Pravilnik o delokrogu in pogojih delovanja vaditeljev, učencev in trenerjev twirlinga

1. člen
 
S tem pravilnikom določata delokrog in pogoje delovanja na twirling področju vsem tistim osebam, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe in tistim ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo v twirling športu ( usposobljen delavec v športu) za samostojno delovanje na twirling področju (diplome za pridobljeni strokovni naziv vaditelja, učitelj in trener twirlinga z opravljeno licenco).
2. člen
Ta pravilnik torej določa delokrog in pogoje delovanja na twirling področju :
·        vaditeljem twirlinga s pridobljeno diplomo za imenovani strokovni naziv na osnovi dokončanega izobraževalnega procesa (šolanja za ta naziv) po veljavnih izobraževalnih programih v okviru Fakultete za šport v Ljubljani, (v nadaljevanju FŠ), ZTVUTS in TZS,
·        vaditeljem twirlinga – pripravnikom, to so vse ostale osebe, ki nimajo opravljenega šolanja za naziv vaditelj, učitelj ali trener twirlinga, vendar delujejo na twirling področju (aktivni in bivši tekmovalci, ki tekmujejo oziroma so tekmovali v tekmovalnih sistemih TZS ter ostali občani, ki se s twirlingom niso tekmovalno ukvarjali).
3. člen
Pravilnik o delokrog delovanja strokovnih delavcev športu z nalogami in pogoji delovanja twirling vaditeljev, učiteljev in trenerjev twirlinga o sodelovanju izobraževanja med FŠ, ZTVUTS in TZS.
 
4. člen
Temeljna načela, ki opredeljujejo delokrog in pogoje delovanja vaditeljev, učitelje in trenerje twirlinga in vaditeljev twirlinga – pripravnikov , ki so jih imenovani dolžni spoštovati in v skladu z njimi delovati, so sledeča :
·        delovanje vaditelja pod strokovnim vodstvom učitelja ali trenerja twirlinga z licenco mentorja. Mentorje imenuje  ZTVUTS in TZS,
·        delovanje vaditelja samo v imenu  twirling organizacije, v kateri deluje mentor (twirling šola, twirling klub),
·        delovanje vaditelja v skladu z določili etičnega kodeksa v twirlingu,
·        včlanitev vaditelja twirlinga z opravljenim šolanjem in pridobljeno diplomo v ZTVUTS ter redno strokovno izpopolnjevanje v okviru FŠ, ZTVUTS in TZS,
·        evidentiranje vseh vaditeljev twirlinga – pripravnikov pri ZTVUTS in strokovno izpopolnjevanje pod posebnimi pogoji v okviru ZTVUTS in TZS,
·        delovanje vaditeljev twirlinga – pripravnikov, ki so aktivni tekmovalci in tekmujejo v tekmovalnih sistemih TZS, v skladu z dodatnimi določili
·        Pravilnika o izobraževanju, delokrogu in pogojih tekmovalcev, ki sta ga določila in sprejela TZS in ZTVUTS 09.08.2007.
·        Učitelj twirlinga mora opraviti predpisano prakso , ki jo določa program izobraževanja.
·        Po končani pridobljeni diplomi za vaditelja, učitelja in trenerja twirlinga, mora strokovni delavec opraviti licenco, ki je pogoj za samostojno poučevanje v twirling športu.
·        Licenco morajo 6 let opravljati strokovni delavci v twirlingu vsako leto po pridobljeni diplomi  , po šestih letih pa se licenca opravlja na 3 leta.
·        V primeru da strokovni delavec ni opravil in pridobil licence se mu začasno prepove poučevanje, vse dokler ne opravi licenco.
·        V kolikor strokovni delavec ne pristopi k opravljanju licence, čeprav je to možnost imel ,se mu izda prepoved poučevanja.
·        Vsak strokovni delavec izobražen po nacionalnem programu v twirling športu , katerega je potrdilo Ministrstvo za šolstvo in šport oz. Strokovni svet Republike Slovenije za šport , je kot
 
