Poslovnik skupščine

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE TWIRLING ZVEZE SLOVENIJE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način delovanja Skupščine Twirling zveze Slovenije (skrajšano ime Twirling zveze Slovenije v nadaljevanju TZS). Skupščina Twirling zveze Slovenije izvršuje svoje naloge v skladu s Statutom zveze in tem poslovnikom.

2. člen

Skupščina je najvišji organ TZS. Sestavljajo jo delegati in sicer:

  • po en delegat članice TZS, (twirling kluba, športno ali drugo društvo, v katerem deluje twirling sekcija; strokovno društvo oz. združenje),
  • člani organov TZS in častni člani brez glasovalne pravice sejam skupščine lahko prisostvujejo vabljeni z vabili če želijo biti neposredno povezani z delovanjem TZS (na primer predstavniki sredstev javnega obveščanja, podjetij in drugih ustanov, državnih organov, donatorji, sponzorji …).

3. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redna zasedanja so enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna seja skupščine. Redno zasedanje skupščine sklicuje Izvršni odbor. Izredno zasedanje skupščine se skliče, na zahteva IO, nadzornega odbora ali 1/2 članic zveze, ki imajo v skupščini pravico glasovanja. Izredno skupščino skliče izvršilni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/2 članic TZS z volilno pravico. Izredna skupščina sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je sklicana. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pisno zahtevo zanjo. V nasprotnem primeru lahko izredno skupščino skliče predlagatelj sam, skladno z določili statuta in poslovnika skupščine ter z ustreznimi pisnimi materiali. Ob nujnih zadevah pa se lahko izvede tudi korespondenčno sejo skupščin. Vabilo za sklic skupščine z navedbo kraja, datuma, ure in dnevnega reda mora biti poslan oz. objavljen najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine.

4. člen

Skupščino vodi predsednik zveze . V primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik, v izjemnih primerih pa eden izmed članov izvršilnega odbora s pooblastilom predsednika.

Delovni organ skupščine je delovno predsedstvo:

  • predsednik zveze
  • 3 člani verifikacijske komisije, (in volilne komisije, če je volilna skupščina)
  • 2 overovatelja (sklepov) zapisnika,
  • zapisnikar.

Predlog kandidatov za delovne organe skupščine poda predsednik zveze oziroma njegov namestnik, prisotni pa lahko njegov predlog tudi dopolnijo. Volitve delovnih organov skupščine so javne. Člani delovnih organov so izvoljeni, če dobijo večino glasov prisotnih delegatov z volilno pravico.

5. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna oziroma zastopana najmanj polovica članic z volilno pravico. Ob manjšem številu prisotnih članic (najmanj petih, ki imajo volilno pravico), pa je sklepčna po preteku 15. minut, od določenega časa za začetek skupščine.

6. člen

Pravico sodelovanja na seji skupščine imajo vsi delegati članic TZS ( v kolikor s prepovedjo kazni to ni dovoljeno).Na skupščini lahko prisostvujejo tudi vsi, ki so vabljeni z vabili če želijo biti neposredno povezani z delovanjem TZS (na primer predstavniki sredstev javnega obveščanja, podjetij in drugih ustanov, državnih organov, donatorji, sponzorji…), vendar ti ne morejo glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina.

7. člen

Skupščina z javnim glasovanjem potrdi predlagano delovno predsedstvo.

8. člen

Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih. Člani skupščine z glasovalno pravico prejmejo glasov­alna kartona (glasovalna kartona sta različni barvi ZA in PROTI ). Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih članov skupščine in o udeležbi poroča skupščini.

9. člen

Delovno predsedstvo prevzame vodenje seje skupščine po sprejetem dnevnem redu tako, da:
a) prehaja od točke do točke dnevnega reda
b) daje besedo delegatu po vrstnem redu prijavljanja, po lastni presoji lahko predsedujoči delegatu besedo tudi odvzame (v kolikor delegat pristopi k razpravi v nasprotju s Statutom, in akti : šikaniranjem, nestrpnostjo, žalitvijo, zavajanjem obsodbami, neresnicami ). Pri vsaki točki dnevnega reda lahko posameznik v razpravi sodeluje pravilo­ma le enkrat in to največ 3 minute. Za člane organov TZS to ne velja.
c) ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem. Izjemoma lahko delovno predsedstvo, da bi razrešilo vprašanja, ki so bistvena za delo skupščine, predlaga prekinitev seje, s tem, da se mora seja nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi.

10. člen

Če je bilo gradivo dostavljeno pred sejo, se ne bere, razen popravkov in sprememb Če je gradivo predloženo na skupščini se mora brati ali posredovati v branje preko projektorja. V kolikor članica ne bere gradiva do pripomb ni upravičena. Članice pa pri branju lahko predlagajo spremembe in dopolnitve aktov.

11. člen

Skupščina sprejema akte za katere je pristojna (Statut, disciplinski pravilnik, poslovnik skupščine), ter sklepe z večino glasov prisotnih delegatov z volilno pravico . Ostale akte sprejemajo organi zveze, ki so po naravi dela za njih pristojni in odgovorni. Kadar se odloča o prenehanju delovanja TZS, morata za te sklepe glasovati najmanj dve tretjini prisotnih delegatov z volilno pravico. Glasovanje je praviloma javno, razen če skupščina določi tajno glasovanje. Volitve v organe TZS so tajne. Ko se glasuje o razrešnici organov TZS, ne morejo o njej glasovati člani teh organov.

12. člen

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, oba overovatelja (sklepov) zapisnika in zapisnikar.

13. člen

Kadar je na programu volilna seja skupščine, se upoštevajo naslednja pravila:

14. člen

Za izvedbo volitev, skupščina imenuje tri člansko volilno komisijo, ki je hkrati tudi verifikacijska komisija. Volilna komisija opravi vsa potrebna organizacijsko in tehnična opravila (skupaj s strokovno komisijo TZS) za volitve in izvede volitve. Po opravljenih volitvah poroča seji skupščine o rezultatih volitev.

15. člen

Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:
1. predsednika TZS (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi obrazložitvami programske osnove – predstavitev je omejena na 5 min.)
2. štiri člane izvršilnega odbora, podpredsednika, sekretarja in dva člana
3. pet članov strokovnega odbora, predsednika, podpredsednika, in tri člane
4. tri člane nadzornega odbora, predsednika , podpredsednika in člana.
5. tri člane disciplinskega komisije, predsednika podpredsednika in člana.

Pred vsakimi volitvami delovno predsedstvo ugotovi prisotnost članov skupščine.

16. člen

Volitve predsednika TZS
Volitve predsednika TZS so tajne. Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati, navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se izvede drugi krog volitev, po istem principu kot prvi krog. V drugi krog volitev se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme več volilnih glasov.

Volitve članov v organeTZS
Volitve članov v organe TZS so tajne. Volitve se izvedejo z glasovnicami na katerih so napisani vsi predlagani kandidati. Glasuje se tako, da se obkroži ZA ali PROTI. Izvoljen so kandidat, ki prejmejo več volilnih glasov.

17. člen

O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, odloča skupščina takoj z javnim glasovanjem.

18. člen

Ta poslovnik je bil sprejet na skupščini Twirling zveze Slovenije dne, 23.12.2007 in začne veljati takoj.

PredsednicaTZS
Marta Pernat