Disciplinski pravilnik

DISCIPLINSKI PRAVILNIK TZS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
Ta pravilnik ureja organe, pristojnosti in postopek disciplinskih zadev TZS:
·        ta pravilnik velja za vse članice TZS  (twirling organizacije – klubi v nadaljevanju TO);
·        člane organov zveze, funkcionarje, strokovna združenja, tekmovalce…;
·        pravilnik se nanaša tudi na osebe, ki so kakorkoli povezane s TZS ali če so v delovnem razmerju v zvezi in  opravljajo pogodbeno delo v njej.
2. člen
Subjekt disciplinskih kršitev je lahko fizična oseba ali organizacija članice TZS.
Disciplinski ukrepi se lahko izrečejo za storjene kršitve, ki so določene v tem pravilniku ali v ostalih aktih TZS in njenih organizacijah.
3. člen
Za disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
  • opomin,
  • javni opomin,
  • denarna kazen,
  • suspenz (prepoved opravljanja funkcij in prepoved udeležbe na določenem številu tekmovanj, časovna prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije doma in v tujini, časovna prepoved vodenja twirling tečajev in treningov),
  • izključitev iz TZS.
4. člen
Opomin in javni opomin se izrečeta ob lažjih kršitvah Statuta ali ostalih aktih TZS.
Denarna kazen se izreče:
a.       tekmovalki ali tekmovalcu – članu članice TZS v razponu najmanj 30,00 €  in največ 50,00 €;
b.      twirling sodniku, vaditelju, učitelju ali trenerju – članu članice TZS v razponu najmanj 50,00 € in največ 100,00 €;
c.       twirling organizaciji – članici TZS v razponu najmanj 100,00 € in največ 300,00 €;
d.      v kolikor oseba ali TO kljub opozorilom stori kršitve, se denarna kazen zviša po presoji IO, ki jo tudi izreče.
5. člen
Suspenz – prepoved udeležbe na tekmovanjih, sojenja in opravljanja funkcij se lahko izreče za dobo najmanj eno leto in največ štiri leta.
6. člen
Izvršitev ukrepa denarne kazni ali suspenza se lahko pogojno odloži, vendar največ za dobo enega leta. Pogojna odločitev ukrepa teče od dneva sprejetega sklepa.
Pogojna izvršitev se lahko prekliče, če kršitelj v času iz prejšnjega odstavka ponovi in stori drugo hujšo kršitev.
7. člen
V primeru, da funkcionar – predsednik ali drugi član TO (kluba) zlorablja podatke zveze, članov drugih TO, trenerjev, odborov zveze (varstva podatkov), razširja neresnice ali deluje v nasprotju z Statutom in drugimi akti zveze in sprejetimi sklepi organov zveze, nelegalno brez pooblastil Zveze prenaša podatke ali ureja zadeve, ki niso v njegovi pristojnosti, se mu prepove sodelovati na sejah odborov  in  skupščini zveze. Prepoved se določi za dobo enega leta, v primeru ponovnih kršitvah pa je njegova prepoved dokončna .
8. člen
Prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije na določenem številu tekmovanj se izreče:
1.      tekmovalcu, ki neopravičeno ne nastopi na tekmovanju, na katerega je določen;
2.      tekmovalcu, ki brez dovoljenja svoje TO nastopi za drugo TO;
3.      tekmovalcu ali trenerju, ki neopravičeno ne pride na priprave reprezentance;
4.      tekmovalcu in TO, ki se brez soglasja trenerja in Zveze pojavljata v javnosti z nastopi;
5.      TO (klubu), ki na tekmovanje prijavi nepravilno registriranega ali kaznovanega tekmovalca;
6.      delegatu TZS na tekmovanju, ki v določenem roku ne pošlje poročila o tekmovanju.