PRAVILNIK O DELOKROGU IN POGOJIH DELOVANJA, V,U.in T  Twirlinga
Strokovni delavec v twirling športu dolžan spoštovati vsa pravila ZTVUT , TZS in Zakonodajo o športu.
·        Strokovni delavec usposobljen po veljavnem nacionalnem programu za twirling šport in ni opravil licence in kljub prepovedi poučuje, se seznani šolske zavode  o njegovi prepovedi poučevanja v twirling športu.
·        V primeru, da šolska organizacija oz. zavodi kljub o seznanitvi o prepovedi poučevanja strokovnega delavca v twirlingu omogoči, da tak strokovni delavec poučuje , se obvesti  Ministrstvo za šolstvo in šport – Inšpektorat za šolstvo in šport , da se preprečijo domnevne zlorabe strokovnega delavca v športu in šolskega zavoda.
·        Učitelj in trener twirlinga morata poučevati twirling po nacionalnem programu po katerem sta se  usposabljala.
·        Strokovni delavec mora po opravljenem usposabljanju v obdobju štirih mesecev znati naučiti osnovne elemente za nivo C kategorije.
·        Svoje delo mora opravljati odgovorno in strokovno.
·        Strokovni delavec se mora dvakrat letno obvezno udeležiti seminarja.
·        Strokovno usposobljen delavec v športu twirlinga  mora treninge izvajati v klubu  po zastavljenem  urniku , ki ga določi klub in po začrtanem programu.
·        V primeru odsotnosti mora obvestiti predsednika kluba, da lahko pravočasno klub uredi zamenjavo za njegovo odsotnost z drugim strokovnim delavcem.
·        Strokovni delavec ne more, brez dovoljenja kluba, spreminjati urnike treningov, ki so določeni v klubu.
·        Za neizvedene treninge ne more prejemati plačila s strani plačnika ( kluba ali starša).
·        V primeru nepravilnega in malomarnega poučevanja je tak strokovni delavec odškodninsko odgovoren.
·        Strokovni delavec ne more posegati v organizacijsko delo , ki so je pristojnosti predsednika ali odborov kluba.
·        Strokovni delavec, izobražen v TZS po potrjenem nacionalnem programu,  je odškodnionsko odgovoren glede morebitnega prestopa v drugo zvezo, tako v sklopu vsebine njegove izobrazbe kot tudi v primeru prestopa njegovih učencev, ko so vzgojeni pod okriljem TZS
·        Odškodninski zahtevek odredi Izvršilni odbor TZS.
·        Strokovni delavec je odškodninsko odgovoren, v kolikor povzroča škodo v twirling športu v TZS  ali v klubu.
·        V kolikor je strokovni delavec v kazenskem postopku , se mu začasno prepove poučevanje.
·        Strokovni delavec mora delovati vskladu s  Statutom TZS, ZTVUTS in vsemi akti TZS, ZTVUTS, z določili etičnega kodeksa v twirlingu in Zakonom o športu ter določili tega pravilnika.
5. Člen
Vaditelj twirlinga – pripravnik pridobi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva: vaditelj twirlinga pod ugodnimi sledečimi pogoji:
·        starost najmanj16 let ,
·        vključen v šolanje do dokončane IV. stopnja izobrazbe,
·        uspešno opravljena avdicija, ki zagotavlja ustrezno twirling predznanje,
·        če je deloval pod strokovnim vodstvom twirling učitelja ali trenerja z licenco mentorja in ima zagotovljeno delo pod mentorskim vodstvom tudi v bodoče,
·        če je deloval v imenu  matične organizacije, v kateri deluje njegov mentor in ima tam zagotovljeno delo tudi v bodoče,
·        če je deloval v skladu z določili Etičnega kodeksa v twirlingu ,ter določili tega pravilnika,
·        če je bil evidentiran pri ZTVUTS kot vaditelj – pripravnik v celotnem obdobju njegove tovrstne aktivnosti na področju twirlinga,
·        če je sodeloval na izobraževalnih seminarjih, ki jih za vaditelje – pripravnike izvajata ZTVUTS in TZS,
·        če je kot aktivni tekmovalec deloval kot twirling vaditelj – pripravnik v skladu z dodatnimi določili Pravilnika o izobraževanju, delokrogu in pogojih aktivnih tekmovalcev,
·        izpolnjuje vse ostale razpisne pogoje, določene ob razpisu šolanja.
6. člen
 Vaditelj twirlinga – pripravnik pridobi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva: učitelj twirlinga pod enakimi osnovnimi pogoji, navedenimi v točki 5 tega pravilnika, ob dodatni izpolnitvi enega od sledečih dodatnih pogojev.
7. člen
Vaditelj twirling z diplomo pridobi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev višjega strokovnega naziva: učitelj twirlinga, in s tem tudi do kasnejše pridobitve licence za samostojno delo na twirling področju, pod sledečimi pogoji:
·        redno članstvo v ZTVUTS od dne izdaje diplome za naziv vaditelj twirlinga,
·        redna udeležba na dopolnilno izobraževalnih seminarjih ZTVUTS,
·        predloženo potrdilo, podpisano s strani mentorja, o delovanju na twirling področju najmanj leto dni pod mentorskim vodstvom,
·        predložen dnevnik dela, podpisan s strani mentorja, o opravljenih najmanj 150. urah dela pod mentorskim vodstvom,
·        delovanje na twirling področju v skladu s Etičnega kodeksa v twirlingu, ter ostalimi pravili ZTVUTS ter določili tega pravilnika,
·        izpolnjevanje vseh ostalih razpisnih pogojev, določenih ob razpisu šolanja
8. člen
Vaditelj in učitelj twirlinga z diplomo je dolžan po opravljenem šolanju voditi dnevnik dela.
9. člen
Dnevnik dela mora vsebovati najmanj sledeče podatke: zaporedno številko ure dela, datum opravljenega dela, predmet dela z opisom snovi oziroma vsebine opravljenega dela v navedeni uri, ime in priimek mentorja in podpis mentorja.
10. člen
Naloga in odgovornost mentorja je, da spremlja in nadzira vaditeljevo ali učiteljevo delo, mu nudi strokovno pomoč z nasveti, hospitacijami in drugimi oblikami izobraževanja ter da redno in sproti podpisuje zapise v vaditeljevem dnevniku dela. V primeru, da vaditelj, ali učitelj  krši določila tega pravilnika, je mentor dolžan ugotovljene nepravilnosti sporočiti pristojnim organom ZTVUTS.
11. člen

