesti strokovnega delavca najkasneje 3 mesece pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla. Hkrati mu posreduje vzorec vloge oz. prijavnice za njeno podaljšanje in ga obvesti o datumu izvedbe licenčnega seminarja.
28. člen
Strokovni delavec za podaljšanje licence vloži izpolnjeno vlogo oz. prijavnico pri zvezi.
Strokovni delavec vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s tem pravilnikom.
29. člen
Strokovni delavec je zvezi dolžan posredovati popolno vlogo za podaljšanje licence v roku 30 dni pred izvedbo licenčnega seminarja. V kolikor strokovni delavec vloži nepopolno vlogo, ga zveza obvesti, da jo je dolžan v roku 15 dni dopolniti.
V kolikor strokovni delavec nepopolne vloge ne dopolni, komisija za licenciranje izda sklep, s katerim se ugotovi, da strokovni delavec od določenega dne dalje ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje samostojnega dela v twirling športu in o tem obvesti združenje in twirling organizacije v katerih opravlja delo.
Na posledico iz prejšnjega odstavka je zveza dolžna strokovnega delavca v obvestilu posebej opozoriti.
30. člen
Komisija za licenciranje strokovnemu delavcu na podlagi popolne vloge dovoljuje udeležbo na licenčnem seminarju in mu izda listino oz. Potrdilo o podaljšanju licence.
5. Preizkus strokovne usposobljenosti
31. člen
Strokovni delavec, ki ne izpolnjuje pogojev strokovnih dosežkov za podaljšanje licence iz tega pravilnika, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti najkasneje v roku 30 dni pred dnem izteka veljavnosti njegove licence.
Kraj, datum in imena tričlanske strokovne komisije, ki jo sestavljajo mentorji za nadzor delovanja strokovnih delavcev, komisija za licenciranje sporoči strokovnemu delavcu najmanj 15 dni pred preizkusom strokovne usposobljenosti.
Strokovni delavec opravlja preizkus usposobljenosti s strokovnega področja, iz katerega želi podaljšati licenco.
Kadar strokovni delavec opravlja preizkus strokovne usposobljenosti po tem pravilniku, lahko ta preizkus opravlja največ dvakrat.
32. člen
Strokovni delavec, ki ne pride na preizkus usposobljenosti brez opravičljivega razloga oziroma ga ne opravi uspešno, se mora dodatno strokovno usposabljati na ustreznem strokovnem področju. Vsebino in trajanje dodatnega strokovnega usposabljanja s sklepom določi komisija za licenciranje in strokomvna komisija združenja.
33. člen
Po končanem dodatnem strokovnem usposabljanju mentor oceni kandidatovo usposobljenost in poda pisni predlog za ponovni preizkus strokovne usposobljenosti.
Kandidat naslovi vlogo za ponovni preizkus strokovne usposobljenosti na zvezo. Vlogi priloži mnenje mentorja.
34. člen
Preizkus strokovne usposobljenosti je strokovni delavec dolžan plačati po tarifi, ki jo določi izvršilni odbor zveze.
Strokovni delavec vlogi za podaljšanje licence priloži potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti.
IV. ODVZEM LICENCE
 
35. člen
Strokovnemu delavcu lahko komisija za licenciranje začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napak pri delu, v skladu z akti zveze in Združenja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije ( v nadaljnjem besedilu: združenje) .
O začasnem odvzemu licence lahko odloča komisija za licenciranje v skladu z določili tega pravilnika.
1. Začasni odvzem licence
36. člen
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje do štirih let v naslednjih primerih:
• če je strokovni delavec v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno usposabljanje, pa do izteka licence ni uspešno opravil preizkusa strokovne usposobljenosti,
• če se ugotovi, da strokovni delavec s svojim delom resno škoduje razvoju twirling športa
• če je strokovnemu delavcu s sodno ali drugo pravnomočno odločbo (disciplinske komisije zveze ali združenja) začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti v twirling športu,
• če se ugotovi, da strokovni delavec ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dejavnosti,
• če se po podelitvi licence ugotovi, da strokovni delavec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s športniki ne uporablja jezika v RS skladu z 11. členom tega pravilnika.
Določba iz pete alineje prejšnjega odstavka se ne uporablja za državljane drugih držav članic EU v delu ali drugih držav v skladu z 11. členom tega pravilnika.
37. člen
O začasnem odvzemu licence odloča komisija za licenciranje na predlog strokovne komisije za nadzor strokovnih delavcev, ali na podlagi kršitev pravil aktov zveze in združenja.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka, o njej pa dokončno odloča licenčna komisija za pritožbe.
O začasnem odvzemu licence odloča komisija za licenciranje, v skladu s tem pravilnikom in nespoštovanju pravil o delokrogu strokovnih delavcev v twirling športu.
38. člen
Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila strokovnemu delavcu licenca odvzeta oziroma toliko časa, kolikor to določi v svoji odločbi komisija za licenciranje oli licenčna komisija za pritožbe.
Začasni odvzem licence lahko traja najdlje štiri leta na podlagi odločbe komisije za licenciranje oziroma največ sedem let na podlagi odločbe licenčne komisije za pritožbe.
Po preteku časa oziroma po prenehanju razlogov, za katerega je bila strokovnemu delavcu odvzeta licenca, strokovni delavec lahko ponovno naslovi na zvezo vlogo za podelitev licence.
2. Trajni odvzem licence
39. člen
Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napak pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje strokovnega delavca povzročilo trajno in hujšo škodo v twirling športu.
Licenca se strokovnemu delavcu odvzame trajno v primerih in po postopku, ki ga določa pravilnik o delokrogu vaditeljev, učiteljev in trenerjev. O trajnem odvzemu licence odloča komisije za licenciranje, dokončna odločitev pa je licenčne komisije za pritožbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Strokovni delavci, ki so že pridobili trajno licenco določila iz 17. člena, licenco obdržijo.
41. člen
Strokovnemu delavcu, ki mu je bila izdana licenca za pridobljeni strokovni naslov za dobo 2 ( dveh) let opravlja licenco v skladu s tem pravilnikom.
42. člen
Zveza na dan uveljavitve tega pravilnika prizna strokovne delavce v twirling športu, ki so pridobili strokovni naslov v usposabljanju strokovnih delavcev v športu in za strokovni naslov pridobili licenco.
43. člen
Licenčne listine, ki jih je zveza izdala do dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev se nadomestijo z novimi listinami v roku 12 mesecev.
44. člen
Stroške licenčnega seminarja poravna strokovni delavec sam, v kolikor ni financiran z drugega naslova.
45. člen
Strokovni delavec opravi 8-urni ali 10-urni seminar glede na stopnjo usposobljenosti o pridobitvi naslova.
46. člen
Obrazce in listine izda zveza v šestih mesecih od sprejetja pravilnika.
47. člen
Pravilnik je bil sprejet na seji izvršilnega odbora zveze dne, 12.01.2008 in začne veljati takoj.
IZVRŠILNI ODBOR
Twirling zveze Slovenije