9. člen
Časovna prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije do enega leta se izreče:
1.      članu twirling organizacije TZS, ki ne izvrši sklepa, dogovora ali sporazuma, doseženega v vodstvu, ali pisnega dogovora med twirling organizacijami na podlagi veljavnih predpisov;
2.      članu TZS, ki z malomarnim in nevestnim poslovanjem oz. opravljanjem dolžnosti povzroči zastoj in nepravilno delovanje organizacije;
3.      članu TZS, ki z lažnimi izjavami zavaja organe TZS, TO ali posamezne funkcionarje, da sprejmejo sklep, ki ga sicer ne bi sprejeli;
4.      članu TZS, ki žali, kleveta ali širi neresnice o TZS, TO, o funkcionarjih zveze, sodnikih in ostalih članov;
5.      priči – članu TZS, ki poda lažno izjavo;
6.      tekmovalcu, sodniku, trenerju ali funkcionarju, ki se med ali po tekmovanju nešportno obnaša, neargumentirano razpravlja in daje žaljive pripombe na organizacijo in sojenje;
7.      tekmovalcu, trenerju, funkcionarju in osebam, ki so kakor koli povezane s TZS,  ki žali sodnike ali druge uradne osebe in tekmovalce;
8.      tekmovalcu, ki prestopi iz ene TO v drugo, ta prestop pa ni v skladu s pravili o prestopu (s soglasjem trenerja in odškodninskim zahtevkom, če ga predloži );
9.      tekmovalcu, ki brez odobritve TZS izostane s tekmovanja v tujini, za katerega je bil določen in se je s svojo udeležbo strinjal;
10.   organizatorju tekmovanja, ki ni poskrbel za predpisane pogoje po tekmovalnem pravilniku;
11.   organizatorju in osebam, ki vodijo tekmovanje in nanj zamudijo oz. malomarno opravljajo svoje delo;
12.   uradni osebi, ki vodi tekmovanje in opravlja funkcijo pod vplivom alkohola ali narkotikov;
13.   sodniku, ki zamudi na tekmovanje, za katerega je bil določen kot sodnik; sodniku, ki ne pride na tekmovanje, se ne opraviči in ne zaprosi za zamenjavo
14.   sodniku, ki brez opravičljivega razloga odkloni sojenje na tekmovanju, za katerega je bil določen, ali če prisostvuje tekmovanju, vendar na poziv pristojnega funkcionarja TZS odkloni sojenje na tekmovanju;
15.   sodniku, ki pri sojenju dosledno ne upošteva določil Pravilnika o tekmovanju TZS, kriterijev sojenja, programa določenih likov in sistema ocenjevanja;
16.   sodniku ali funkcionarju, ki zapusti tekmovanje in na poziv predstavnika TZS ali vodstva tekmovanja zavrne nadaljnje sodelovanje;
17.   funkcionarju, ki opravlja dolžnost predstavnika, vendar ne kontrolira poteka tekmovanja;
18.   TO, ki javno žali ali kleveta TZS, druge TO ali funkcionarje;
19.   TO, ki ne nastopi na tekmovanju, za katerega je dala prijavo;
20.   TO ali njeni tekmovalni ekipi, ki ne spoštuje pravil, sprejetih sklepov, in zaradi nešportnega obnašanja povzroči incident ali prekinitev tekmovanja;
21.   TO, ki je kaznovana, vendar vseeno nastopi na tekmovanju;
22.   TO, ki iz neopravičenih razlogov odpove dodeljeno tekmovanje ali ga prepozno odpove;
23.   TO, na katere tekmovanju je zaradi slabe organizacije prišlo do nešportnih izpadov, napadov na sodnike in funkcionarje ali tekmovalce;
24.   delegatu TZS na tekmovanju, če pošlje lažno poročilo s tekmovanja.
10. člen
V primerih iz 9., 10., 11., 13., 14., 16., 18., 21., 23. točke člena 9 je kršitelj dolžan povrniti nastalo škodo.