V primeru, če vaditelj twirlinga oziroma vaditelj twirlinga – pripravnik ne izpolnjuje in ne deluje skladno z določili tega pravilnika, lahko izgubi pravico do vključitve v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva oziroma višjega strokovnega naziva. Če je vanj v času kršitve že vključen, je lahko iz šolanja izključen, prav tako lahko izgubi tudi pravico do ponovnega kasnejšega vpisa v šolanje v okviru FŠ, ZTVUTS in TZS.
12. člen
Za spoštovanje določil tega pravilnika so odgovorni neposredno vaditelji in vaditelji – pripravniki sami, prav tako pa tudi njihove matične twirling organizacije ter mentorji, ki so obvezni storiti vse potrebno, da preprečijo morebitne kršitve in da delo vaditeljev in vaditeljev – pripravnikov poteka v skladu s tem pravilnikom in ostalimi pravili, ki opredeljujejo njihovo delovanje. Disciplinski ukrepi se izrečejo v skladu z določili Disciplinskega pravilnika ZTVUTS.
13. člen 
Ta pravilnik je bil sprejet dne, 09.08.2007 na seji  Izvršilnega odbora in  nadzorne komisije TZS. Veljati začne z dnem sprejetja.

IZVRŠILNI ODBOR
Twirling zveze Slovenije