11. člen
Časovno prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije do dveh let se izreče:
1.      tekmovalcu, sodniku, trenerju, učitelju, vaditelju ali funkcionarju, ki nastopi ali opravlja funkcijo pred potekom kazni;
2.      tekmovalcu, ki brez odobritve TZS ali TO nastopi v tujini oz. pod imenom tuje države;
3.      TO ali njeni tekmovalni ekipi, ki odstopi ali zapusti tekmovanje oz. zavrne nadaljevanje tekmovanja;
4.      funkcionarju, ki dovoli tekmovalcu, ga pregovori ali prisili, da na tekmovanju nastopi kljub izrečeni kazni.
12. člen
Časovno prepoved tekmovanja, sodelovanja ali opravljanja funkcije do štirih let ali z izključitvijo se izreče:
1.      članu TZS, ki na kakršenkoli način krši načela amaterizma;
2.      članu TZS, ki ne izvaja določil Statuta in ostalih pravilnikov TZS in splošno veljavnih predpisov o finančno-materialnem poslovanju, zlorablja položaj ali prekorači pooblastila;
3.      članu TZS, ki z darilom ali kako drugače pregovori ali vpliva na odločitve tekmovalcev, sodnikov in vodstva turnirja ali funkcionarjev, da svojih dolžnosti ne bi opravljali v duhu pravil, ali na kakršenkoli način vpliva ali sodeluje pri nameščanju rezultatov na twirling tekmovanju;
4.      tekmovalcu, sodniku, trenerju, učitelju, vaditelju ali funkcionarju, ki na tekmovanju kogarkoli fizično napade ali povzroči nered;
5.      tekmovalcu ali članu, ki se prijavi na avdicijo oz. preizkus znanja ali  izobraževanja in k temu odgovorno ne pristopi in ne poravna svojih finančnih obveznosti, katere  je kljub odstopu dolžan poravnati;.
6.      tekmovalcu, ki brez strokovnega izpita poučuje twirling in ne spoštuje  pravil;
7.      tekmovalcu, v kolikor njegov zakoniti zastopnik (starši) krši pravila zveze in ostale akte in ustvarja nered, zlorablja podatke in uradne listine zveze, prenaša neresnice in blati TO-je, Zvezo, funkcionarje, organizatorja in druge športnike, in  oteži ter ustvarja nepotrebne zaplete na tekmovanjih. Z denarno  kaznijo se ob takšnih kršitvah kaznuje tudi TO, kateri pripada tekmovalec oz. član. Denarno kazen določi IO, ki lahko izreče tudi ukrep izključitve;
8.      tekmovalcu, sodniku, trenerju ali funkcionarju, ki sodeluje na mednarodnem tekmovanju doma ali v tujini in s svojimi nešportnimi postopki škoduje ugledu naše države;
9.      TO, ki  samovoljno ravna oz. ne spoštuje pravil TZS o poučevanju članov kluba, ki delujejo v twirling športu;
10.   TO, ki deluje v nasprotju z načeli ustave ali v nasprotju s statutom, tekmovalnim pravilnikom TZS ali ostalimi akti zveze;
11.   TO, ki krši načela amaterizma;
12.   TO, ki ne izpolnjuje oz. zanemarja svoje obveznosti do TZS in njenih organov;
13.   TO, kadar njeni tekmovalci ali funkcionarji, ki sodelujejo na mednarodnem tekmovanju doma ali v tujini, s svojim nešportnim vedenjem škodujejo ugledu naše države in TZS;
14.   tekmovalca, člane in TO, ki se  ne odzivajo z odgovori in pojasnilom na storjene kršitve, Statuta, akte zveze in sprejete sklepe, se črta iz članstva ali prepove udeležba na tekmovanju.
13. člen
Oseba, ki  krši pravila ali akte zveze in z njim povezana druga oseba, ki kršitev nadaljuje in pri  zahtevku  kršitelja ne naznani, je sama storila še večjo kršitev, saj s tem zavestno krši in ščiti predhodnega kršitelja, katerega bi morala naznaniti. Za takšne  kršitve se lahko izvede  sankcija izključitve in črtanje iz članstva.
14. člen
Če je število kršitev večje, se obravnava vsako kršitev posebej, izreče pa enoten ukrep. Ta ne sme biti večji od maksimuma za posamezno vrsto ukrepov.
15. člen
Pri odmeri ukrepa se upoštevajo olajševalne in oteževalne okoliščine, ki vplivajo na njegovo višino. Upošteva se predvsem teža storjene kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti kršitelja, pobude in okoliščine ter način storitve, moralne lastnosti in vedenje kršitelja pred in po storitvi kršitve.
16. člen
Odgovornost ponovnih kršiteljev se obravnava strožje.
17. člen
Če kršitelj dve leti po izteku ukrepa ne stori nove kršitve, se mu ukrep izbriše iz evidence ukrepov.
18. člen
Kršitelj lahko  poda pisno izjavo,  povabi se ga lahko tudi na zaslišanje.
Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda pisne izjave na pravilno vročeno vabilo, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.
19. člen
Možnost za pričetek disciplinskega postopka je po  vloženi prijavi ali na predloge organov zveze. Komisija  odloča o  kazni glede na težo storjene  kršitve.
Možnost za pričetek disciplinskega postopka za kršitve iz 12. člena, za katere se lahko izreče ukrep izključitve in črtanja iz članstva. Disciplinski organ mora o vloženi prijavi odločiti v roku šestih mesecev od dneva njene vložitve.
II. DISCIPLINSKI POSTOPEK
1. Disciplinski organi in njihova pristojnost
SUSPENZ
20. člen
Če iz zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ali anonimne prijave izhaja, da je bila storjena hujša disciplinska kršitev ter so okoliščine primera takšne, da je treba kršitelju že pred uvedbo disciplinskega postopka oz. pred izrekom kazni preprečiti nastopanje in delovanje v TZS ali opravljanje funkcij v TZS, lahko disciplinska komisija 1. stopnje kršitelju izreče suspenz.
Suspenz traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ šest mesecev.
21. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednik in en član, ki jih voli skupščina za dobo štirih let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
Na I. stopnji vodi disciplinski postopek disciplinska komisija. Na sprejeti sklep se lahko kršitelj pritoži v roku 15 dni.
Organ II. stopnje je skupščina zveze, ki dokončno  odloči. Pritožba na sprejeti sklep ni možna.
22. člen
Vsi člani  disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni   skupščini TZS.
23. člen
Disciplinska komisija je dolžna voditi evidenco postopkov (zapisniki sej) in pravnomočno izrečenih ukrepov.
2.   Uvedba in potek postopka
24. člen
Disciplinski postopek se uvede na osnovi:
·        delegatovega poročila,
·        prijave tekmovalnega – turnirskega vodstva,
·        prijave TO (klubov),
·        prijave vsake osebe, ki opazi prekršek ali zanj izve,
·        prijave organov TZS .
25. člen
Zoper kršitelju mora biti podana pisna prijava. Prijava se vloži v skladu z določili 19. člena tega pravilnika.
26. člen
Predsednik disciplinske komisije mora po uradni dolžnosti paziti, da je disciplinski postopek v skladu z disciplinskim  pravilnikom.
27. člen
Ko predsednik disciplinske komisije prejme zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka,  je dolžan z ostalimi člani disciplinske komisije postopek izvesti in sprejeti ustrezni sklep.
Disciplinska komisija pošlje vabilo za obravnavo, če je to potrebno. To presodi sama glede na predložene dokaze. Vabilo mora vsebovati datum, uro in kraj obravnave. Vabilo pošlje kršitelju in predstavniku predlagatelja, po potrebi povabi še priče, izvedence in druge.
28. člen
Na začetku obravnave se preveri prisotnost vseh povabljenih. Ob morebitni odsotnosti se ugotovi, ali so bila vabila pravilno vročena. Če se ugotovi, da je bilo vabilo pravilno vročeno kršitelju, vendar ga na obravnavo ni, niti se ni opravičil, se obravnava izvede v njegovi odsotnosti.
29. člen
Disciplinska komisija na obravnavi prebere zahtevo za uvedbo postopka, zasliši kršitelja, priče in morebitnega izvedenca. Če disciplinska komisija ugotovi, da je to potrebno, lahko iz prostora, kjer poteka obravnava, začasno odstrani priče, ki jih zasliši posamično, ali osebe, ki motijo obravnavo.
30. člen
O poteku obravnave se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse bistvene navedbe, izjave, zagovore, izjave prič in izvedencev ter vsa druga pomembna dejstva. Seje se lahko tudi snema.
31. člen
Disciplinska komisija mora nepristransko ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo kršitelja ali govore v njegov prid.
32. člen
Disciplinska komisija v dokaznem postopku skrbno pretehta vsa dejstva in izreče disciplinski ukrep.
3. Izrek disciplinskega ukrepa
33. člen
 Disciplinska komisija izda odločbo v pisni obliki. Vsebovati mora :
·        uvod,
·        izrek,
·        obrazložitev,
·        pravni pouk.
V uvodu so navedeni člani disciplinske komisije, čas in kraj izreka ukrepa. Izrek vsebuje podatke o storilcu kršitve, opis in vrsto kršitve, člene, na osnovi katerih je izdana odločba oz. sklep, vrsto in višino ukrepa. Obrazložitev vsebuje razloge, ki so osnova za odločitev disciplinske komisije.
Pravni pouk vsebuje:
·        navodilo o možnosti ugovora,
·        rok za vložitev ugovora,
·        organ II. stopnje, kateremu se ugovor pošlje.
34. člen
Odločbo disciplinske komisije se pošlje s priporočeno pošto:
·        kršitelju,
·        vlagatelju zahtevka,
·        TO (klubu), katere članu je ukrep izrečen.
4. Pravna sredstva
35. člen
Zoper odločbo organa I. stopnje se lahko vloži ugovor na organ II. stopnje v roku 15 dni po prejemu odločbe.
36. člen
Zoper odločbo organa I. stopnje lahko ugovarja:
·        kršitelj,
·        vlagatelj zahtevka,
·        TO, katere članu je ukrep izrečen.
37. člen
O ugovoru zoper odločbo disciplinske komisije se odloča na II. stopnji, skupščini zveze. Na skupščini ne more sodelovati disciplinska komisija, ki je o zadevi odločala na I. stopnji
38. člen
Pri reševanju ugovora lahko organ II. stopnje sprejme naslednje odločitve:
·        ugovor zavrže kot nepravočasno dostavljen ali podan s strani neupravičene osebe;
·        ugovor zavrne in potrdi odločbo organa I. stopnje;
·        ugovoru ugodi, razveljavi odločbo organa I. stopnje;
·        ugovoru ugodi in odločbo I. stopnje spremeni.
39. člen
Odločba organa II. stopnje je dokončna.
5. Izredno znižanje kazni
 
40. člen
Kadar obstajajo nedvoumni dokazi, da je izrečeni ukrep dosegel svoj namen, lahko disciplinski organ izjemoma sprejme sklep o omilitvi ali odpravi izrečenega ukrepa.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Disciplinski postopek, ki se je pričel pred veljavnostjo tega pravilnika, se zaključi po določbah prejšnjega pravilnika, če so za storilca kršitve milejše.
42. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na skupščini TZS, dne 23. 12. 2007. Hkrati preneha veljati disciplinski pravilnik TZS, sprejet dne 18. 2. 2003.
PredsednicaTZS
Marta Pernat